Thi Thiên: Chương 90

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cầu nguyện của Môi-se - Người của Ðức Chúa Trời

1. Lạy Chúa! Ngài là nơi cư trú của chúng con suốt mọi thế hệ. 2. Trước khi núi non được hình thành, trước khi Ngài tạo dựng trái đất và thế giới, từ vô cùng cho đến vô cùng Ngài là Ðức Chúa Trời.

3. Ngài khiến loài người trở về bụi đất, rối phán: “Hỡi con người! Hãy trở lại” 4. Bởi vì một ngàn năm trong mắt Ngài khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh trong đêm.

5. Ngài khiến họ trôi đi như một dòng nước, thoáng qua như một giấc ngủ, như cỏ thắm tươi lúc ban mai - 6. Ban mai, cỏ phát triển và tốt tươi; đến chiều, nó phai tàn và khô héo.

7. Thật vậy, chúng con bị hủy diệt vì cơn giận của Ngài; chúng con kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài. 8. Ngài đặt những gian ác của chúng con ở trước mặt Ngài; những tội lỗi bí ẩn của chúng con trong ánh sáng của mặt Ngài. 9. Vì vậy, tất cả những ngày của chúng con trôi qua dưới cơn thịnh nộ của Ngài; những năm của chúng con kết thúc trong tiếng thở dài.

10. Tuổi đời của chúng con được bảy mươi năm, còn nếu mạnh khỏe thì tám mươi năm, nhưng sự kiêu hãnh của chúng chỉ là sự lao khổ và sầu thảm. Tuổi đời qua nhanh, rồi chúng con bay mất.

11. Ai biết được sức mạnh của cơn thịnh nộ Ngài? Ngài nổi giận bao nhiêu, chúng con càng sợ Ngài bấy nhiêu.

12. Xin dạy cho chúng con biết đếm những ngày của chúng con, để chúng con có được lòng khôn ngoan.

13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trở lại. Cho đến bao giờ Ngài mới thương xót những tôi tớ của Ngài?

14. Mỗi buổi sáng, xin cho chúng con được thỏa nguyện sự nhân từ của Ngài để suốt đời chúng con hoan ca và vui thỏa. 15. Xin ban cho chúng con niềm vui để bù lại những ngày Ngài đã phó chúng con cho hoạn nạn và những năm chúng con gặp bất hạnh.

16. Nguyện công việc của Ngài được bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài. Nguyện năng quyền vinh quang của Ngài tỏa rạng trên con cháu của họ. 17. Nguyện phước hạnh của Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời của chúng con, tuôn đổ trên chúng con.

Cầu xin Ngài khiến công việc của tay chúng con được thịnh vượng. Vâng! Xin ban sự thịnh vượng cho công việc của tay chúng con.

Bản Dịch 1925

1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
2. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, Và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại.
4. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.
5. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi:
6. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.
7. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, Bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa.
8. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, Để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa.
9. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; Năm chúng tôi tan mất như hơi thở.
10. Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.
11. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa?
12. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.
13. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa.
14. Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.
15. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.
16. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ!
17. Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.

Bản Dịch 2011

TẬP THỨ TƯ

(Bài 90-106)

Ðức Chúa Trời Luôn Hằng Hữu Còn Nhân Loại Chỉ Tạm Thời

Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Ðức Chúa Trời

1 Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng con trải qua mọi thế hệ.

2 Trước khi núi non thành hình,

Trước khi Ngài tạo thành trái đất và thế gian,

Từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai Ngài là Ðức Chúa Trời.

3 Ngài làm cho loài người trở về cát bụi và phán rằng,

“Hỡi con cái loài người, hãy trở về.”

4 Vì một ngàn năm trước mắt Ngài tựa như ngày hôm qua, đã qua rồi,

Hoặc như một canh đêm.

5 Ngài làm cho đời người trôi nhanh như dòng nước lũ,

Thoáng qua như một giấc ngủ.

Ðời người như cỏ mọc ban mai,

6 Sáng sớm chúng mọc lên và xanh tươi,

Chiều lại chúng héo khô và tàn tạ.

7 Thật vậy đời sống chúng con chóng tàn vì cơn giận của Ngài.

Chúng con kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài.

8 Ngài đã để những tội lỗi chúng con trước mặt Ngài,

Các tội bí mật chúng con trong ánh sáng của thánh nhan Ngài.

9 Những ngày chúng con qua đi dưới cơn giận của Ngài;

Những năm chúng con kết thúc như một tiếng thở dài.

10 Tuổi tác chúng con đến được bảy mươi,

Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi,

Nhưng niềm kiêu hãnh của chúng chẳng qua là lao khổ và buồn thảm;

Vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay mất đi.

11 Ai biết được sức mạnh của cơn giận Ngài?

Ngài càng nổi cơn thịnh nộ, thì chúng con càng khiếp sợ Ngài.

12 Xin dạy chúng con biết đếm số ngày chúng con,

Để chúng con được lòng khôn ngoan.

13 Xin trở lại, CHÚA ôi;

Ngài còn giận chúng con đến bao lâu nữa?

Xin dủ lòng thương xót các tôi tớ Ngài.

14 Mỗi buổi sáng xin cho chúng con được no nê bằng ơn thương xót của Ngài,

Ðể chúng con được hân hoan và vui thỏa trọn những ngày của mình.

15 Xin ban cho chúng con niềm vui để bù lại những ngày Ngài phó chúng con cho hoạn nạn,

Và những năm chúng con thấy nỗi bất hạnh.

16 Nguyện công việc của Ngài được tỏ ra cho các tôi tớ Ngài.

Nguyện vinh quang của Ngài tỏa rạng trên con cháu họ.

17 Nguyện phước hạnh của Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, tuôn đổ trên chúng con.

Cầu xin Ngài lập vững công việc của tay chúng con;

Thật vậy xin lập vững công việc của tay chúng con.

Tài Liệu