Thi Thiên: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:14, ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ai sẽ được ngụ trong đền tạm của Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài? 2. Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính, và nói lời chân thật từ trong lòng mình. 3. Người đó không dùng lưỡi mình để vu khống, không làm hại bạn hữu, và không gây sỉ nhục cho người lân cận mình. 4. Người khinh bỉ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va. Người tôn trọng sư hứa nguyện của mình, dù phải tổn hại cho mình vẫn không thay đổi. 5. Người không cho vay tiền lấy lời, không nhận hối lộ để hại người vô tội. Người nào làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
2. Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;
3. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, Chẳng làm hại cho bạn hữu mình, Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4. Người nào khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
5. Người nào không cho vay tiền lấy lời, Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.

Bản Dịch 2011

Ðặc Ðiểm của Người Tin Thờ CHÚA

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, ai sẽ được ở trong đền tạm Ngài?

Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh Ngài?

2 Ấy là người sống ngay thẳng, làm những điều theo lẽ phải,

Và nói sự thật trong lòng.

3 Người ấy không dùng lưỡi mình vu khống,

Không làm hại người khác,

Và không gây sỉ nhục cho bạn bè.

4 Trong mắt người ấy, kẻ gian ác bị khinh rẻ,

Nhưng người kính sợ CHÚA được tôn trọng.

Người ấy giữ lời thệ hứa, dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời.

5 Người ấy cho mượn tiền chẳng để lấy lời;

Người ấy cũng không nhận của hối lộ để hại người vô tội.

Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.

Tài Liệu