Thi Thiên: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài cứ mãi quên con cho đến bao giờ? Ngài ẩn mặt với con cho đến khi nào? 2. Mỗi ngày con bị dằn vặt trong tâm hồn, tự hỏi nỗi đau trong lòng mình phải kéo dài cho đến bao giờ? Kẻ thù của con sẽ được trỗi hơn con cho đến khi nào?

3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin xem xét và lắng nghe con. Xin cho mắt của con được sáng, đừng để con phải ngủ vùi trong sự chết. 4. Đừng để kẻ thù của con nói rằng “Ta đã thắng hơn nó”, và những kẻ gây khó khăn cho con sẽ mừng rỡ khi con bị rúng động.

5. Nhưng con tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng con vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 6. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã ban phước thật dồi dào cho con.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài cứ mãi quên con cho đến bao giờ? Ngài ẩn mặt với con cho đến khi nào? 2. Mỗi ngày con bị dằn vặt trong tâm hồn, tự hỏi nỗi đau trong lòng mình phải kéo dài cho đến bao giờ? Kẻ thù của con sẽ được trỗi hơn con cho đến khi nào?

3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin xem xét và lắng nghe con. Xin cho mắt của con được sáng, đừng để con phải ngủ vùi trong sự chết. 4. Đừng để kẻ thù của con nói rằng “Ta đã thắng hơn nó”, và những kẻ gây khó khăn cho con sẽ mừng rỡ khi con bị rúng động.

5. Nhưng con tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng con vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 6. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã ban phước thật dồi dào cho con.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?
2. Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến chừng nào?
3. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi, Và làm cho mắt tôi được sáng, Kẻo tôi phải ngủ chết chăng.
4. Kẻ thù nghịch nói rằng: Ta đã thắng hơn nó, Và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi xiêu tó.
5. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa.
6. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðỡ trong Cơn Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Cho đến bao giờ, CHÚA ôi? Ngài sẽ quên con mãi sao?

Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào?

2 Con cứ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ trong lòng,

Và hằng ngày con phải cưu mang nỗi sầu khổ trong tâm hồn cho đến bao giờ?

Kẻ thù ghét con sẽ còn trỗi hơn con cho đến bao lâu nữa?

3 CHÚA ôi, xin đoái xem và nhậm lời con,

Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cho mắt con được sáng rỡ lên,

Kẻo con sẽ âm thầm qua đời trong giấc ngủ mình,

4 Kẻo kẻ thù của con sẽ nói rằng, “Ta đã thắng nó rồi,”

Kẻo những kẻ chống đối con được vui mừng khi con bị rúng động.

5 Dù sao con vẫn tin cậy vào lòng thương xót của Ngài;

Lòng con sẽ vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.

6 Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,

Vì Ngài đã hậu đãi tôi.

Tài Liệu