Thi Thiên: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 18:36, ngày 16 tháng 1 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không? 2. Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ bàn thảo với nhau, chống lại Đức Giê-hô-va và chống lại Đấng Được Xức Dầu của Ngài. 3. “Chúng ta hãy bẻ những cái ách của họ, và vứt bỏ những trói buộc của họ khỏi chúng ta.”

4. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. 5. Rồi Chúa sẽ phán với chúng trong cơn thạnh nộ của Ngài, và khiến chúng kinh hãi trong cơn giận dữ của Ngài: 6. "Thật vậy, chính Ta đã lập Vua của Ta trên Si-ôn, là núi thánh của Ta."

7. Ta sẽ công bố sắc chỉ. Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: "Con là Con của Ta; ngày nay Ta đã sanh Con. 8. Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp, và những nơi tận cùng trái đất làm tài sản của Con. 9. Con sẽ đập vỡ chúng bằng một cây gậy sắt, và đập nát chúng như đồ gốm.”

10. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán của thế gian, hãy nghe lời cảnh báo! 11. Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với sự kính sợ, vui mừng, và run rẩy. 12. Hãy hôn Con, kẻo Ngài nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối của mình, bởi vì cơn thịnh nộ của Ngài sắp nổi lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Ngài!

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không? 2. Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ bàn thảo với nhau, chống lại Đức Giê-hô-va và chống lại Đấng Được Xức Dầu của Ngài. 3. “Chúng ta hãy bẻ những cái ách của họ, và vứt bỏ những trói buộc của họ khỏi chúng ta.”

4. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. 5. Rồi Chúa sẽ phán với chúng trong cơn thạnh nộ của Ngài, và khiến chúng kinh hãi trong cơn giận dữ của Ngài: 6. "Thật vậy, chính Ta đã lập Vua của Ta trên Si-ôn, là núi thánh của Ta."

7. Ta sẽ công bố sắc chỉ. Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: "Con là Con của Ta; ngày nay Ta đã sanh Con. 8. Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp, và những nơi tận cùng trái đất làm tài sản của Con. 9. Con sẽ đập vỡ chúng bằng một cây gậy sắt, và đập nát chúng như đồ gốm.”

10. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán của thế gian, hãy nghe lời cảnh báo! 11. Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với sự kính sợ, vui mừng, và run rẩy. 12. Hãy hôn Con, kẻo Ngài nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối của mình, bởi vì cơn thịnh nộ của Ngài sắp nổi lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Ngài!

Bản Dịch 1925

1. Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?
2. Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:
3. Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ.
4. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.
5. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:
6. Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.
7. Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi.
8. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải.
9. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.
10. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.
11. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.
12. Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!

Bản Dịch 2011

Sự Trị Vì của Ðấng Ðược Xức Dầu

1 Vì sao các quốc gia náo loạn,

Và các dân tộc toan mưu chước hư không?

2 Các vua thế gian nổi dậy,

Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại CHÚA,

Và nghịch lại Ðấng được xức dầu của Ngài.

3 Chúng nói với nhau rằng,

“Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ;

Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”

4 Ðấng ngự trên trời sẽ cười;

Chúa sẽ cười chúng.

5 Trong cơn giận, Ngài sẽ khiển trách chúng;

Trong cơn thịnh nộ, Ngài sẽ làm cho chúng kinh hãi, mà rằng,

6 “Này, Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, núi thánh của Ta.”

7 Tôi sẽ truyền ra mạng lịnh của CHÚA;

Ngài phán với tôi, “Con là Con Ta. Ngày nay Ta đã sinh Con.

8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp,

Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.

9 Con sẽ trị vì chúng bằng cây thiết trượng;

Con sẽ đập nát chúng như đập vỡ các đồ sành.”

10 Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan.

Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo:

11 Hãy phụng sự CHÚA với lòng kính sợ;

Khá vừa vui và cũng vừa run.

12 Hãy đầu phục và yêu kính Con,

Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối mình,

Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát.

Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.

Tài Liệu