Xa-cha-ri: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:11, ngày 23 tháng 8 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi - những ngọn núi là những ngọn núi bằng đồng. 2. Những ngựa đỏ với xe chiến mã thứ nhất; những ngựa hồng với xe chiến mã thứ nhì; 3. những ngựa bạch với xe chiến mã thứ ba; những ngựa đốm mạnh khỏe với xe chiến mã thứ tư.

4. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: Thưa chúa, những điều này là gì?

5. Thiên sứ đáp: Đó là bốn thần linh trên trời đi ra từ chỗ của họ trước Chúa của toàn cả trái đất. 6. Xe chiến mã với những ngựa ô tiến về phương bắc, xe chiến mã với những ngựa bạch theo sau chúng, và xe chiến mã với những ngựa đốm tiến về phương nam.

7. Những con ngựa mạnh mẽ kéo ra và nôn nóng tuần hành cả đất. Rồi người nói với chúng: Hãy đi tuần hành khắp của đất, vì vậy, chúng tuần hành khắp cả đất.

8. Sau đó, người gọi tôi, rồi nói với tôi: Hãy xem, những con ngựa tiến về phương bắc đã làm dịu tâm thần của ta với phương bắc.

9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị lưu đày là Hiên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia. Cùng trong ngày, ngươi hãy đến nhà của Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, nơi họ vừa từ Ba-by-lôn trở về. 11. Ngươi hãy lấy bạc và vàng làm một mão miện, rồi đặt trên đầu của Giê-hô-sua, con trai của Giô-xa-đác, là thầy tế lễ thượng phẩm. 12. Hãy nói với người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, có một người có danh hiệu là Chồi, người sẽ nẩy lộc từ chỗ của mình, và người ấy sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. 13. Vâng! Người sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va, người sẽ được vinh quang, ngồi cai trị trên ngôi của mình; và người cũng là thầy tế lễ trên ngôi của mình – và sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị. 14. Mão miện sẽ được giữ lại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va như là vật tưởng niệm Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni.

15. Những người từ xa sẽ đến và xây dựng đền thờ của Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến với các ngươi. Những điều nầy sẽ xảy ra nếu các ngươi cẩn thận vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi - những ngọn núi là những ngọn núi bằng đồng. Những ngựa đỏ với xe chiến mã thứ nhất; những ngựa hồng với xe chiến mã thứ nhì; những ngựa bạch với xe chiến mã thứ ba; những ngựa đốm mạnh khỏe với xe chiến mã thứ tư.

Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: Thưa chúa, những điều này là gì?

Thiên sứ đáp: Đó là bốn thần linh trên trời đi ra từ chỗ của họ trước Chúa của toàn cả trái đất. Xe chiến mã với những ngựa ô tiến về phương bắc, xe chiến mã với những ngựa bạch theo sau chúng, và xe chiến mã với những ngựa đốm tiến về phương nam.

Những con ngựa mạnh mẽ đã kéo ra và nôn nóng tuần hành cả đất. Rồi người nói với chúng: Hãy đi tuần hành khắp của đất, vì vậy, chúng tuần hành khắp cả đất.

Sau đó, người gọi tôi, rồi nói với tôi: Hãy xem, những con ngựa tiến về phương bắc đã làm dịu tâm thần của ta với phương bắc.

Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị lưu đày là Hiên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia. Cùng trong ngày, ngươi hãy đến nhà của Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, nơi họ vừa từ Ba-by-lôn trở về. Ngươi hãy lấy bạc và vàng làm một mão miện, rồi đặt trên đầu của Giê-hô-sua, con trai của Giô-xa-đác, là thầy tế lễ thượng phẩm. Hãy nói với người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, có một người có danh hiệu là Chồi, người sẽ nẩy lộc từ chỗ của mình, và người ấy sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vâng! Người sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va, người sẽ được vinh quang, ngồi cai trị trên ngôi của mình; và người cũng là thầy tế lễ trên ngôi của mình – và sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị. Mão miện sẽ được giữ lại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va như là vật tưởng niệm Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni.

Những người từ xa sẽ đến và xây dựng đền thờ của Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến với các ngươi. Những điều nầy sẽ xảy ra nếu các ngươi cẩn thận vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi, những ngọn núi là những ngọn núi bằng đồng. 2. Những ngựa đỏ với xe chiến mã thứ nhất; những ngựa hồng với xe chiến mã thứ nhì; 3. những ngựa bạch với xe chiến mã thứ ba; những ngựa đốm mạnh khỏe với xe chiến mã thứ tư.

4. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: Thưa chúa, những điều này là gì?

5. Thiên sứ đáp: Đó là bốn thần linh trên trời đi ra từ chỗ của họ trước Chúa của toàn cả trái đất. 6. Xe chiến mã với những ngựa ô tiến về phương bắc, xe chiến mã với những ngựa bạch theo sau chúng, và xe chiến mã với những ngựa đốm tiến về phương nam.

7. Những con ngựa mạnh mẽ kéo ra và nôn nóng tuần hành cả đất. Rồi người nói với chúng: Hãy đi tuần hành khắp của đất, vì vậy, chúng tuần hành khắp cả đất.

8. Sau đó, người gọi tôi, rồi nói với tôi: Hãy xem, những con ngựa tiến về phương bắc đã làm dịu tâm thần của ta với phương bắc.

9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. Hãy nhận từ những người bị lưu đày là Hiên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia. Cùng trong ngày, ngươi hãy đến nhà của Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, nơi họ vừa từ Ba-by-lôn trở về. 11. Ngươi hãy lấy bạc và vàng làm một mão miện, rồi đặt trên đầu của Giê-hô-sua, con trai của Giô-xa-đác, là thầy tế lễ thượng phẩm. 12. Hãy nói với người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, có một người có danh hiệu là Chồi, người sẽ nẩy lộc từ chỗ của mình, và người ấy sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. 13. Vâng! Người sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va, người sẽ được vinh quang, ngồi cai trị trên ngôi của mình; và người cũng là thầy tế lễ trên ngôi của mình – và sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị. 14. Mão miện sẽ được giữ lại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va như là vật tưởng niệm Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni.

15. Những người từ xa sẽ đến và xây dựng đền thờ của Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến với các ngươi. Những điều nầy sẽ xảy ra nếu các ngươi cẩn thận vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch 1925

1. Ta lại ngước mắt lên, và nhìn xem; nầy, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi; và những núi ấy là núi bằng đồng. 2. Nơi cỗ xe thứ nhứt có những ngựa hồng; cổ xe thứ nhì ngựa ô; 3. cỗ xe thứ ba, ngựa trắng; cỗ xe thứ tư, ngựa xám vá. 4. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta, mà rằng: Thưa chúa! những vật ấy là gì? 5. Thiên sứ đáp cùng ta rằng: Ấy là bốn gió trên trời, ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. 6. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương bắc, và những ngựa trắng ra theo nó; còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương nam. 7. Kế sau những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng: Đi đi, và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. 8. Đoạn, người gọi ta và nói với ta rằng: Nầy, những ngựa ra đến phương bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương bắc rồi.

9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 10. Ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên-đai, từ Tô-bi-gia, từ Giê-đa-gia, nội ngày đó ngươi khá đến và vào nhà Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Ba-by-lôn đã đến. 11. Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mũ triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác. 12. Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. 13. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai. 14. Nhưng mũ triều thiên sẽ thuộc về Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va.

15. Những kẻ ở xa sẽ đến, xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi; nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì sự đó sẽ xảy đến.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Thứ Tám: Bốn Xe Chiến Mã

1 Tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, bốn chiếc xe chiến mã từ giữa hai ngọn núi chạy ra. Hai ngọn núi ấy là hai ngọn núi bằng đồng.

2 Chiếc xe thứ nhất do các ngựa tía kéo; chiếc thứ nhì do các ngựa ô kéo; 3 chiếc thứ ba do các ngựa trắng kéo, và chiếc thứ tư do các ngựa xám có đốm kéo. 4 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, mấy chiếc xe ngựa đó có ý nghĩa gì?”

5 Vị thiên sứ ấy trả lời tôi, “Ðó là bốn vị thần thông trên trời đang tiến ra, sau khi họ đã trình diện trước mặt Ðấng Chúa Tể của cả thế gian. 6 Chiếc xe do các ngựa ô kéo chạy về miền bắc; kế đó chiếc xe do các ngựa trắng kéo chạy về miền tây, và chiếc xe do các ngựa xám có đốm kéo chạy về miền nam.”

7 Khi chúng tiến ra, chúng đã sẵn sàng để ra đi, hầu có thể xông xáo khắp đất. Ngài truyền cho chúng, “Hãy đi và tuần tra khắp đất.” Vậy chúng ra đi và tuần tra khắp đất. 8 Bấy giờ Ngài gọi tôi và nói, “Này, những ngựa đi về miền bắc sẽ làm cho Thần Ta được giảm bớt bực dọc ở đất bắc.”

Sự Ðăng Quang của Chồi Non

9 Lời của CHÚA đến với tôi, 10 “Hãy nhận các lễ vật từ những người bị lưu đày trở về; đó là lễ vật của Hên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia, những người đã từ Ba-by-lôn trở về. Ngày hôm đó ngươi hãy đi và đến nhà của Giô-si-a con của Sô-phô-ni. 11 Hãy dùng bạc và vàng làm một vương miện, rồi đội lên đầu của Thượng Tế Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát. 12 Hãy nói với ông ấy, ‘CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Ðây là người có biệt danh là Chồi Non, vì người ấy sẽ từ chỗ mình mà đâm chồi mọc ra, và người ấy sẽ xây Ðền Thờ CHÚA. 13 Chính người ấy sẽ xây Ðền Thờ CHÚA. Người ấy sẽ được sự tôn trọng dành cho bậc vương giả và sẽ ngồi trên ngai mình trị vì; người ấy cũng sẽ ngồi trên ngai mình làm tư tế, và hai chức vụ ấy sẽ hòa hợp với nhau.’ 14 Chiếc vương miện sẽ được cất giữ như vật kỷ niệm trong Ðền Thờ CHÚA và ghi nhớ lòng dâng hiến rộng rãi của Hên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a con của Sô-phô-ni-a.

15 Khi những người từ phương xa kéo về giúp việc xây cất Ðền Thờ CHÚA, bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. Ðiều đó sẽ xảy ra nếu anh chị em cẩn thận vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.”

Tài Liệu