Thi Thiên: Chương 32

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 00:05, ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Thể loại suy niệm

1. Phước cho người được tha thứ vi phạm, được khỏa lấp tội lỗi. 2. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không quy tội ác, và trong lòng không có sự gian dối.

3. Khi con cố nín lặng, các xương cốt con bị cằn cỗi bởi vì con rên rỉ trọn cả ngày; 4. bởi vì ngày và đêm, tay Ngài đè nặng trên con, sức sống con trở nên cạn kiệt như lúc khô hạn mùa hè. (Sê-la)

5. Con đã thú tội của con cùng Ngài, con không che giấu sự gian ác của con. Con đã thưa rằng: “Con sẽ xưng những vi phạm của con với Đức Giê-hô-va, và Ngài sẽ tha thứ sự vi phạm trong tội lỗi của con.” (Sê-la)

6. Vì vậy, mọi người tin kính sẽ cầu nguyện cùng Ngài khi họ tìm được Ngài - chắc chắn khi những dòng nước lụt lớn lao ập đến, chúng sẽ không đến gần họ. 7. Ngài là nơi trú ẩn của con; Ngài gìn giữ con khỏi hoạn nạn; Ngài vây quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)

8. Ta sẽ hướng dẫn cho con, dạy cho con con đường mà con phải đi; mắt của Ta sẽ soi dẫn con. 9. Ðừng giống như ngựa, hay giống như la, là loài không thông sáng, phải dùng hàm khớp và dây cương để kiềm chế miệng của nó. Nếu không, chúng sẽ không đến gần con.

10. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn nhưng ai tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ sẽ bảo bọc người đó. 11. Hỡi những người công chính, hãy vui vẻ và hân hoan trong Đức Giê-hô-va! Hỡi những người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

Bản Dịch 1925

1. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!
3. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;
4. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè.
5. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.
6. Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
7. Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.
8. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.
9. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.
10. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.
11. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

Bản Dịch 2011

Phước của Người Ðược Tha Thứ và Tin Cậy CHÚA

Giáo huấn ca của Ða-vít

1 Phước cho người được tha những vi phạm mình,

Ðược khỏa lấp những tội lỗi mình!

2 Phước cho người được CHÚA không kể tội của mình,

Và trong lòng không có điều chi gian dối!

3 Khi con cố nín lặng, các xương cốt con vẫn bị tiêu hao,

Bởi con phải rên rỉ suốt ngày;

4 Vì cả ngày lẫn đêm tay Ngài đè nặng trên con;

Sức sống con cạn dần như gặp hơi nóng mùa hè. (Sê-la)

5 Con nhìn nhận những tội lỗi con đã phạm đối với Ngài,

Con chẳng dám giấu giếm các tội lỗi mình;

Con nói, “Con sẽ xưng nhận các vi phạm con với CHÚA,”

Và Ngài đã tha thứ các lỗi lầm vi phạm của con. (Sê-la)

6 Vì vậy mong mọi người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi còn có thể tìm được Ngài,

Hầu khi những dòng nước lũ ào ạt tràn đến, chúng sẽ không tới gần họ.

7 Ngài là nơi ẩn náu của con;

Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn;

Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)

8 Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi;

Mắt Ta hằng ở với ngươi để hướng dẫn ngươi.

9 Ðừng như con ngựa hoặc con la là loài không thông sáng,

Ngươi phải dùng hàm khớp và dây cương để điều khiển chúng,

Bằng không, chúng chẳng vâng lời ngươi.

10 Kẻ ác gặp nhiều đau khổ,

Nhưng tình thương của CHÚA bao bọc người tin cậy Ngài.

11 Hỡi người ngay lành, hãy vui vẻ và hân hoan trong CHÚA!

Hỡi mọi người có lòng ngay thẳng, hãy cất tiếng reo mừng!

Tài Liệu