Xa-cha-ri: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đã trở lại đánh thức tôi - còn tôi thì như một người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. 2. Người hỏi tôi: Ngươi thấy gì?

Tôi đáp: Tôi thấy một chân đèn tất cả bằng vàng với một cái chén ở phần trên; có bảy ngọn đèn ở trên đỉnh, và bảy ống dẫn cho bảy ngọn đèn. 3. Hai cây ô-liu đứng bên cạnh: một cây ở bên phải của chén và một cây ở bên trái của nó.

4. Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi rằng: Thưa chúa! Những vật nầy biểu tượng cho điều gì?

5. Vị thiên sứ, đã nói chuyện với tôi, hỏi tôi: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

6. Người trả lời tôi rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần của Ta. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 7. Hỡi ngọn núi lớn kia! Ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ thành bình nguyên. Người sẽ đem tảng đá móng ra giữa những tiếng reo hò: Phước hạnh! Phước hạnh!

8. Thêm vào đó, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 9. Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền của đền thờ nầy, rồi tay của người cũng sẽ hoàn thành nó. Các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai ta đến với các ngươi. 10. Bởi vì ai đã xem thường lúc những việc này còn nhỏ, sẽ vui mừng và thấy dây chuẩn mực trong tay của Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là những con mắt của Đức Giê-hô-va đang dò xét khắp cả đất.

11. Tôi hỏi người: Hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của chân đèn biểu tượng cho điều gì? 12. Tôi hỏi người lần thứ hai rằng: Hai nhánh ô-liu đang nhỏ vào chổ chứa qua hai ống dẫn bằng vàng biểu tượng cho điều gì?

13. Người hỏi tôi rằng: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

14. Thiên sứ nói: Đó là hai đấng được xức dầu, đang đứng bên cạnh Chúa của cả trái đất.

Bản Dịch Đại Chúng

Thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đã trở lại đánh thức tôi - còn tôi thì như một người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Người hỏi tôi: Ngươi thấy gì?

Tôi đáp: Tôi thấy một chân đèn tất cả bằng vàng với một cái chén ở phần trên; có bảy ngọn đèn ở trên đỉnh, và bảy ống dẫn cho bảy ngọn đèn. Hai cây ô-liu đứng bên cạnh: một cây ở bên phải của chén và một cây ở bên trái của nó.

Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi rằng: Thưa chúa! Những vật nầy biểu tượng cho điều gì?

Vị thiên sứ, đã nói chuyện với tôi, hỏi tôi: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

Người trả lời tôi rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần của Ta. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. Hỡi ngọn núi lớn kia! Ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ thành bình nguyên. Người sẽ đem tảng đá móng ra giữa những tiếng reo hò: Phước hạnh! Phước hạnh!

Thêm vào đó, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền của đền thờ nầy, rồi tay của người cũng sẽ hoàn thành nó. Các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai ta đến với các ngươi. Bởi vì ai đã xem thường lúc những việc này còn nhỏ, sẽ vui mừng và thấy dây chuẩn mực trong tay của Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là những con mắt của Đức Giê-hô-va đang dò xét khắp cả đất.

Tôi hỏi người: Hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của chân đèn biểu tượng cho điều gì? Tôi hỏi người lần thứ hai rằng: Hai nhánh ô-liu đang nhỏ vào chổ chứa qua hai ống dẫn bằng vàng biểu tượng cho điều gì?

Người hỏi tôi rằng: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

Thiên sứ nói: Đó là hai đấng được xức dầu, đang đứng bên cạnh Chúa của cả trái đất.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đã trở lại đánh thức tôi - còn tôi thì như một người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. 2. Người hỏi tôi: Ngươi thấy gì?

Tôi đáp: Tôi thấy một chân đèn tất cả bằng vàng với một cái chén ở phần trên; có bảy ngọn đèn ở trên đỉnh, và bảy ống dẫn cho bảy ngọn đèn. 3. Hai cây ô-liu đứng bên cạnh: một cây ở bên phải của chén và một cây ở bên trái của nó.

4. Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi rằng: Thưa chúa! Những điều nầy là gì?

5. Vị thiên sứ, đã nói chuyện với tôi, hỏi tôi: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

6. Người trả lời tôi rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần của Ta. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 7. Hỡi ngọn núi lớn kia! Ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ thành đồng bằng. Người sẽ đem tảng đá móng ra giữa tiếng reo hò: Phước hạnh! Phước hạnh!

8. Thêm vào đó, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 9. Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền của đền thờ nầy, rồi tay của người cũng sẽ hoàn thành nó. Các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai ta đến với các ngươi. 10. Bởi vì ai đã xem thường lúc những việc này còn nhỏ, sẽ vui mừng và thấy dây chuẩn mực trong tay của Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là những con mắt của Đức Giê-hô-va đang dò xét khắp cả đất.

11. Tôi hỏi người: Hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của chân đèn là gì? 12. Tôi hỏi người lần thứ hai rằng: Hai nhánh ô-liu đang nhỏ vào chổ chứa qua hai ống dẫn bằng vàng là gì?

13. Người hỏi tôi rằng: Ngươi không biết những điều nầy sao?

Tôi đáp: Thưa chúa! Không.

14. Thiên sứ nói: Đó là hai đấng được xức dầu, đang đứng bên cạnh Chúa của cả trái đất.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. 2. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. 3. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả. 4. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì? 5. Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! tôi không biết. 6. Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 7. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!

8. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 9. Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. 10. Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.

11. Ta bèn đáp lại cùng người rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở bên hữu và bên tả chơn đèn là gì? 12. Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu vàng chảy ra, là gì? 13. Người đáp rằng: Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói: Thưa chúa, tôi không biết. 14. Người bèn nói rằng: Ấy là hai người chịu xức dầu, đứng bên Chúa của cả đất.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Thứ Năm: Cây Ðèn và Hai Cây Ô-liu

1 Vị thiên sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như thể đánh thức một người đang ngủ. 2 Vị ấy nói với tôi, “Ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thấy một cây đèn từ đầu đến chân đều bằng vàng; trên đầu có một bầu đèn chứa dầu. Trên bầu đèn ấy chỉa ra bảy ngọn đèn. Trên đầu bảy ngọn đèn là bảy nụ hoa đèn có tim đèn dẫn xuống bầu đèn chứa dầu bên dưới. 3 Bên cạnh cây đèn ấy có hai cây ô-liu. Một cây ở bên phải bầu đèn, và một cây ở bên trái bầu đèn.” 4 Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, những vật nầy có ý nghĩa gì?”

5 Vị thiên sứ đã nói với tôi trả lời tôi, “Ngươi thật không biết những vật nầy có ý nghĩa gì sao?”

Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thật tình không biết.”

6 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là sứ điệp của CHÚA cho Xê-ru-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta,” CHÚA các đạo quân phán. 7 “Hỡi rặng núi cao lớn kia, ngươi có thể cản trở sao? Trước mặt Xê-ru-ba-bên ngươi sẽ biến thành cánh đồng bằng phẳng. Nó sẽ mang viên đá để xây trên chóp Ðền Thờ ra và đặt vào vị trí của nó giữa tiếng reo hò, “Phước thay! Phước thay cho đền thánh!”

8 Ngoài ra lời của CHÚA đến với tôi rằng, 9 “Tay của Xê-ru-ba-bên đã đặt viên đá đầu tiên xây nền nhà nầy, thì tay nó sẽ hoàn tất việc xây cất nhà ấy.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. 10 Vì ai đã khinh thường buổi đầu khiêm tốn của việc nầy chăng? Những người ấy sẽ đổi ra vui mừng khi trông thấy tay Xê-ru-ba-bên cầm dây dọi. “Bảy ngọn đèn ấy tiêu biểu cho mắt của CHÚA nhìn tới nhìn lui khắp cả thế gian.”

11 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ ấy, “Còn hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của cây đèn có ý nghĩa gì?” 12 Tôi lại hỏi vị thiên sứ ấy một lần nữa, “Hai nhánh của hai cây ô-liu cứ đổ dầu như vàng lỏng vào hai ống tiêm dầu bằng vàng có ý nghĩa gì?”

13 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ngươi thật không biết những vật nầy có ý nghĩa gì sao?”

Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thật tình không biết.”

14 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là hai người được xức dầu đứng hầu bên cạnh Ðấng Chúa Tể của cả thế gian.”

Tài Liệu