Thi Thiên: Chương 64

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Thơ của Ða-vít

1. Ðức Chúa Trời ôi! Xin nghe tiếng thở than của con. Xin bảo vệ mạng sống của con khỏi sự đe dọa của kẻ thù. 2. Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của những kẻ gian ác, khỏi sự nổi loạn của những kẻ làm điều độc ác - 3. là những kẻ đã mài bén lưỡi của họ như gươm, và bắn những mũi tên là những lời hiểm độc. 4. Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội, chúng bắn thình lình mà không sợ hãi gì. 5. Chúng đã củng cố chính mình bằng những lời gian ác, bàn tính cách bí mật để gài bẫy, và chúng nói rằng: Ai có thể thấy chúng ta? 6. Chúng toan tính những điều ác và nghĩ rằng: “Chúng ta đã hoàn thành một kế hoạch toàn hảo”. Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm ác.

7. Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng; thình lình chúng sẽ bị trọng thương. 8. Ngài sẽ làm cho chúng vấp ngã, lưỡi của chúng sẽ chống lại chúng, tất cả những người nhìn thấy chúng đều lánh xa.

9. Và rồi tất cả mọi người sẽ kính sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời, và suy gẫm sự sâu nhiệm của việc Ngài đã làm. 10. Người công chính sẽ hân hoan trong Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ được hãnh diện.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch.
2. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, Khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác.
3. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm. Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng,
4. Đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn; Thình lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.
5. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, Bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu, Mà rằng: Ai sẽ thấy được?
6. Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng: Chúng tôi đã làm xong; mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc.
7. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó: Thình lình chúng nó bị tên thương tích.
8. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó; Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.
9. Cả loài người đều sẽ sợ; Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời, Và hiểu biết điều Ngài đã làm.
10. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài, còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Những Kẻ Thù Bí Mật

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng thở than của con;

Xin bảo vệ mạng sống con trước nỗi lo sợ kẻ thù.

2 Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của phường gian ác,

Khỏi cuộc dấy loạn của những kẻ làm ác,

3 Những kẻ chuốc mài lưỡi chúng sắc bén như lưỡi gươm;

Chúng nhắm và buông ra những lời tai hại như tên độc.

4 Từ trong nơi bí mật chúng nhắm bắn vào người ngay lành;

Ðột nhiên chúng bắn người ấy mà chẳng chút ngại ngùng.

5 Chúng cổ võ nhau bám chặt lấy mưu ác;

Chúng bàn tính với nhau để bí mật gài bẫy hại người;

Chúng nói, “Ai có thể thấy được những điều đó?”

6 Chúng toan tính chuyện bất chính với nhau rằng,

“Chúng ta đã sẵn sàng một kế hoạch thật chu đáo.”

Âm mưu và lòng dạ của con người quả là thâm hiểm thay.

7 Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng;

Thình lình chúng sẽ bị trọng thương.

8 Ngài sẽ khiến chúng phải ngã nhào;

Chính lưỡi chúng sẽ trở lại nghịch với chúng;

Khiến ai thấy chúng đều cũng phải lắc đầu;

9 Rồi người ta sẽ đâm ra sợ hãi;

Họ sẽ công bố công việc của Ðức Chúa Trời.

Thật vậy họ sẽ suy gẫm về những gì Ngài đã làm.

10 Người ngay lành sẽ vui vẻ trong CHÚA và cứ tin cậy Ngài;

Mọi người có lòng ngay thẳng sẽ vui mừng.

Tài Liệu