Tin Cậy Vâng Lời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Trust and Obey
  • Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời
  • Lời: John Henry Sammis (1846-1919), 1887
  • Nhạc: Daniel Brink Towner (1850-1919), 1887
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Trust and Obey
1. When we walk with the Lord in the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will, He abides with us still,
And with all who will trust and obey.
Refrain
Trust and obey, for there’s no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.
2. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away;
Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear,
Can abide while we trust and obey.
3. Not a burden we bear, not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay;
Not a grief or a loss, not a frown or a cross,
But is blessed if we trust and obey.
4. But we never can prove the delights of His love
Until all on the altar we lay;
For the favor He shows, for the joy He bestows,
Are for them who will trust and obey.
5. Then in fellowship sweet we will sit at His feet.
Or we’ll walk by His side in the way.
What He says we will do, where He sends we will go;
Never fear, only trust and obey.

Lời Việt

Tin Cậy Vâng Lời
1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày
Lời Kinh Thánh sáng soi đây
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời
Vì vâng ý Chúa trên trời
Ngài vui dẫn dắt ta hoài
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.
Điệp Khúc:
Tin cậy vâng lời
Nào nhờ cách gì trong đời
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!
Hằng duy tin cậy vâng lời.
2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù
Nầy không bóng tối âm u
Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời
Còn đâu thổn thức bơ thờ
Còn đâu khóc lóc nghi ngờ
Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.
3. Phàm nhân chẳng thể suy lường
Niềm vui của Đấng yêu thương
Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời
Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn
Niềm vui lớn Chúa luôn ban
Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.
4. Thần linh ấn chứng trong lòng
Cùng Jêsus Christ giao thông
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời
Ngài sai khiến quyết vâng hoài
Dạ! tôi đây đang trông Ngài
Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.
5. Còn đâu phải gánh nặng nề
Còn đâu khổ ách đê mê
Mọi việc ta Chúa toan đền đáp rộng rời
Lòng không bối rối, lo buồn
Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng
Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo