Truyền Đạo: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Mọi việc đều có thời điểm

1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, có lúc cười; có lúc sầu than, có lúc nhảy múa; 5. có lúc ném đá, có lúc gom đá; có lúc ôm ấp, có lúc kiềm chế ôm ấp; 6. có lúc tìm, có lúc mất; có lúc giữ lại, có lúc bỏ đi; 7. có lúc xé ra, có lúc may lại; có lúc nín lặng, có lúc lên tiếng; 8. có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

Công việc Đức Chúa Trời giao cho con người

9. Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người để họ làm. 11. Mọi việc Ngài đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Ngài cũng đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng không có ngoại lệ và không ai có thể hiểu được công việc Ngài đã làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. 12. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng và làm những điều tốt lành trọn đời mình. 13. Mỗi người cũng nên ăn, uống, và hưởng phước của công lao mình, bởi vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

14. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm thì còn đến đời đời; không thêm gì được, cũng không bớt chi được, và Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài. 15. Điều gì hiện có thì đã có từ xưa, điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi; Đức Chúa Trời cho tái diễn những việc đã qua.

Sự phán xét và tương lai thuộc về Đức Chúa Trời

16. Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời: Tại tòa án có điều gian ác, chốn công lý có sự bất công. 17. Ta đã nói với lòng mình: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, bởi vì có mục đích cho mọi thứ và có kỳ định cho mọi việc.” 18. Ta đã nói với lòng mình về hiện trạng của con người: “Đức Chúa Trời đang thử nghiệm họ để họ thấy rằng chính họ cũng là những thú vật. 19. Bởi vì việc xảy đến cho loài người cũng xảy đến cho loài thú; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Tất cả đều có cùng một hơi thở; loài người không hơn gì loài thú – bởi vì tất cả là hư không. 20. Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả từ bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. 21. Nào ai biết được linh hồn của loài người sẽ đi lên và giác hồn của loài thú sa xuống đất?”

22. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho một người là vui hưởng công việc của mình, bởi vì đó là sản nghiệp của mình. Vì có ai sẽ đem người trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

Bản Dịch Đại Chúng

Mọi việc đều có thời điểm

Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; có lúc khóc, có lúc cười; có lúc sầu than, có lúc nhảy múa; có lúc ném đá, có lúc gom đá; có lúc ôm ấp, có lúc kiềm chế ôm ấp; có lúc tìm, có lúc mất; có lúc giữ lại, có lúc bỏ đi; có lúc xé ra, có lúc may lại; có lúc nín lặng, có lúc lên tiếng; có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

Công việc Đức Chúa Trời giao cho con người

Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người để họ làm. Mọi việc Ngài đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Ngài cũng đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng không có ngoại lệ và không ai có thể hiểu được công việc Ngài đã làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng và làm những điều tốt lành trọn đời mình. Mỗi người cũng nên ăn, uống, và hưởng phước của công lao mình, bởi vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm thì còn đến đời đời; không thêm gì được, cũng không bớt chi được, và Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài. Điều gì hiện có thì đã có từ xưa, điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi; Đức Chúa Trời cho tái diễn những việc đã qua.

Sự phán xét và tương lai thuộc về Đức Chúa Trời

Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời: Tại tòa án có điều gian ác, chốn công lý có sự bất công. Ta đã nói với lòng mình: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, bởi vì có mục đích cho mọi thứ và có kỳ định cho mọi việc.” Ta đã nói với lòng mình về hiện trạng của con người: “Đức Chúa Trời đang thử nghiệm họ để họ thấy rằng chính họ cũng là những thú vật. Bởi vì việc xảy đến cho loài người cũng xảy đến cho loài thú; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Tất cả đều có cùng một hơi thở; loài người không hơn gì loài thú – bởi vì tất cả là hư không. Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả từ bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. Nào ai biết được linh hồn của loài người sẽ đi lên và giác hồn của loài thú sa xuống đất?”

Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho một người là vui hưởng công việc của mình, bởi vì đó là sản nghiệp của mình. Vì có ai sẽ đem người trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, có lúc cười; có lúc sầu than, có lúc nhảy múa; 5. có lúc ném đá, có lúc gom đá; có lúc ôm ấp, có lúc kiềm chế ôm ấp; 6. có lúc tìm, có lúc mất; có lúc giữ lại, có lúc bỏ đi; 7. có lúc xé ra, có lúc may lại; có lúc nín lặng, có lúc lên tiếng; 8. có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

9. Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người để họ làm. 11. Mọi việc Ngài đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Ngài cũng đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng không có ngoại lệ và không ai có thể hiểu được công việc Ngài đã làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. 12. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng và làm những điều tốt lành trọn đời mình. 13. Mỗi người cũng nên ăn, uống, và hưởng phước của công lao mình, bởi vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

14. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm thì còn đến đời đời; không thêm gì được, cũng không bớt chi được, và Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài. 15. Điều gì hiện có thì đã có từ xưa, điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi; Đức Chúa Trời cho tái diễn những việc đã qua.

16. Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời: Tại tòa án có điều gian ác, chốn công lý có sự bất công. 17. Ta đã nói với lòng mình: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, bởi vì có mục đích cho mọi thứ và có kỳ định cho mọi việc.” 18. Ta đã nói với lòng mình về hiện trạng của con người: “Đức Chúa Trời đang thử nghiệm họ để họ thấy rằng chính họ cũng là những thú vật. 19. Bởi vì việc xảy đến cho loài người cũng xảy đến cho loài thú; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Tất cả đều có cùng một hơi thở; loài người không hơn gì loài thú – bởi vì tất cả là hư không. 20. Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả từ bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. 21. Nào ai biết được linh hồn của loài người sẽ đi lên và giác hồn của loài thú sa xuống đất?”

22. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho một người là vui hưởng công việc của mình, bởi vì đó là sản nghiệp của mình. Vì có ai sẽ đem người trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

Bản Dịch 1925

1. Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3. Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; 4. có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; 5. có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; 6. có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; 7. có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; 8. có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.

9. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là loài người dùng tập rèn lấy mình. 11. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được. 12. Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. 13. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

14. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài. 15. Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua.

16. Ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. 17. Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc.

18. Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú. 19. Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư không. 20. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. 21. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất? 22. Thế thì, ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình; ấy là kỷ phần mình; vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình?

Bản Dịch 2011

Mọi Sự Ðều Có Thời Kỳ

1 Mọi sự đều có thời của nó, và mọi việc ở dưới trời đều có kỳ của nó:

2 Có thời sinh ra, và có kỳ qua đời;

Có thời trồng, và có kỳ nhổ những gì đã trồng;

3 Có thời giết chết, và có kỳ chữa lành;

Có thời đạp đổ, và có kỳ dựng lên;

4 Có thời khóc, và có kỳ cười;

Có thời than khóc, và có kỳ nhảy nhót reo mừng;

5 Có thời quăng đá đi, và có kỳ lượm đá lại;

Có thời bám giữ, và có kỳ buông ra;

6 Có thời được, và có kỳ mất;

Có thời giữ lại, và có kỳ vất đi;

7 Có thời xé rách, và có kỳ vá may;

Có thời im lặng, và có kỳ nói lên;

8 Có thời thương yêu, và có kỳ ghét bỏ;

Có thời chiến tranh, và có kỳ hòa bình.

Việc Ðức Chúa Trời Giao Phó

9 Một người lao động vất vả để rồi sẽ được gì? 10 Tôi đã thấy công việc Ðức Chúa Trời giao cho người ta làm rồi. 11 Ngài đã làm mọi sự tốt đẹp đúng vào thời điểm của chúng. Ngoài ra Ngài còn đặt vào tâm trí con người khái niệm về vĩnh hằng; dù vậy con người vẫn không thể thấu triệt những gì Ðức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối. 12 Tôi tin rằng không gì tốt hơn cho con người là vui hưởng hạnh phúc của cuộc sống và làm những điều tốt đẹp suốt những ngày còn lại của đời mình. 13 Ngoài ra mỗi người nên ăn, uống, và hưởng kết quả do mọi công lao khó nhọc của mình làm ra, vì đó là món quà của Ðức Chúa Trời ban cho con người. 14 Tôi biết rằng những gì Ðức Chúa Trời làm sẽ còn lại đời đời, không cần thêm gì vào và cũng không cần bớt gì đi. Ðức Chúa Trời đã làm như vậy để người ta kính sợ Ngài. 15 Ðiều gì có, đã có rồi; điều gì sẽ có, đã có tự ngàn xưa. Ðức Chúa Trời có thể cho sự việc đã xảy ra xưa kia được tái diễn.

Sự Phán Xét trong Tương Lai thuộc về Ðức Chúa Trời

16 Ngoài ra tôi còn thấy điều này dưới ánh mặt trời: có sự gian tà ở nơi tòa án, có sự gian ác ở chốn pháp đình. 17 Tôi tự nhủ trong lòng: Ðức Chúa Trời sẽ phán xét cả người công chính lẫn kẻ gian ác, vì Ngài đã định thời điểm cho mọi điều và mọi sự. 18 Tôi tự nhủ trong lòng: về loài người, Ðức Chúa Trời thử nghiệm họ, để họ thấy rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19 Vì số phận của loài người và số phận của loài thú đều như nhau: loài này chết và loài kia cũng chết. Cả hai đều thở chung một bầu khí quyển, và loài người chẳng hơn gì loài thú, vì tất cả đều vô nghĩa. 20 Tất cả đều về chung một chỗ; tất cả đều ra từ bụi đất, và tất cả sẽ trở về bụi đất. 21 Ai có thể biết chắc rằng rồi đây linh hồn của con người sẽ đi lên còn giác hồn của loài thú sẽ đi xuống dưới đất chăng? 22 Do đó tôi nhận thấy: không có gì tốt hơn cho con người là hưởng niềm vui trong công việc mình, vì đó là phần số của mình, vì ai sẽ đem cho người ấy thấy những gì sẽ xảy đến sau khi người ấy qua đời chăng?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)