Thi Thiên: Chương 68

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Thơ của Ða-vít - Một ca khúc

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy trỗi dậy làm tan tác những kẻ thù của Ngài. Xin khiến những kẻ ghét Ngài phải tháo chạy trước mặt Ngài. 2. Như khói bị tan biến thể nào, xin hãy xua tan chúng cũng như vậy; như sáp bị tan chảy trước lửa thể nào, nguyện những kẻ ác cũng bị hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời như vậy.

3. Nhưng người công chính sẽ vui mừng, họ sẽ hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ hớn hở vui mừng. 4. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời! Hãy ca ngợi danh của Ngài! Hãy tôn ngợi Đấng đang cỡi trên các tầng mây: Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Hãy hân hoan ở trước mặt Ngài.

5. Đức Chúa Trời ngự trong nơi thánh của Ngài - Ngài là Cha của kẻ mồ côi và là Đấng binh vực những người góa bụa. 6. Đức Chúa Trời sắp đặt cho kẻ cô đơn có gia đình, Ngài dẫn những người bị cầm tù đến chỗ thịnh vượng, nhưng những kẻ phản nghịch phải ở trong đất khô cằn.

7. Đức Chúa Trời ôi! Khi Ngài đi trước dân của Ngài, khi Ngài đi ngang qua hoang mạc - (Sê-la) - 8. thì đất rúng động, các tầng trời đã hạ xuống trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã hiện diện tại Si-nai, và là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

9. Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã ban mưa thật dồi dào trên sản nghiệp của Ngài, khi nó mỏi mòn thì Ngài đã làm cho nó được vững lập. 10. Dân của Ngài cư ngụ tại đó. Đức Chúa Trời ôi! Vì lòng nhân từ của Ngài, Ngài đã chu cấp cho những người nghèo thiếu.

11. Chúa lên tiếng, có một đoàn rất đông đã công bố sứ điệp rằng: 12. “Các vua của các đạo quân đã bỏ chạy, họ bỏ chạy rồi! Phụ nữ còn lại ở tại nhà cũng được chia chiến lợi phẩm. 13. Dù các ngươi đang nằm giữa những chuồng chiên, cũng được những cánh bồ câu dát bạc và bộ lông bằng hoàng kim, 14. khi Đấng Toàn Năng làm tan tác các vua tại đó giống như tuyết tại Sanh-môn."

15. Núi Ba-san là núi của Ðức Chúa Trời. Núi Ba-san là núi có nhiều đỉnh. 16. Hỡi các núi có nhiều đỉnh, tại sao các ngươi ganh tị? Ðức Chúa Trời thích ngự tại núi nầy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va sẽ ngự tại đó đến đời đời. 17. Các xe chiến mã của Đức Chúa Trời có hằng chục ngàn, hằng ngàn của hàng ngàn. Đức Chúa Trời ngự ở giữa chúng tại Si-nai, là nơi thánh.

18. Ngài thăng lên nơi cao, Ngài dẫn theo đoàn người đã bị lưu đày. Ngài nhận lễ vật từ nhiều người, thậm chí từ những kẻ phản nghịch. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với họ.

19. Chúc tụng Chúa, là Đấng đã mang lấy gánh nặng của chúng ta từ ngày nầy sang ngày khác, cùng Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi của chúng ta. (Sê-la)

20. Ðức Chúa Trời của chúng ta là Ðức Chúa Trời giải cứu. Chính nhờ Đức Giê-hô-va, là Chúa, mà nhiều người được giải thoát khỏi sự chết. 21. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đập đầu kẻ thù của Ngài, và giày đạp đầu tóc của kẻ cứ miệt mài trong tội ác.

22. Từ Ba-san, Chúa đã phán: "Ta sẽ đem họ trở về. Ta sẽ đem họ trở về từ những vực sâu của biển. 23. Để chân của các ngươi giẫm trên máu, và lưỡi của những con chó của các ngươi cũng có phần trong huyết của những kẻ thù của các ngươi.”

