Khác biệt giữa các bản “Thi Thiên: Chương 106”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
(Update Ban Dich 2011)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
 +
 
1.  Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.<br/>2.  Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, Truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài?<br/>3.  Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn!<br/>4.  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài; Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi,<br/>5.  Hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, Hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài, Và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài.<br/>6.  Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội; Chúng tôi có phạm sự gian tà, và làm cách hung ác.<br/>7.  Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển đỏ.<br/>8.  Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài.<br/>9.  Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng.<br/>10.  Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.<br/>11.  Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ; Chẳng còn lại một người.<br/>12.  Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.<br/>13.  Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài,<br/>14.  Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ.<br/>15.  Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; Nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó.<br/>16.  Trong trại quân họ ganh ghét Môi-se Và A-rôn, là người thánh của Đức Giê-hô-va.<br/>17.  Đất hả ra nuốt Đa-than, Và lấp bọn A-bi-ran.<br/>18.  Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.<br/>19.  Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, Thờ lạy trước mặt hình đúc;<br/>20.  Họ đổi sự vinh hiển mình Ra hình dạng con bò ăn cỏ.<br/>21.  Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, Và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô,<br/>22.  Những việc lạ kỳ trong xứ Cham, Và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển đỏ.<br/>23.  Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, Đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.<br/>24.  Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, Không tin lời của Chúa,<br/>25.  Song nói lằm bằm trong trại mình, Không nghe tiếng Đức Giê-hô-va.<br/>26.  Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng: Sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng,<br/>27.  Khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước, Và làm tản lạc họ trong các xứ.<br/>28.  Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-ô, Ăn của lễ cúng kẻ chết;<br/>29.  Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, Và ôn dịch bèn phát ra giữa họ.<br/>30.  Bấy giờ Phi-nê-a chỗi dậy đoán xét, Và ôn dịch bèn ngừng lại.<br/>31.  Từ đời nầy qua đời kia việc đó kể cho người là công bình, Cho đến đời đời vô cùng.<br/>32.  Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Mê-ri-ba, Nên, vì cớ họ, có tai họa xảy đến cho Môi-se;<br/>33.  Ấy vì họ chọc rối trí người, Nên người nói những lời vô-ý.<br/>34.  Họ không hủy diệt các dân, Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ;<br/>35.  Nhưng lại pha lộn với các dân, Tập theo công việc chúng nó,<br/>36.  Và hầu việc hình tượng chúng nó, Là điều gây làm cái bẫy cho mình.<br/>37.  Họ bắt con trai con gái mình Mà cúng tế ma quỉ.<br/>38.  Làm đổ huyết vô tội ra, Tức là huyết của con trai con gái mình, Mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Ca-na-an; Nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy.<br/>39.  Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, Lấy sự làm mình mà thông dâm.<br/>40.  Nhân đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình;<br/>41.  Ngài phó họ vào tay các ngoại bang; Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ.<br/>42.  Kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta. Họ bị phục dưới tay chúng nó.<br/>43.  Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, Nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, Và họ hèn mọn vì tội ác của họ.<br/>44.  Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ,<br/>45.  Nhớ lại vì họ giao ước mình, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.<br/>46.  Ngài cũng làm cho họ được ơn Bên những kẻ bắt họ làm phu tù.<br/>47.  Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, Nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, Hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa, úa, Và khoe mình về sự ngợ hen Chúaa.<br/>48.  Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi! Cả dân sự khá nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!<br/>
 
1.  Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.<br/>2.  Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, Truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài?<br/>3.  Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn!<br/>4.  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài; Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi,<br/>5.  Hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, Hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài, Và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài.<br/>6.  Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội; Chúng tôi có phạm sự gian tà, và làm cách hung ác.<br/>7.  Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển đỏ.<br/>8.  Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài.<br/>9.  Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng.<br/>10.  Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.<br/>11.  Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ; Chẳng còn lại một người.<br/>12.  Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.<br/>13.  Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài,<br/>14.  Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ.<br/>15.  Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; Nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó.<br/>16.  