Thi Thiên: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 00:03, ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Dùng cho các nhạc cụ bằng dây

1. Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Xin lắng nghe khi con kêu cầu. Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con, thương xót con, và cất đi nỗi phiền muộn của con.

2. Hỡi các con của loài người, các ngươi muốn biến vinh quang của ta thành sỉ nhục cho đến khi nào? Tại sao các ngươi yêu mến điều hư không và tìm kiếm sự giả dối? (Sê-la)

3. Nhưng hãy biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe lúc ta kêu cầu Ngài.

4. Hãy run sợ và đừng phạm tội; khi nằm trên giường hãy suy ngẫm trong lòng, và lặng yên. (Sê-la)

5. Hãy dâng sự công chính làm sinh tế, và tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

6. Nhiều người nói: “Ai sẽ tỏ cho chúng ta điều tốt lành?” Lạy Đức Giê-hô-va! Xin tỏa sáng mặt Ngài trên chúng con! 7. Ngài đã đặt niềm vui vào lòng con, nhiều hơn cả lúc bội thu lúa mì và rượu nho. 8. Con sẽ nằm và ngủ bình yên; vì Đức Giê-hô-va, chỉ có một mình Ngài làm cho con được an toàn.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Dùng cho các nhạc cụ bằng dây

1. Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Xin lắng nghe khi con kêu cầu. Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con, thương xót con, và cất đi nỗi phiền muộn của con.

2. Hỡi các con của loài người, các ngươi muốn biến vinh quang của ta thành sỉ nhục cho đến khi nào? Tại sao các ngươi yêu mến điều hư không và tìm kiếm sự giả dối? (Sê-la)

3. Nhưng hãy biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe lúc ta kêu cầu Ngài.

4. Hãy run sợ và đừng phạm tội; khi nằm trên giường hãy suy ngẫm trong lòng, và lặng yên. (Sê-la)

5. Hãy dâng sự công chính làm sinh tế, và tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

6. Nhiều người nói: “Ai sẽ tỏ cho chúng ta điều tốt lành?” Lạy Đức Giê-hô-va! Xin tỏa sáng mặt Ngài trên chúng con! 7. Ngài đã đặt niềm vui vào lòng con, nhiều hơn cả lúc bội thu lúa mì và rượu nho. 8. Con sẽ nằm và ngủ bình yên; vì Đức Giê-hô-va, chỉ có một mình Ngài làm cho con được an toàn.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.
2. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không, Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ?
3. Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.
4. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.
5. Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
6. Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
7. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

Bản Dịch 2011

Bài Cầu Nguyện Lúc Chiều Tàn

An Tâm Tin Cậy CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

1 Ðức Chúa Trời công chính1 của con ôi,

Xin đáp lời con khi con kêu cầu;

Xin cứu giúp con giữa cảnh gian truân;

Xin thương xót con và lắng nghe lời cầu nguyện của con.

2 Hỡi các con cái loài người, các người muốn biến vinh hiển của tôi ra sỉ nhục cho đến bao lâu?

Các người cứ yêu mến những gì hư không và tìm kiếm những gì giả dối cho đến bao giờ? (Sê-la)

3 Hãy biết rằng CHÚA đã biệt riêng cho Ngài các thánh đồ;

CHÚA sẽ nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.

4 Khá run sợ và đừng phạm tội;

Khi ở trên giường, khá suy gẫm trong lòng và im lặng. (Sê-la)

5 Hãy dâng các của lễ với tấm lòng ngay lành,

Hãy tin cậy hoàn toàn vào CHÚA.

6 Nhiều người hỏi rằng, “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”

CHÚA ôi, xin tỏa rạng thánh nhan Ngài trên chúng con.

7 Ngài đã làm cho lòng con vui hơn chúng,

Hơn lúc chúng vui khi thu hoạch được nhiều lúa và rượu.

8 Con sẽ nằm xuống và ngủ bình an;

Vì CHÚA ôi, chỉ Ngài mới làm cho con được sống an lành.

Tài Liệu

Tài Liệu