24. Đức Chúa Trời ôi! Họ đã thấy cuộc diễn hành của Ngài, là cuộc diễn hành của Đức Chúa Trời - là Vua của chúng con - vào trong nơi thánh. 25. Những người ca hát đi trước, những kẻ đánh đàn theo sau, và ở giữa họ là những thiếu nữ sử dụng nhạc cụ đánh nhịp. 26. “Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời trong các hội chúng! Đức Giê-hô-va là nguồn cội của Y-sơ-ra-ên!” 27. Có Bên-gia-min, chi tộc nhỏ nhất, dẫn đầu; các lãnh đạo của Giu-đa, các lãnh đạo của Xê-bu-lôn, và các lãnh đạo của Nép-ta-li cùng đi.

28. Ðức Chúa Trời ôi! Xin sử dụng quyền năng của Ngài. Ðức Chúa Trời ôi! Xin thể hiện sức mạnh của Ngài - như Ngài đã từng làm cho chúng con. 29. Bởi vì các vua sẽ đem những lễ vật dâng cho Ngài trong đền thờ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem. 30. Xin quở trách những thú hoang sống trong lau sậy, những đàn bò đực với những bò con của các dân. Hãy làm tan tác kẻ khuất phục tiền bạc và những kẻ ham thích chiến tranh. 31. Các sứ giả từ Ai-cập sẽ đến - Ê-thi-ô-bi sẽ vội vàng đưa tay hướng về Đức Chúa Trời.

32. Các vương quốc trên đất! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Hãy ca ngợi Chúa! (Sê-la)

33. Ngài là Ðấng ngự trên nơi chí cao của các tầng trời, là Đấng đã có từ xa xưa, Ngài lên tiếng - tiếng của Ngài đầy uy lực.

34. Nguyện quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, sự oai nghi của Ngài ngự trên Y-sơ-ra-ên, và quyền năng của Ngài ở trong các tầng trời.

35. Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đáng kính sợ hơn các nơi thánh của Ngài. Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban sức mạnh và quyền lực cho dân của Ngài. Hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời!

Bản Dịch 1925

1. Nguyện Đức Chúa Trời chỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, Và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài.
2. Như khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy; Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, Những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy.
3. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời; Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ.
4. Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài; Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài.
5. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.
6. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, Đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn; Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan.
7. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa, Và đi tới trong đồng vắng,
8. Thì đất rúng động, các từng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời; Núi Si-nai kìa cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
9. Đức Chúa Trời ơn, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa, Khi nó mệt mỏi Chúa bổ nó lại.
10. Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó; Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng.
11. Chúa truyền mạng lịnh ra: Các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm.
12. Các vua có đạo binh chạy trốn, họ chạy trốn; Còn người đàn bà ở lại trong nhà chia của cướp.
13. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, Thì giống như cánh bò câu bọc bạc, Và lông nó bọc vàng xanh.
14. Khi Đấng toàn năng tản lạc các vua tại đó, Thì xứ trở nên trắng như lúc mưa tuyết tại Sanh-môn.
15. Núi Ba-san là núi của Đức Chúa Trời; Núi Ba-san có nhiều chót.
16. Hỡi các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời.
17. Xe của Đức Chúa Trời số là hai vạn, Từng ngàn trên từng ngàn; Chúa ở giữa các xe ấy y như tại Si-nai trong nơi thánh.
18. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù; Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, Hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó.
19. Đáng ngợi khen Chúa thay, Là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, Tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi.
20. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi; Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết.
21. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, Đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác.
22. Chúa đã phán rằng: Từ Ba-san ta sẽ dẫn dân ta về, Đem chúng nó lên khỏi biển sâu;
23. Để ngươi dầm chân mình trong huyết, Và lưỡi chó ngươi cũng được phần trong kẻ thù nghịch ngươi.
24. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng nó đã thấy cách Chúa đi, Tức cách Đức Chúa Trời, là Vua tôi, đi vào nơi thánh.
25. Các người hát xướng đi trước, kẻ đàn nhạc theo sau, Ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm.
26. Hỡi những kẻ nguyên do nơi Y-sơ-ra-ên mà ra, trong các hội Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời, là Chúa.
27. Kìa, Bê-gia-min nhỏ, là kẻ cai trị chúng nó; Các quan trưởng Giu-đa, và bọn của họ; Các quan trưởng Sa-bu-lôn, và các quan trưởng Nép-ta-li.
28. Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi.
29. Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, Các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa.
30. Xin hãy mắng thú trong lau sậy, Quở đoàn bò đực với những bò con của các dân, Là những người đem nén bạc quì xuống dâng cho, Xin Chúa hãy tản lạc những dân tộc ưa thích sự giặc giã.
31. Những công-hầu sẽ từ Ê-díp-tô mà ra; Ê-thi-ô-bi sẽ lật đật giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời.
32. Hỡi các nước của đất, hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời; Khá hát ngợi khen Chúa,
33. Tức là Đấng cỡi trên các từng trời thái cổ; Kìa, Ngài phát tiếng ra, là tiếng có sức lớn.
34. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời: Sự oai nghiêm Ngài ở trên Y-sơ-ra-ên, và quyền năng Ngài ở trong các mây.
35. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi thánh Chúa: Chính Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay!

