Toàn Cầu Phục Hưng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Toàn Cầu Phục Hưng
  • Lời: Lelia Naylor Morris
  • Nhạc: Lelia Naylor Morris
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Toàn Cầu Phục Hưng
1. Xin Cha ban cơn mưa phước ơn
Bởi hứa ngôn từ chân kinh
Xin ban linh trên thân xác đây
Vì hứa ngôn xưa biểu minh
Xin ban cơn mưa trên chúng tôi
Đến lúc nước chảy ngập đồng
Cho sa mạc vang tiếng vui ca
Và đồng vắng trổ hoa hồng.
Điệp Khúc:
Nguyện cầu Ngài ban quyền năng
Nguyện cầu Ngài ban quyền năng
Hỡi Chúa giáng linh năng trên chúng tôi nay
Ban đầy dẫy đây
Cầu Ngài đổ xuống như cơn thủy triều
Tràn dâng ngoài đại dương
Nguyện ngọn lửa phấn hưng
Cháy bùng trong tôi trước đi Ngài ôi!
2. Xin Cha ban một cơn phấn hưng
Khắp cả trên hoàn cầu đây
Xin linh năng từ nơi chí cao tràn xuống
Trên chúng tôi nay
Toàn cầu này được mua bởi chính
Huyết quý báu của Con Ngài
Thoát khỏi quyền ma quỷ lâu nay
Và chiến thắng ác khiên rày.
3. Xin Cha cho nghe tiếng giống như
“Tiếng lướt trên ngọn cây dâu.”
Mang tin vui cho muôn quốc gia
Vì thế nhân đang mong chờ
Đây con thơ đang khẩn Cha
Chúa chí ái, Đấng nhân từ
Xin năng quyền mau giáng lâm đây
Phục hưng khắp thế gian này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo