Thi Thiên: Chương 54

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Dùng với nhạc khí bằng dây - Thể suy niệm - Đa-vít cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ rằng không phải Ða-vít đang trốn ở giữa chúng tôi hay sao?

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con bằng uy danh của Ngài. Xin minh oan cho con bằng quyền năng của Ngài. 2. Ðức Chúa Trời ôi! Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin nghiêng tai nghe những lời nói của miệng con. 3. Bởi vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con; những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con. Chúng không đặt để Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng. (Sê-la)

4. Kìa! Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ con. Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống của con. 5. Ngài sẽ báo trả kẻ thù của con về tội ác của chúng. Xin hủy diệt chúng theo sự thành tín của Ngài.

6. Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ dâng của lễ lạc ý cho Ngài. Con sẽ tôn ngợi danh của Ngài vì điều đó là tốt lành. 7. Bởi vì Ngài đã giải cứu con khỏi tất cả những hoạn nạn, và cho mắt của con được nhìn thấy những gì con mong ước xảy ra cho những kẻ thù của con.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, Dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình.
2. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, Lắng tai nghe các lời của miệng tôi,
3. Vì người lạ dấy nghịch cùng tôi, Người hung bạo tìm hại mạng sống tôi: Chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình.
4. Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi.
5. Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi: Xin hãy diệt chúng nó đi, tùy sự chân thật Chúa.
6. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, Cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành.
7. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi mỗi gian truân; Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Bảo Vệ Khỏi Kẻ Thù

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ,

“Há chẳng phải Ða-vít đang trốn giữa chúng tôi sao?”

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con, bằng uy danh Ngài;

Xin minh oan cho con, bằng quyền năng Ngài.

2 Ðức Chúa Trời ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;

Xin nghiêng tai nghe tiếng của miệng con.

3 Vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con,

Những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con;

Quả là chúng chẳng coi Ðức Chúa Trời ra gì. (Sê-la)

4 Này, Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ tôi;

Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống tôi.

5 Ngài sẽ báo trả điều ác trên kẻ thù của tôi,

Tiêu diệt chúng vì đức thành tín của Ngài.

6 Con sẽ đem của lễ lạc ý dâng lên Ngài với tất cả niềm vui;

Con sẽ cảm tạ danh Ngài, CHÚA ôi, vì đó là điều tốt đẹp,

7 Vì Ngài đã giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn,

Và mắt con được nhìn thấy những kẻ thù của con bị bại.

Tài Liệu