Khác biệt giữa các bản “Thi Thiên: Chương 15”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added audio)
Dòng 40: Dòng 40:
  
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Thi Thiên]]
 
:* [[Thi Thiên]]
 
+
:* [[Thi Thiên: Chương 14]]
 +
:* [[Thi Thiên: Chương 16]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 15:26, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
2. Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;
3. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, Chẳng làm hại cho bạn hữu mình, Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4. Người nào khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
5. Người nào không cho vay tiền lấy lời, Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.

Bản Dịch 2011

Ðặc Ðiểm của Người Tin Thờ CHÚA

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, ai sẽ được ở trong đền tạm Ngài?

Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh Ngài?

2 Ấy là người sống ngay thẳng, làm những điều theo lẽ phải,

Và nói sự thật trong lòng.

3 Người ấy không dùng lưỡi mình vu khống,

Không làm hại người khác,

Và không gây sỉ nhục cho bạn bè.

4 Trong mắt người ấy, kẻ gian ác bị khinh rẻ,

Nhưng người kính sợ CHÚA được tôn trọng.

Người ấy giữ lời thệ hứa, dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời.

5 Người ấy cho mượn tiền chẳng để lấy lời;

Người ấy cũng không nhận của hối lộ để hại người vô tội.

Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.

Tài Liệu