Thi Thiên: Chương 52

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Thơ của Ða-vít - Thể loại suy niệm - Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ rằng Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc

1. Hỡi kẻ cường bạo! Sao ngươi khoe khoang về điều ác? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn mãi mãi. 2. Lưỡi của ngươi mưu toan chuyện hủy diệt, bén nhọn như dao cạo để làm điều gian dối. 3. Ngươi yêu chuộng điều ác hơn là điều thiện, thích gian dối hơn nói lời ngay thẳng. (Sê-la)

4. Hỡi lưỡi dối trá! Ngươi yêu thích tất cả những lời tàn hại. 5. Cũng vậy, Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn. Ngài sẽ dứt bỏ ngươi, Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi chổ ở của ngươi, Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của những người sống. (Sê-la)

6. Nhưng những người công chính sẽ thấy và kính sợ. Họ sẽ cười ngươi và nói: 7. “Đó là kẻ đã không nhờ cậy Đức Chúa Trời làm nơi bảo vệ cho mình, nhưng đã tin cậy vào sự giàu có dư dật, và làm cho mình vững mạnh bằng điều gian ác."

8. Còn con thì giống như một cây ô-liu xanh tươi trong nhà của Đức Chúa Trời. Con tin cậy nơi sự thương xót của Ðức Chúa Trời cho đến đời đời mãi mãi. 9. Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những việc Ngài đã làm. Con sẽ đặt hy vọng của con vào danh của Ngài, bởi vì thật là tốt đẹp được ở trong sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi.
2. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, Khác nào dao-cạo bén.
3. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, Thích sự nói dối hơn là nói sự công bình.
4. Hỡi lưỡi dối trá, Ngươi ưa mến các lời tàn hại.
5. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời; Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi, Và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống.
6. Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ, Và cười người, mà rằng:
7. Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, Song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!
8. Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng.
9. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó: Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.

Bản Dịch 2011

Sự Phô Trương của Kẻ Ác Chỉ Là Phù Phiếm

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ,

“Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc.”

1 Hỡi kẻ có quyền lực, sao ngươi lại phô trương tính độc ác?

Đức nhân từ của Ðức Chúa Trời hằng còn mãi mãi.

2 Hỡi kẻ gian dối, lưỡi ngươi bàn tính việc hại người;

Lưỡi ngươi quả là một lưỡi dao cạo sắc bén.

3 Ngươi yêu mến gian ác hơn thánh thiện,

Thích nói dối hơn nói thật. (Sê-la)

4 Ngươi quả yêu mến mọi lời gây nên hủy diệt,

Hỡi lưỡi dối trá!

5 Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn;

Ngài sẽ dứt bỏ ngươi;

Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi nhà ngươi;

Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của người sống. (Sê-la)

6 Bấy giờ người ngay lành sẽ thấy và phát sợ;

Người ấy sẽ cười chê nó mà rằng,

7 “Kìa là kẻ không nhờ cậy Ðức Chúa Trời làm nơi nương náu mình,

Nhưng cậy vào tiền tài của cải mình,

Và ỷ vào khả năng tiêu diệt đối thủ của mình.”

8 Còn tôi, tôi như cây ô-liu xanh tươi trong nhà Ðức Chúa Trời;

Tôi tin cậy lòng thương xót của Ðức Chúa Trời đời đời mãi mãi.

9 Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những gì Ngài đã làm;

Con sẽ đặt hy vọng vào danh Ngài, vì đó là điều tốt đẹp trước mặt những người thánh của Ngài.

Tài Liệu