Thi Thiên: Chương 53

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 06:13, ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Huấn ca của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Ma-ha-lát

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.

2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.

4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.

5. Tại nơi chưa từng biết sợ, chúng đã kinh hoàng khiếp sợ, bởi vì Đức Chúa Trời phân tán xương cốt của kẻ vây hãm ngươi. Ngươi sẽ làm chúng hổ nhục bởi vì Đức Chúa Trời đã loại bỏ chúng. 6. Ồ! Sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va phục hồi những người lưu đày của Ngài. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.

Bản Dịch Ngữ Căn

Huấn ca của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Ma-ha-lát

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.

2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.

4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.

5. Tại nơi chưa từng biết sợ, chúng đã kinh hoàng khiếp sợ, bởi vì Đức Chúa Trời phân tán xương cốt của kẻ vây hãm ngươi. Ngươi sẽ làm chúng hổ nhục bởi vì Đức Chúa Trời đã loại bỏ chúng. 6. Ồ! Sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va phục hồi những người lưu đày của Ngài. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.

Bản Dịch 1925

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.
2. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Đặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.
4. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.
5. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt; Vì Đức Chúa Trời rải rắc cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó.
6. Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

Bản Dịch 2011

Sự Dại Dột và Gian Ác của Loài Người

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ma-ha-lát

1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Không có Ðức Chúa Trời!”

Chúng nó đều bại hoại;

Chúng nó phạm những tội lỗi đáng ghê tởm;

Chẳng ai làm điều thiện.

2 Ðức Chúa Trời từ trời nhìn xuống con cái loài người,

Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.

3 Họ thảy đều bại hoại;

Họ cùng nhau trở nên ô uế;

Chẳng có người nào làm điều thiện,

Dẫu một người cũng không.

4 Tại sao những kẻ làm ác chẳng hiểu biết?

Tại sao chúng cứ ăn nuốt dân tôi như thể ăn bánh?

Tại sao chúng chẳng kêu cầu Ðức Chúa Trời?

5 Chúng sẽ rất sợ hãi dầu chẳng có gì đáng sợ,

Vì Ðức Chúa Trời sẽ rải xương những kẻ vây hãm bạn;

Bạn làm cho chúng phải hổ thẹn,

Vì Ðức Chúa Trời đã loại bỏ chúng.

6 Kìa, ơn cứu rỗi của I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!

Khi Ðức Chúa Trời tái lập vận mạng của con dân Ngài,

Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.

Tài Liệu