Thi Thiên: Chương 144

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Chúc tụng Đức Giê-hô-va là Vầng Đá của con! Ngài đã huấn luyện tay của con cho chiến tranh, và huấn luyện những ngón tay của con để chiến đấu. 2. Ngài là Ðấng yêu thương và là đồn lũy của con. Ngài là thành trì và là Ðấng Giải Cứu của con. Ngài là thuẫn khiên và là Đấng con nương náu. Ngài đã đặt dân tộc của con phục tùng dưới quyền của con.

3. Đức Giê-hô-va ôi! Loài người là gì mà Ngài nghĩ đến? Con của loài người là chi mà Ngài lại quan tâm? 4. Loài người như một hơi thở, đời người như một chiếc bóng thoáng qua.

5. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghiêng các tầng trời và ngự xuống, xin chạm đến những ngọn núi thì chúng sẽ bốc khói, 6. xin hãy phát sấm chớp và làm tản lạc chúng, xin bắn những mũi tên của Ngài ra và tiêu diệt chúng. 7. Từ trên cao, Ngài đã giang tay ra để cứu con - Ngài giải cứu con khỏi những dòng nước mạnh, khỏi tay của những kẻ ngoại bang, 8. mà miệng của chúng nói những lời giả dối, và tay phải của chúng là tay phải gian tà.

9. Đức Chúa Trời ôi! Con sẽ hát cho Ngài một bài ca mới. Con sẽ hòa với đàn hạc mười dây hát ngợi khen Ngài, 10. là Đấng đã cứu các vua, và giải cứu Đa-vít, là tôi tớ của Ngài, thoát khỏi gươm hủy diệt.

11. Xin hãy cứu con, xin giải cứu con khỏi tay những kẻ ngoại bang, mà miệng của chúng nói những lời giả dối, và tay phải của chúng là tay phải gian tà; 12. để các con trai của chúng con giống như những cây được phát triển trong thời thanh xuân, và các con gái của chúng con như những cột trụ được chạm trổ để trang trí trong đền thờ; 13. các kho của chúng con được đầy tràn đủ mọi sản vật; đàn chiên của chúng con sinh sản hàng ngàn, hàng vạn trong những cánh đồng của chúng con; 14. đàn bò của chúng con sinh sản thật nhiều; không ai bị đột phá trộm cướp, không có sự thất thoát, không có tiếng kêu cứu trên những đường phố của chúng con.

15. Phước cho dân tộc nào được như vậy! Phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình.

Bản Dịch 1925

1. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, là hòn đá tôi! Ngài dạy tay tôi đánh giặc, Tập ngón tay tôi tranh đấu.
2. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, Nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi, Cũng là cái khiên tôi, và nơi tôi nương náu mình; Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi.
3. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì, mà Ngài đoái đến?
4. Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các từng trời, và giáng xuống, Đụng đến núi, thì núi sẽ xông khói lên.
6. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, Bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường.
7. Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao, Giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, Cùng khỏi tay kẻ ngoại bang;
8. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, Tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược.
9. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới, Lấy đàn cầm mười dây mà hát ngợi khen Chúa.
10. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, Giải cứu Đa-vít, kẻ tôi tớ Chúa, khỏi thanh gươm tàn hại.
11. Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang; Miệng chúng nó buông điều dối gạt, Tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược.
12. Nguyện các con trai chúng tôi Giống như cây đang mọc lên mạnh mẽ; Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà, Chạm theo lối kiểu của đền.
13. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, Có đủ các thứ lương thực; Nguyện chiên chúng tôi sanh sản hằng ngàn hằng muôn Trong đồng ruộng chúng tôi.
14. Nguyện bò cái chúng tôi sanh đẻ nhiều; Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra xông đánh, Hay là tiếng la hãi trong các hàng phố chúng tôi.
15. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Cứu và Ban Phước

Thơ của Ða-vít

1 Chúc tụng CHÚA, Vầng Ðá của con,

Ðấng dạy tay con đánh trận và ngón tay con chiến đấu.

2 Ngài là Ðấng yêu thương và đồn lũy của con;

Ngài là thành trì và Ðấng Giải Cứu của con;

Ngài là thuẫn khiên của con và Đấng con nương náu;

Ngài đã bắt các dân phải phục tùng dưới quyền con.

3 CHÚA ôi, loài người là gì mà Ngài quan tâm đến?

Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?

4 Loài người mong manh như hơi thở;

Ðời người qua nhanh như chiếc bóng thoáng qua.

5 CHÚA ôi, xin nghiêng các tầng trời và ngự xuống;

Xin đụng các núi non để chúng bốc khói mịt mù.

6 Xin ban chớp nhoáng ra, khiến quân thù chạy tán loạn;

Xin phát sấm sét ra, làm cho chúng tiêu tan.

7 Từ trời cao xin tay Ngài vói xuống,

Cứu vớt con và giải thoát con khỏi các dòng nước mạnh,

Tức khỏi tay các dân ngoại,

8 Những kẻ có miệng chuyên nói dối,

Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

9 Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ hát dâng Ngài một bài ca mới;

Hòa với nhạc khí bằng dây, con sẽ hát tôn ngợi Ngài,

10 Hầu dâng lên Ðấng ban chiến thắng cho các vua,

Ðấng giải cứu Ða-vít tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

11 Xin giải cứu con và giải thoát con khỏi tay các dân ngoại,

Những kẻ có miệng chuyên nói dối,

Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

12 Nguyện các con trai chúng con dũng mãnh trong tuổi thanh xuân như những cây xanh mạnh mẽ;

Nguyện các con gái chúng con xinh đẹp tựa những tảng đá góc chạm khắc tuyệt mỹ trong cung đình.

13 Nguyện các kho của chúng con đầy tràn mọi lương thực;

Nguyện các đàn chiên của chúng con sinh sản hằng ngàn hằng vạn trong các cánh đồng.

14 Nguyện các đàn bò của chúng con sinh đẻ thật nhiều.

Nguyện không có gì đổ vỡ và không có gì thất thoát.

Nguyện không có tiếng khóc than nào trong các đường phố của chúng con.

15 Phước cho dân nào được như vậy.

Phước cho dân nào có CHÚA là Đức Chúa Trời của mình!

Tài Liệu