Khác biệt giữa các bản “Thi Thiên: Chương 14”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 +
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 +
'''Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc'''
 +
 +
1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.
 +
 +
2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.
 +
 +
4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. 5. Chúng phải kinh hoàng khiếp sợ vì chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính. 6. Các ngươi đã làm hổ nhục dự tính của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. 7. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va đem những người lưu đày của dân Ngài trở về. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.
 +
 +
==Bản Dịch Ngữ Căn==
 +
 +
'''Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc'''
 +
 +
1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.
 +
 +
2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.
 +
 +
4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. 5. Chúng phải kinh hoàng khiếp sợ vì chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính. 6. Các ngươi đã làm hổ nhục dự tính của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. 7. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va đem những người lưu đày của dân Ngài trở về. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.
 +
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
 +
 
1.  Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.<br/>2.  Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, Đặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.<br/>3.  Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.<br/>4.  Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng kề cầu khẩn Đức Giê-hô-va.<br/>5.  Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.<br/>6.  Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.<br/>7.  Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.<br/>
 
1.  Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.<br/>2.  Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, Đặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.<br/>3.  Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.<br/>4.  Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng kề cầu khẩn Đức Giê-hô-va.<br/>5.  Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.<br/>6.  Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.<br/>7.  Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.<br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B19\V02B19C014.mp3</html5media>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Sự Ðiên Dại của Loài Người'''<br/>'''Thơ của Ða-vít'''<br/>'''Cho Trưởng Ban Nhạc'''<br/>1Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.” <br/>Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc; <br/>Chẳng có ai làm điều lành. <br/>2CHÚA từ trời nhìn xuống con cái loài người, <br/>Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng. <br/>3Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại; <br/>Chẳng ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. <br/>4Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao? <br/>Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh; <br/>Chúng chẳng kêu cầu danh CHÚA. <br/>5.  Chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy, <br/>Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành. <br/>6Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục, <br/>Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA là nơi ẩn núp của họ. <br/>7Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! <br/>Khi CHÚA đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về, <br/>Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng. <br/>
+
 
 +
'''Sự Ðiên Dại của Loài Người'''
 +
 
 +
'''Thơ của Ða-vít'''
 +
 
 +
'''Cho Trưởng Ban Nhạc'''
 +
 
 +
1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
 +
 
 +
Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;
 +
 
 +
Chẳng có ai làm điều lành.
 +
 
 +
2 CHÚA từ trời nhìn xuống con cái loài người,
 +
 
 +
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
 +
 
 +
3 Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;
 +
 
 +
Chẳng ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.
 +
 
 +
4 Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao?
 +
 
 +
Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;
 +
 
 +
Chúng chẳng bao giờ kêu cầu danh CHÚA.
 +
 
 +
5 Kìa chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,
 +
 
 +
Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.
 +
 
 +
6 Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,
 +
 
 +
Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA là nơi nương náu của họ.
 +
 
 +
7 Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
 +
 
 +
Khi CHÚA đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,
 +
 
 +
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Thi Thiên]]
 
:* [[Thi Thiên]]
 +
:* [[Thi Thiên: Chương 13]]
 +
:* [[Thi Thiên: Chương 15]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 19:54, ngày 12 tháng 2 năm 2022

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.

2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.

4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. 5. Chúng phải kinh hoàng khiếp sợ vì chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính. 6. Các ngươi đã làm hổ nhục dự tính của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. 7. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va đem những người lưu đày của dân Ngài trở về. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.

2. Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.

4. Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. 5. Chúng phải kinh hoàng khiếp sợ vì chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính. 6. Các ngươi đã làm hổ nhục dự tính của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. 7. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va đem những người lưu đày của dân Ngài trở về. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.

Bản Dịch 1925

1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.
2. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, Đặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.
4. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng kề cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
5. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.
6. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.
7. Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

Bản Dịch 2011

Sự Ðiên Dại của Loài Người

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”

Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;

Chẳng có ai làm điều lành.

2 CHÚA từ trời nhìn xuống con cái loài người,

Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.

3 Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;

Chẳng ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.

4 Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao?

Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;

Chúng chẳng bao giờ kêu cầu danh CHÚA.

5 Kìa chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,

Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.

6 Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,

Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA là nơi nương náu của họ.

7 Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!

Khi CHÚA đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,

Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.

Tài Liệu