Tiếng Chúa Phán

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tiếng Chúa Phán
  • Lời: W. P. Loveless
  • Nhạc: W. P. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Chúa Phán
Tôi vui mừng khi nghe tiếng Chúa
“Ngươi sẽ ở bên ta đêm ngày
Khi ở trên dương trần, ta đã mua ngươi rồi
Nên ngươi nay thuộc ta mãi mãi.”
Tôi vui mừng nghe Jêsus phán
“Ta cứu ngươi bởi ân điển trời.”
Và đêm ngày tôi trông mong Chúa mau lai hồi
Vì tôi sẽ trông xem mặt Ngài lòa vinh quang.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo