Xa-cha-ri: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi: Ngươi thấy gì? Tôi đáp: Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài khoảng hai mươi cu-bít, chiều rộng khoảng mười cu-bít.

3. Rồi người nói với tôi: Đây là sự nguyền rủa được truyền ra khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của cuốn sách, tất cả những người trộm cắp sẽ bị loại ra; và chiếu theo mặt kia của cuốn sách, tất cả những người thề dối sẽ bị loại ra.

4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán rằng: Ta sẽ sai nó đi ra, nó sẽ vào nhà của kẻ trộm và vào nhà của kẻ dùng danh của Ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ đó, và sẽ thiêu hủy nhà đó, cả gỗ lẫn đá.

5. Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên và xem: Vật gì đang ra đây?

6. Tôi hỏi: Vật gì vậy? Người nói: Vật đang đi ra là một ê-pha. Người nói: Khắp cả trái đất tương tự như vật nầy.

7. Kìa, có một cái nắp tròn bằng chì được nhấc lên, và có một phụ nữ ngồi trong ê-pha.

8. Sau đó người nói: Phụ nữ nầy tượng trưng cho tội ác.

Rồi người đã đẩy bà vào giữa ê-pha, và đậy nắp chì trên miệng của nó.

9. Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy có hai phụ nữ đang đến, với gió trong cánh của họ - bởi vì cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc ê-pha lên giữa đất và trời.

10. Tôi hỏi với thiên sứ, là người đang nói chuyện với tôi: Họ đem ê-pha đi đâu vậy?

11. Người nói với tôi: Để xây nhà cho nó trong xứ Si-nê-a. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt tại đó, trên một cái bệ.

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. Người nói với tôi: Ngươi thấy gì? Tôi đáp: Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài khoảng hai mươi cu-bít, chiều rộng khoảng mười cu-bít.

Rồi người nói với tôi: Đây là sự nguyền rủa được truyền ra khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của cuốn sách, tất cả những người trộm cắp sẽ bị loại ra; và chiếu theo mặt kia của cuốn sách, tất cả những người thề dối sẽ bị loại ra.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán rằng: Ta sẽ sai nó đi ra, nó sẽ vào nhà của kẻ trộm và vào nhà của kẻ dùng danh của Ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ đó, và sẽ thiêu hủy nhà đó, cả gỗ lẫn đá.

Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên và xem: Vật gì đang ra đây?

Tôi hỏi: Vật gì vậy?

Người nói: Vật đang đi ra là một ê-pha. Rồi người nói: Khắp cả trái đất tương tự như vật nầy.

Kìa, có một cái nắp tròn bằng chì được nhấc lên, và có một phụ nữ ngồi trong ê-pha.

Sau đó người nói: Phụ nữ nầy tượng trưng cho tội ác.

Rồi người đã đẩy bà vào giữa ê-pha, và đậy nắp chì trên miệng của nó.

Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy có hai phụ nữ đang đến, với gió trong cánh của họ - bởi vì cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc ê-pha lên giữa đất và trời.

Tôi hỏi với thiên sứ, là người đang nói chuyện với tôi: Họ đem ê-pha đi đâu vậy?

Người nói với tôi: Để xây nhà cho nó trong xứ Si-nê-a. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt tại đó, trên một cái bệ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi: Ngươi thấy gì? Tôi đáp: Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài khoảng hai mươi cu-bít, chiều rộng khoảng mười cu-bít.

3. Rồi người nói với tôi: Đây là sự nguyền rủa được truyền ra khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của cuốn sách, tất cả những người trộm cắp sẽ bị loại ra; và chiếu theo mặt kia của cuốn sách, tất cả những người thề dối sẽ bị loại ra. 4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán rằng: Ta sẽ sai nó đi ra, nó sẽ vào nhà của kẻ trộm và vào nhà của kẻ dùng danh của Ta mà thề dối; nó sẽ ở lại trong nhà kẻ đó, và sẽ thiêu hủy nhà đó, cả gỗ lẫn đá.

5. Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên và xem: Vật gì đang ra đây? 6. Tôi hỏi: Vật gì vậy? Người nói: Vật đang đi ra là một ê-pha. Người nói: Khắp cả trái đất tương tự như vật nầy.

7. Kìa, có một cái nắp tròn bằng chì được nhấc lên, và có một phụ nữ ngồi trong ê-pha. 8. Người nói: Phụ nữ nầy tượng trưng cho tội ác. Rồi người đã đẩy bà vào giữa ê-pha, và đậy nắp chì trên miệng của nó.

9. Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy có hai phụ nữ đang đến, với gió trong cánh của họ - bởi vì cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc ê-pha lên giữa đất và trời. 10. Tôi nói với thiên sứ, là người đang nói chuyện với tôi: Họ đem ê-pha đi đâu vậy? 11. Người nói với tôi: Để xây nhà cho nó trong xứ Si-nê-a. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt tại đó, trên một cái bệ.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, ta lại ngước mắt nhìn xem, nầy có một cuốn sách bay. 2. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng: Tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó hai mươi cu-đê, bề ngang mười cu-đê. 3. Người bảo ta rằng: Ấy là sự rủa sả tràn ra trên khắp mặt đất: hễ ai trộm cướp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt nầy của cuốn sách nầy; hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách nầy. 4. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Ta sẽ khiến cuốn sách nầy đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm, và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối; thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá.

5. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng: Bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. 6. Ta nói rằng: Ấy là gì? Người đáp rằng: Ấy là một cái ê-pha đương ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. 7. Đoạn, ta thấy một khối chi tròn được cất lên, và một người đờn bà ngồi giữa ê-pha. 8. Người nói rằng: Ấy đó là Sự hung ác. Rồi người quăng người đờn bà xuống vào giữa ê-pha, và chận khối chi trên miệng ê-pha. 9. Bấy giờ ta ngước mắt nhìn xem, nầy, có hai người đờn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó; và chúng nó có cánh như cánh con cò; và chúng nó cất ê-pha lên giữa khoảng trời và đất. 10. Ta hỏi thiên sứ đương nói cùng ta rằng: Chúng nó đem ê-pha đi đâu? 11. Người đáp cùng ta rằng: Ấy là để xây nhà cho nó trong đất Si-nê-a; khi đã sửa soạn rồi thì đặt nó vào chỗ nó.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Thứ Sáu: Cuộn Sách Bay

1 Bấy giờ tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, một cuộn sách đang bay. 2 Vị thiên sứ ấy hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”

Tôi thưa, “Tôi thấy một cuộn sách đang bay. Sách ấy dài mười mét và rộng năm mét.”

3 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là lời nguyền rủa truyền ra khắp mặt đất. Bất cứ kẻ nào trộm cắp sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt nầy, và bất cứ kẻ nào thề dối sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt kia. 4 Ta sai lời nguyền rủa ấy ra đi,” CHÚA các đạo quân phán, “để nó vào nhà của quân trộm cắp, và vào nhà của bất cứ kẻ nào nhân danh Ta mà thề dối. Nó sẽ ở trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy kẻ ấy, thiêu luôn cả gỗ lẫn đá xây nhà.”

Khải Tượng Thứ Bảy: Người Ðàn Bà Trong Thùng

5 Vị thiên sứ đã nói với tôi bước ra và nói với tôi, “Bây giờ hãy ngước mắt lên và xem. Có vật gì đang hiện ra kìa.”

6 Tôi nói, “Thưa, vật gì thế?”

Vị thiên sứ đáp, “Ðó là cái thùng để đong lường đang hiện ra.” Vị thiên sứ nói tiếp, “Ðó là tội lỗi của người ta khắp đất.” 7 Này, nắp thùng bằng chì được nhấc lên, và kìa, một người đàn bà đang ngồi trong thùng. 8 Vị thiên sứ nói, “Ðó là hiện thân của sự gian ác.” Vị thiên sứ ném người đàn bà đó lại vào giữa thùng, và lấy nắp thùng bằng chì ấn chặt vào miệng thùng.

9 Bấy giờ tôi ngước mắt lên và thấy: này, hai người phụ nữ đang đi tới. Gió bọc vào cánh của họ. Cánh họ trông giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên giữa đất và trời. 10 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Họ đem cái thùng đó đi đâu vậy?”

11 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðến trong đất Si-na để xây một cái nhà cho nó. Khi nhà ấy xây xong, họ sẽ đặt nó trên bệ của nó.”

Tài Liệu