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời của Nơi Thánh

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Nguyện Ðức Chúa Trời trỗi dậy;

Nguyện những kẻ chống nghịch Ngài tản lạc;

Nguyện những kẻ ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài.

2 Như khói bị tan biến thể nào,

Nguyện chúng bị tan đi thể ấy;

Như sáp bị tan chảy trước ngọn lửa thể nào,

Nguyện những kẻ ác bị diệt mất trước mặt Ðức Chúa Trời thể ấy.

3 Nguyện những người ngay lành hân hoan,

Nguyện họ vui vẻ trước mặt Ðức Chúa Trời;

Thật vậy nguyện họ hớn hở và vui mừng.

4 Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời;

Hãy hát ca chúc tụng danh Ngài;

Khá tôn ngợi Ðấng ngự trên các tầng mây;

Danh Ngài là CHÚA;

Khá reo vui trước mặt Ngài.

5 Cha kẻ mồ côi,

Ðấng binh vực người góa bụa,

Chính là Ðức Chúa Trời,

Ðấng ngự trong nơi thánh của Ngài.

6 Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho kẻ cô đơn có mái ấm gia đình;

Ngài dẫn đưa những kẻ bị tù đày đến nơi sung mãn;

Còn những kẻ bội nghịch phải ở trong xứ khô khan.

7 Ðức Chúa Trời ôi, khi Ngài đi ra trước mặt con dân Ngài,

Khi Ngài đi qua sa mạc, (Sê-la)

8 Ðất rúng động, các tầng trời ào ạt đổ cơn mưa,

Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần của Núi Si-nai,

Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên.

9 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã ban mưa xuống cách dồi dào,

Khi sản nghiệp của Ngài bị khô khan, Ngài đã bồi bổ nó lại.

10 Con dân Ngài đã định cư trong sản nghiệp đó;

Ðức Chúa Trời ôi, do lòng tốt của Ngài, Ngài đã chu cấp cho những người nghèo khó.

11 Khi Chúa ban lệnh,

Những kẻ loan truyền tin mừng ra đi đông vô số;

Họ báo rằng,

12 “Các vua của các đạo quân đã bỏ chạy. Tất cả đã chạy trốn.”

Những phụ nữ ở nhà đều sẽ được chia các chiến lợi phẩm,

13 Dù họ chỉ nằm nghỉ ở giữa các trại quân.

Kìa họ trông giống như những cánh bồ câu bọc bạc,

Với bộ lông như vàng ròng lóng lánh.

14 Khi Ðấng Toàn Năng đánh văng các vua trong xứ,

Họ như tuyết rơi tơi tả ở Xanh-môn.

15 Núi Ba-san là núi của Ðức Chúa Trời;

Rặng Núi Ba-san quả có nhiều đỉnh cao chót vót.

16 Hỡi những rặng núi cao có nhiều đỉnh,

Tại sao các ngươi ganh tị với ngọn núi Ðức Chúa Trời đã chọn để làm nơi Ngài ngự?

Thật vậy CHÚA sẽ ngự tại đó đời đời.

17 Các xe chiến mã của Ðức Chúa Trời nhiều đến hằng vạn, thật là hằng ngàn và hằng vạn;

Chúa ngự giữa chúng như Ngài ngự trong nơi thánh của Ngài ở Si-nai.

18 Ngài đã lên nơi cao,

Ngài dẫn theo đoàn tù binh bị bắt đem đi lưu đày;

Ngài đã nhận những lễ vật của loài người,

Ngay cả những lễ vật của những kẻ bội nghịch,

Ðể chứng tỏ rằng CHÚA Ðức Chúa Trời cũng ở tại đó.

19 Tôn ngợi Chúa, Ðấng hằng ngày cưu mang chúng ta;

Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu của chúng ta. (Sê-la)

20 Ðức Chúa Trời chúng ta là Ðức Chúa Trời giải cứu;

Nhờ CHÚA Hằng Hữu, chúng ta được thoát chết.

21 Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù của Ngài,

Tức đầu tóc của những kẻ cứ miệt mài trong tội ác.

22 Chúa phán, “Từ Ba-san, Ta sẽ đem chúng về;

Từ các đại dương sâu thẳm, Ta sẽ mang chúng về,

23 Ðể các ngươi có thể giẫm chân trên máu kẻ thù của mình,

Ngay cả lưỡi của chó các ngươi cũng sẽ được phần trên quân thù của các ngươi.”

24 Ðức Chúa Trời ôi, người ta đã chứng kiến lễ nghinh rước Ngài,

Tức lễ nghinh rước Ðức Chúa Trời của con, Vua của con, vào đền thánh.

25 Ca đoàn đi trước ngợi ca, ban nhạc theo sau trỗi nhạc,

Ở giữa là đoàn thiếu nữ đánh trống lục lạc nhịp nhàng.

26 Hãy chúc tụng Ðức Chúa Trời giữa những đoàn người đông đúc dự lễ,

Hãy tôn ngợi CHÚA, nguồn cội của I-sơ-ra-ên.

27 Kìa là Bên-gia-min, chi tộc trẻ nhất, đang dẫn đầu;

Kìa là các nhà quyền quý của Giu-đa và phái đoàn của họ;

Kìa là các nhà quyền quý của Xê-bu-lun và các nhà quyền quý của Náp-ta-li.

28 Ðức Chúa Trời ôi, xin thể hiện quyền năng Ngài;

Ðức Chúa Trời ôi, xin bày tỏ sức mạnh Ngài,

Như Ngài đã từng làm cho chúng con khi trước.

29 Vì đền thờ Ngài tọa lạc tại Giê-ru-sa-lem,

Nên các vua sẽ đem các lễ vật đến dâng lên Ngài tại đó.

30 Cầu xin Ngài trách phạt bầy thú hoang trong đám lau sậy,

Cùng đám bò đực ở giữa đàn bò con của các dân.

Xin Ngài bắt chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng;

Còn những dân hiếu chiến, xin Ngài làm cho chúng bị tản lạc khắp nơi trên đất.

31 Những đoàn người quyền thế sẽ từ Ai-cập đến thờ phượng;

Người Ê-thi-ô-pi sẽ sớm đưa tay lên hướng về Ðức Chúa Trời.

32 Hỡi tất cả quốc gia trên thế giới, hãy ca tụng Ðức Chúa Trời;

Hãy ca ngợi CHÚA, (Sê-la)

33 Ðấng ngự trên nơi chí cao của các tầng trời,

Tức các tầng trời đã được dựng nên từ thời thái cổ;

Kìa, Ngài cất tiếng nói,

Giọng Ngài thật oai hùng.

34 Khá biết rằng mọi quyền lực đều thuộc về Ðức Chúa Trời;

Nguyện uy nghi Ngài tỏa rạng trên I-sơ-ra-ên,

Và quyền năng Ngài đầy dẫy khắp không trung.

35 Ðức Chúa Trời ôi, trong đền thánh Ngài, Ngài đáng kinh hãi biết bao!

Chính Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã ban sức mạnh và quyền lực cho con dân Ngài.

Tôn ngợi Ðức Chúa Trời!

Tài Liệu