Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: You May Have the Joy-Bells
  • Lời: J. Edward Ruark
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick (1899)

Lời Anh

You May Have the Joy-Bells
1. You may have the joy-bells ringing in your heart,
And a peace that from you never will depart;
Walk the straight and narrow way,
Live for Jesus every day,
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
Refrain:
Joy-bells ringing in your heart,
Joy-bells ringing in your heart;
Take the Savior here below
With you everywhere you go;
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
2. Love of Jesus in its fullness you may know;
And this love to those around you sweetly show;
Words of kindness always say;
Deeds of mercy do each day,
Then He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
3. You will meet with trials as you journey home;
Grace sufficient He will give to overcome;
Though unseen by mortal eye,
He is with you ever nigh,
And He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
4. Let your life speak well of Jesus every day;
Own His right to every service you can pay;
Sinners you can help to win
If your life is pure and clean,
And you keep the joy-bells ringing in your heart.

Lời Việt

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
1. Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn được nghe reo vang,
Và sự an ninh bất di do Jesus vui ban;
Duy bước ngay trên con đường hẹp,
Mong sống cho Jesus vui đẹp,
Thì lòng bạn luôn khoan khoái
Nghe Chúa rung chuông hoài.
Điệp Khúc:
Tiếng chuông rền!
Lòng bạn vui vẻ,
Hồi chuông rung!
Tâm linh bạn vui vẻ.
Bất câu nơi nao đêm hay ngày,
Quyết cứ đưa Jesus theo rày,
Thì lòng bạn luôn khoan khoái
Nghe Chúa rung chuông hoài.
2. Ái tâm Ngài sung mãn mà bạn được nhận tri nay,
Và bạn nên đem tỏ cho ai lân cận được hay;
Nên nói năng câu ân hậu rày,
Cư xử trong yêu thương mọi ngày,
Thì lòng bạn luôn khoan khoái
Nghe Chúa rung chuông hoài.
3. Bước đi về thiên quốc dầu bạn gặp chặng long đong,
Nhờ Ngài ban ơn đắc thắng trên thiên trình thong dong,
Tuy mắt nay khôn trông Chân Thần,
Nhưng Chúa Jesus luôn luôn gần,
Và lòng bạn luôn khoan khoái
Nghe Chúa rung chuông hoài.
4. Hãy soi rạng danh Chúa trọn sinh hoạt bạn không thôi;
Làm được chi cho Chúa, không nên quên phận làm tôi,
Như có lương tâm thanh bạch rày,
Đem lắm sanh linh quy phục Ngài,
Thì lòng bạn luôn khoan khoái
Nghe Chúa rung chuông hoài.


Lời Thánh Ca Giáng Sinh

Thánh Ca: Kỷ Nguyên Thanh Bình

Tài Liệu Tham Khảo