Khác biệt giữa các bản “Xin Chúa Sai”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Speak, My Lord *Lời: George Ben­nard, (1911) *Nhạc: George Ben­nard, (1911) *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Spea…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Speak, My Lord
 
*Nguyên tác: Speak, My Lord
 
 
*Lời: George Ben­nard, (1911)
 
*Lời: George Ben­nard, (1911)
 
 
*Nhạc: George Ben­nard, (1911)
 
*Nhạc: George Ben­nard, (1911)
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Speak, My Lord'''
 
:'''Speak, My Lord'''
 
 
:1. Hear the Lord of harvest sweetly calling,
 
:1. Hear the Lord of harvest sweetly calling,
 
:“Who will go and work for Me today?
 
:“Who will go and work for Me today?
 
:Who will bring to Me the lost and dying?
 
:Who will bring to Me the lost and dying?
 
:Who will point them to the narrow way?”
 
:Who will point them to the narrow way?”
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
:Speak, my Lord, speak, my Lord,
 
:Speak, my Lord, speak, my Lord,
Dòng 23: Dòng 15:
 
:Speak, my Lord, speak, my Lord,
 
:Speak, my Lord, speak, my Lord,
 
:Speak, and I will answer, “Lord, send me.”
 
:Speak, and I will answer, “Lord, send me.”
 
 
:2. When the coal of fire touched the prophet,
 
:2. When the coal of fire touched the prophet,
 
:Making him as pure, as pure can be,
 
:Making him as pure, as pure can be,
 
:When the voice of God said, “Who’ll go for us?”
 
:When the voice of God said, “Who’ll go for us?”
 
:Then he answered, “Here I am, send me.”
 
:Then he answered, “Here I am, send me.”
 
 
:3. Millions now in sin and shame are dying,
 
:3. Millions now in sin and shame are dying,
 
:Listen to their sad and bitter cry;
 
:Listen to their sad and bitter cry;
 
:Hasten, brother, hasten to the rescue;
 
:Hasten, brother, hasten to the rescue;
 
:Quickly answer, “Master, here am I.”
 
:Quickly answer, “Master, here am I.”
 
 
:4. Soon the time for reaping will be over;
 
:4. Soon the time for reaping will be over;
 
:Soon we’ll gather for the harvest home;
 
:Soon we’ll gather for the harvest home;
 
:May the Lord of harvest smile upon us,
 
:May the Lord of harvest smile upon us,
 
:May we hear His blessèd, “Child, well done.”
 
:May we hear His blessèd, “Child, well done.”
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Xin Chúa Sai'''
 
:'''Xin Chúa Sai'''
 
 
:1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền:
 
:1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền:
 
“:Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?
 
“:Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?
 
:Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,
 
:Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,
 
:Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”
 
:Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Cúi xin Ngài ban lệnh sai,
 
:Cúi xin Ngài ban lệnh sai,
Dòng 53: Dòng 38:
 
:Cúi xin Ngài vui sai phái,
 
:Cúi xin Ngài vui sai phái,
 
:Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.” A-men.
 
:Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.” A-men.
 
 
:2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,
 
:2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,
 
:Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;
 
:Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;
 
:Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,
 
:Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,
 
:Mau mau đáp: “Có chính con, hãy sai rày!”
 
:Mau mau đáp: “Có chính con, hãy sai rày!”
 
 
:3. Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,
 
:3. Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,
 
:Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;
 
:Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;
 
:Khi Ngài ban truyền, “Ai vì ta cất bước ngay?”
 
:Khi Ngài ban truyền, “Ai vì ta cất bước ngay?”
 
:Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”
 
:Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”
 
 
:4. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,
 
:4. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,
 
:Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;
 
:Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;
 
:Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,
 
:Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,
 
:Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”  
 
:Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”  
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/362.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/362.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/362.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 362
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 362
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 390
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 390

Bản hiện tại lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Speak, My Lord
  • Lời: George Ben­nard, (1911)
  • Nhạc: George Ben­nard, (1911)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Speak, My Lord
1. Hear the Lord of harvest sweetly calling,
“Who will go and work for Me today?
Who will bring to Me the lost and dying?
Who will point them to the narrow way?”
Refrain
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I’ll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer, “Lord, send me.”
2. When the coal of fire touched the prophet,
Making him as pure, as pure can be,
When the voice of God said, “Who’ll go for us?”
Then he answered, “Here I am, send me.”
3. Millions now in sin and shame are dying,
Listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brother, hasten to the rescue;
Quickly answer, “Master, here am I.”
4. Soon the time for reaping will be over;
Soon we’ll gather for the harvest home;
May the Lord of harvest smile upon us,
May we hear His blessèd, “Child, well done.”

Lời Việt

Xin Chúa Sai
1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền:

“:Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?

Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,
Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”
Điệp Khúc:
Cúi xin Ngài ban lệnh sai,
Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;
Cúi xin Ngài vui sai phái,
Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.” A-men.
2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,
Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;
Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,
Mau mau đáp: “Có chính con, hãy sai rày!”
3. Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,
Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;
Khi Ngài ban truyền, “Ai vì ta cất bước ngay?”
Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”
4. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,
Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;
Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,
Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo