Thi Thiên: Chương 67

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Bài thơ và bài hát được dùng với nhạc khí bằng dây

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót chúng con, ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. (Sê-la) 2. Nguyện đường lối của Ngài được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Ngài được biết giữa các nước.

3. Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện các dân tộc ca ngợi Ngài. Nguyện tất cả các dân tộc ca ngợi Ngài. 4. Nguyện các nước sẽ vui mừng và hân hoan ca hát, bởi vì Ngài sẽ xét đoán các dân theo công lý, và trị vì các quốc gia trên đất. (Sê-la)

5. Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện các dân tộc ca ngợi Ngài. Nguyện tất cả các dân tộc ca ngợi Ngài.

6. Đất sẽ gia tăng hoa lợi. Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. 7. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng tôi và mọi người ở những nơi tận cùng của trái đất sẽ kính sợ Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.
2. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
3. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!
4. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.
5. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!
6. Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi.
7. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Các Dân Ca Ngợi CHÚA

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

1 Cầu xin Ðức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng con và ban phước cho chúng con,

Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, (Sê-la)

2 Ðể đường lối của Ngài được biết đến trên đất,

Và ơn cứu rỗi của Ngài được phổ cập giữa các dân.

3 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;

Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

4 Nguyện các dân các nước vui mừng và hân hoan ca hát,

Vì Ngài xét đoán muôn dân một cách công minh,

Và Ngài trị vì các quốc gia trên đất. (Sê-la)

5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;

Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

6 Ðất sẽ sinh sản hoa màu;

Ðức Chúa Trời là Thần của chúng ta,

Chính Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.

7 Nguyện Ðức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta,

Ðể mọi người ở tận cùng trái đất kính sợ Ngài.

Tài Liệu