Thi Thiên: Chương 110

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa của tôi rằng: “Hãy ngồi bên phải của Ta cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con tại bệ chân của Con. 2. Đức Giê-hô-va sẽ giương vương trượng của Ngài ra khỏi Si-ôn: Hãy tể trị trên những kẻ thù của Con. 3. Trong ngày Con bày tỏ quyền lực, dân tộc của Con sẽ tình nguyện. Con sẽ có thanh niên của mình nhiều như sương lấp lánh đến từ lòng dạ của bình minh."

4. Đức Giê-hô-va đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng: “Con là tư tế đời đời theo dòng Mên-chi-xê-đéc.” 5. Chúa ở bên phải Con. Ngài sẽ đánh tan tác các vua trong ngày Ngài nổi giận. 6. Ngài sẽ phán xét các nước, làm cho chúng đầy xác chết, Ngài sẽ đánh tan tác những kẻ đứng đầu trên trái đất. 7. Ngài sẽ uống nước của dòng suối ở bên đường, vì vậy Ngài sẽ ngẩng cao đầu lên.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
2. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi; Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.
3. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.
4. Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
5. Chúa ở bên hữu ngươi Sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận.
6. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết; Cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn.
7. Ngài sẽ uống nước khe trong đường, Và nhân đó ngước đầu lên.

Bản Dịch 2011

CHÚA Ban Quyền Lực cho Vua

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA phán với Chúa của tôi,

“Con hãy ngồi bên phải Ta,

Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”

2 “Từ Si-ôn CHÚA sẽ đưa vương trượng uy quyền của Con ra:

Hãy trị vì những kẻ thù của Con.

3 Trong ngày Con biểu dương quyền lực, dân tộc Con sẽ hăng hái xung phong;

Họ sẽ tập họp thành đội ngũ chỉnh tề khi hừng đông ló dạng;

Những trai trẻ sẽ quy tụ quanh Con như sương phủ ban mai.”

4 CHÚA đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng,

“Con là tư tế đời đời theo Dòng Mên-chi-xê-đéc.”

5 Chúa ở bên phải Con.

Ngài sẽ đập tan các vua trong ngày Ngài nổi giận.

6 Ngài sẽ đoán phạt các dân;

Ngài sẽ làm cho thây những kẻ ác chất cao thành đống;

Ngài sẽ đập tan các lãnh tụ của thế gian.

7 Ngài sẽ uống nước suối bên đường,

Rồi Ngài sẽ ngẩng đầu lên cách hiên ngang đắc thắng.

Tài Liệu