Thi Thiên: Chương 113

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:27, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
2. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Từ bây giờ cho đến đời đời!
3. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
4. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời.
5. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao;
6. Ngài hạ mình xuống Đặng xem xét trời và đất.
7. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, Cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân,
8. Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, Tức với các quan trưởng của dân sự Ngài.
9. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

CHÚA Tôn Cao Người Khiêm Tốn

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.

Hãy ca ngợi danh CHÚA.

2 Hãy chúc tụng danh CHÚA,

Từ nay cho đến đời đời.

3 Từ bình minh cho đến hoàng hôn,

Danh CHÚA phải được tôn vinh ca ngợi.

4 CHÚA là Ðấng siêu việt hơn tất cả các dân các nước;

Vinh quang Ngài trỗi cao hơn các tầng trời.

5 Có ai giống như CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta,

Ðấng ngự trên ngai cao cả,

6 Lại tự hạ mình xuống,

Ðể đoái xem mọi vật trong bầu trời và trên mặt đất chăng?

7 Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi chốn bụi tro,

Và nhấc đưa kẻ khó nghèo ra khỏi gò rác rến.

8 Ngài đặt họ ngồi ngang hàng với các bậc quan quyền,

Tức với những người quyền thế của con dân Ngài.

9 Ngài làm cho người đàn bà son sẻ sống quạnh quẽ trong nhà

Thành người mẹ hiền vui vẻ của một đàn con.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu