Thi Thiên: Chương 46

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Một bài thơ của con cháu Cô-rê - Theo điệu A-la-mốt

1. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng ta. Ngài giúp đỡ ngay vào lúc gian truân. 2. Vì vậy, chúng ta không khiếp sợ, dù cho đất có dời đổi, và núi non bị quăng vào giữa biển; 3. dù nước gầm thét sôi sục, dù núi non rung chuyển nổi dậy. (Sê-la)

4. Có một con sông mà các dòng chảy của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời - là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao. 5. Ðức Chúa Trời ngự ở giữa thành, thành sẽ không bị rúng động; Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành ngay từ lúc bình minh. 6. Các dân nổi dậy, các nước chuyển dịch; Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.

7. Đức Giê-hô-va của các đạo quân ở cùng chúng ta; Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)

8. Hãy đến và nhìn xem những công việc của Đức Giê-hô-va, là Ðấng đã làm cho trái đất hoang tàn. 9. Ngài chấm dứt chiến tranh trên cả trái đất; Ngài bẻ gãy cung, chặt giáo làm hai; Ngài đốt cháy các chiến xa trong lửa. 10. Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.

11. Đức Giê-hô-va của các đạo quân ở cùng chúng ta; Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.
2. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển;
3. Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.
4. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao.
5. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
6. Các dân náo loạn, các nước rúng động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy.
7. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.
8. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào!
9. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa.
10. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.
11. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Núp của Dân Ngài

Một thi ca do con cháu Cô-ra cảm tác theo điệu A-la-mốt

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta;

Ngài là nguồn giúp đỡ trong lúc rắc rối khó khăn.

2 Vì thế chúng ta chẳng sợ dù trái đất chuyển lay,

Dù các núi đồi tuột vào lòng biển;

3 Dù đại dương gầm thét và sủi bọt,

Dù núi non chuyển động và chực nổ tung. (Sê-la)

4 Có một dòng sông làm vui thành Ðức Chúa Trời,

Nơi ngự thánh của Ðấng Tối Cao.

5 Ðức Chúa Trời ngự giữa thành, nó sẽ không bị rúng động;

Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành từ khi bình minh ló dạng.

6 Các dân nổi dậy, các nước chuyển mình;

Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.

7 CHÚA các đạo quân ở với chúng ta;

Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. (Sê-la)

8 Hãy đến và xem những công việc của CHÚA,

Ðấng đã làm cho mặt đất tan hoang.

9 Ngài chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới;

Ngài bẻ gãy cung và chặt giáo ra từng khúc;

Ngài thiêu rụi các chiến xa trong lửa.

10 “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Ðức Chúa Trời!

Ta sẽ được tôn cao giữa các dân.

Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.”

11 CHÚA các đạo quân ở với chúng ta;

Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là đồn lũy của chúng ta. (Sê-la)

Tài Liệu