Trong Danh Chúa Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In Jesus' Name
  • Sáng tác: Darlene Zschech & Israel Houghton
  • Lời Việt: David Đông (2014)

Lời Anh

In Jesus' Name
God is fighting for us
God is on our side
He has overcome
Yes! He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus! You are here
Carrying our burdens
Covering our shame
He has overcome
Yes! He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here
I will live
I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and
I am free
In Jesus’ Name
I will live
I will not die
I will declare and lift you high
Christ revealed
And I am healed
In Jesus’ Name
God is fighting for us
Pushing back the darkness
Lighting up the Kingdom
That cannot be shaken
In the Name of Jesus
Enemy’s defeated
And we will shout it out
Shout it out

Lời Việt

Trong Danh Chúa Jesus
Chúa đánh tan thù nghịch và
Chúa vẫn bên cạnh con
Đắc thắng hơn ma vương
Thật! Ngài hoàn toàn đắc thắng.
Chẳng chi khiến con rúng động
Sẽ mãi không dời thay
Chúa Jesus trong con.
Gánh thay con bao lao nhọc
Lấp đi ô nhục con
Đắc thắng hơn ma vương
Thật! Ngài hoàn toàn đắc thắng.
Chẳng chi khiến con rúng động
Sẽ mãi không dời thay
Chúa Jesus trong con.
Con sẽ sống
Mà không hư vong
Quyền năng Cha khiến Jesus sống lại
Con đây tự do
Và con đang sống
Với Chúa Jesus
Con sẽ sống
Mà không hư vong
Truyền rao Danh Chúa, tôn cao chính Ngài
Chữa lành con
Truyền ra danh Chúa
Trong danh Jesus
Chúa đánh quân thù tan nhanh
Khiến bóng tối lìa xa con
Thắp sáng Nước Trời trong con
Không chi rúng động sợ sệt
Vì đã có danh Jesus
Kìa thù nghịch đã thất thế.
Lòng này hô vang chiến thắng
Càng lớn hơn!

Tài Liệu Tham Khảo