Trông Mong Thiên Ân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bring Your Vessels, Not a Few
  • Tựa đề: Chờ Mong Thiên Ân
  • Lời: Lelia Naylor Morris (1862-1929), 1912
  • Nhạc: Lelia Naylor Morris (1862-1929), 1912
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Bring Your Vessels, Not a Few
1. Are you longing for the fullness
Of the blessing of the Lord
In your heart and life today?
Claim the promise of your Father;
Come according to His Word,
In the blessèd, old time way.
Refrain
He will fill your heart today to overflowing.
As the Lord commandeth you,
“Bring your vessels, not a few.”
He will fill your heart today to overflowing
With the Holy Ghost and power.
2. Bring your empty earthen vessels,
Clean through Jesus’ precious blood.
Come, ye needy, one and all;
And in human consecration
Wait before the throne of God
Till the Holy Ghost shall fall.
3. Like the cruse of oil unfailing
Is His grace forevermore,
And His love unchanging still;
And according to His promise,
With the Holy Ghost and power
He will every vessel fill.

Lời Việt

Chờ Mong Thiên Ân
1. Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay,
Ở tâm hồn đời sống phải không?
Thì anh nên tin như kim ngôn Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây,
Noi Thánh xưa, theo qui điều chung.
Điệp Khúc:
Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn
Như Thánh Ngôn nay đang còn vang:
Đem đến ngay bao nhiêu bình không;”
Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền,
Được sung mãn Thánh Linh năng quyền.
2. Bạn thân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài bình đất sạch trong, trống không,
Tẩy thanh từ dòng huyết Jê-sus,
Quì bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung, thành tâm dâng lên ngửa trông,
Ngài rót xuống chứa chan thần năng.
3. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay,
Ái tâm Ngài nào có đổi thay;
Ngài ban luôn linh ân, linh năng cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây,
Đầy dẫy tâm linh trong giờ đây.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo