Thi Thiên: Chương 143

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Đa-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe lời cầu nguyện của con, xin lắng tai về sự nài xin của con, xin đáp lời con, vì đức thành tín và công chính của Ngài. 2. Xin đừng đi vào sự phán xét tôi tớ của Ngài, bởi vì không có người nào sống công chính trước mặt Ngài. 3. Bởi vì kẻ thù đã săn đuổi linh hồn con, hắn đã giày đạp mạng sống của con ở dưới đất, hắn làm cho con phải sống trong cảnh tối tăm không khác gì những kẻ đã chết từ lâu. 4. Vì vậy tâm linh của con mỏi mòn, lòng con sa sút ở trong con. 5. Con nhớ lại những ngày xa xưa, con suy gẫm tất cả những công việc mà Ngài đã làm, con suy nghiệm về những việc tay Ngài đã thực hiện. 6. Con giơ tay lên hướng về Ngài, linh hồn con khát khao Ngài như một mảnh đất khô hạn. (Sê-la)

7. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhanh chóng đáp lời con. Tâm linh con đang sa bại, xin đừng giấu mặt của Ngài với con. Xin đừng để cho con giống như một người đang đi xuống huyệt. 8. Buổi sáng, xin cho con được nghe về tình thương của Ngài bởi vì con tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ cho con biết con đường con cần phải đi, bởi vì linh hồn con hướng về Ngài.

9. Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu con khỏi những kẻ thù của con vì con nương náu mình nơi Ngài. 10. Xin dạy con làm theo ý muốn của Ngài bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Nguyện Thần Linh tốt lành của Ngài dẫn con vào xứ của sự công chính.

11. Đức Giê-hô-va ôi! Vì danh của Ngài, xin cứu sống con, xin đem linh hồn con khỏi cảnh gian truân vì đức công chính của Ngài. 12. Xin tiêu diệt những kẻ thù của con vì lòng thương xót của Ngài, và tiêu diệt tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con, vì con là tôi tớ Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi; nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi.
2. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tớ Chúa; Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình.
3. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, Giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, Khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi.
4. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, Tấm lòng sầu não trong mình tôi.
5. Tôi nhớ lại các ngày xưa, Tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, Và suy gẫm công việc của tay Chúa.
6. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.
7. Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi! Thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, E tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng.
8. Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.
9. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch; Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài.
10. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.
11. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống; Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân.
12. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi, Và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi; Vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giải Cứu và Dẫn Dắt

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;

Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con.

Xin lấy đức thành tín và đức công chính của Ngài nhậm lời con.

2 Cầu xin Ngài đừng đem con, đầy tớ Ngài, ra xét đoán,

Vì trước mặt Ngài, chẳng người sống nào là ngay lành.

3 Kẻ thù của con đã làm khổ con biết bao;

Nó giày đạp mạng sống con dưới đất;

Nó làm cho con phải sống trong tối tăm,

Chẳng khác gì những kẻ đã chết từ lâu.

4 Bởi thế tâm linh con nao sờn trong con;

Lòng con buồn rũ rượi trong con.

5 Con nhớ lại những ngày xa xưa;

Con suy gẫm mọi việc Ngài đã làm;

Con chiêm nghiệm những việc tay Ngài thực hiện.

6 Con đưa hai tay lên hướng về Ngài cầu nguyện;

Linh hồn con khao khát Ngài như đất khô khao khát nước. (Sê-la)

7 Xin mau đáp lời con, CHÚA ôi, vì tâm linh con đang sờn ngã.

Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con,

Kẻo con như những kẻ sắp xuống huyệt mả chăng.

8 Xin cho con nghe tình thương của Ngài khi bình minh ló dạng,

Vì con tin cậy nơi Ngài;

Xin dạy con đường lối con nên đi,

Vì linh hồn con ngưỡng vọng Ngài.

9 CHÚA ôi, xin giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con,

Vì con nương náu mình nơi Ngài.

10 Xin dạy con làm theo ý Ngài, vì Ngài là Ðức Chúa Trời của con;

Nguyện Thần Linh thánh thiện của Ngài dẫn con vào đất phẳng bằng.

11 Vì cớ danh Ngài, CHÚA ôi, xin phục hồi sinh lực cho con.

Vì đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con ra khỏi cảnh gian truân.

12 Vì lòng thương xót của Ngài, xin tiêu diệt kẻ thù của con,

Và diệt mất tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con,

Vì con là tôi tớ Ngài.

Tài Liệu