Trong trại quân họ ganh ghét Môi-se Và A-rôn, là người thánh của Đức Giê-hô-va.<br/>17.  Đất hả ra nuốt Đa-than, Và lấp bọn A-bi-ran.<br/>18.  Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.<br/>19.  Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, Thờ lạy trước mặt hình đúc;<br/>20.  Họ đổi sự vinh hiển mình Ra hình dạng con bò ăn cỏ.<br/>21.  Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, Và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô,<br/>22.  Những việc lạ kỳ trong xứ Cham, Và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển đỏ.<br/>23.  Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, Đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.<br/>24.  Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, Không tin lời của Chúa,<br/>25.  Song nói lằm bằm trong trại mình, Không nghe tiếng Đức Giê-hô-va.<br/>26.  Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng: Sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng,<br/>27.  Khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước, Và làm tản lạc họ trong các xứ.<br/>28.  Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-ô, Ăn của lễ cúng kẻ chết;<br/>29.  Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, Và ôn dịch bèn phát ra giữa họ.<br/>30.  Bấy giờ Phi-nê-a chỗi dậy đoán xét, Và ôn dịch bèn ngừng lại.<br/>31.  Từ đời nầy qua đời kia việc đó kể cho người là công bình, Cho đến đời đời vô cùng.<br/>32.  Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Mê-ri-ba, Nên, vì cớ họ, có tai họa xảy đến cho Môi-se;<br/>33.  Ấy vì họ chọc rối trí người, Nên người nói những lời vô-ý.<br/>34.  Họ không hủy diệt các dân, Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ;<br/>35.  Nhưng lại pha lộn với các dân, Tập theo công việc chúng nó,<br/>36.  Và hầu việc hình tượng chúng nó, Là điều gây làm cái bẫy cho mình.<br/>37.  Họ bắt con trai con gái mình Mà cúng tế ma quỉ.<br/>38.  Làm đổ huyết vô tội ra, Tức là huyết của con trai con gái mình, Mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Ca-na-an; Nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy.<br/>39.  Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, Lấy sự làm mình mà thông dâm.<br/>40.  Nhân đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình;<br/>41.  Ngài phó họ vào tay các ngoại bang; Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ.<br/>42.  Kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta. Họ bị phục dưới tay chúng nó.<br/>43.  Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, Nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, Và họ hèn mọn vì tội ác của họ.<br/>44.  Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ,<br/>45.  Nhớ lại vì họ giao ước mình, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.<br/>46.  Ngài cũng làm cho họ được ơn Bên những kẻ bắt họ làm phu tù.<br/>47.  Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, Nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, Hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa, úa, Và khoe mình về sự ngợ hen Chúaa.<br/>48.  Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi! Cả dân sự khá nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!<br/>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Dân I-sơ-ra-ên Phản Bội Nhưng CHÚA Xót Thương Giải Cứu'''<br/>1Hãy ca ngợi CHÚA! <br/>Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt, <br/>Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời. <br/>2Ai có thể thuật lại những việc quyền năng của CHÚA, <br/>Hoặc có thể rao ra tất cả lời ca ngợi Ngài? <br/>3Phước hạnh thay cho những người duy trì công lý, <br/>Tức những người làm điều công chính ở mọi lúc mọi nơi! <br/>4CHÚA ôi, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho con dân Ngài; <br/>Xin đoái đến con khi Ngài ban ơn cứu rỗi của Ngài, <br/>5Ðể con được thấy sự thịnh vượng của người được Ngài chọn, <br/>Ðược vui vẻ trong niềm sung sướng của dân trong nước của Ngài, <br/>Và được vinh hiển với những người được hưởng cơ nghiệp của Ngài. <br/>6Giống như tổ tiên của chúng con, chúng con đã phạm tội; <br/>Chúng con đã làm những điều xấu xa tội lỗi; <br/>Chúng con đã hành động cách gian tà. <br/>7Khi ở Ai-cập, tổ tiên chúng con đã không nghĩ đến những việc diệu kỳ của Ngài; <br/>Họ đã chẳng nhớ đến đức từ bi vô lượng của Ngài; <br/>Họ đã chọc giận Ngài bên bờ biển, tức bên bờ Hồng Hải. <br/>8Dầu vậy, vì cớ danh Ngài, Ngài đã cứu họ, <br/>Ðể quyền năng của Ngài được biết đến khắp nơi. <br/>9Ngài quở trách, Hồng Hải liền trở nên khô cạn; <br/>Ngài dẫn họ qua biển sâu như qua một sa mạc khô khan. <br/>10Ngài đã giải cứu họ khỏi tay những kẻ ghét họ, <br/>Và cứu chuộc họ khỏi tay những kẻ thù của họ. <br/>11Nước biển đã bao phủ những kẻ thù của họ, <br/>Không chừa lại ai, dù chỉ một người. <br/>12Bấy giờ họ mới chịu tin lời Ngài, <br/>Họ mới cất tiếng chúc tụng Ngài. <br/>13Nhưng chẳng bao lâu họ lại quên các công việc Ngài; <br/>Họ chẳng màng đến việc chờ đợi để cầu hỏi ý Ngài. <br/>14.  Trong đồng hoang, họ đã quá chiều theo dục vọng của họ; <br/>Giữa sa mạc khô, họ đã dám thách đố cả đến Ðức Chúa Trời. <br/>15.  Họ muốn gì, Ngài đều cho họ được toại nguyện, <br/>Nhưng Ngài cũng đã cho một ôn dịch xảy ra. <br/>16Trong doanh trại, họ sinh lòng ganh tị với -, <br/>ganh tị với A-rôn người thánh của CHÚA. <br/>17Ðất đã mở miệng ra và nuốt chửng Ða-than; <br/>Ðất đã ngoạm lấy đồng bọn của A-bi-ram. <br/>18Một ngọn lửa đã bùng cháy giữa đám người phản loạn; <br/>Ngọn lửa hừng đã thiêu hủy những kẻ gian tà. <br/>19Họ đã đúc một tượng bò con ở Hô-rếp, <br/>Rồi quỳ mọp xuống thờ lạy một tượng đúc bằng vàng. <br/>20Họ đã đánh đổi Ðấng Vinh Hiển của họ để lấy hình tượng của một con bò, <br/>Một con vật ăn cỏ. <br/>21Họ đã quên rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu họ, <br/>Ðấng đã làm những việc cực kỳ lớn lao ở Ai-cập, <br/>22.  Ðấng đã thực hiện những việc lạ lùng trong xứ của Ham, <br/>Ðấng đã làm những việc kinh hoàng tại Hồng Hải. <br/>23Vì thế Ngài đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ; <br/>May nhờ có -, người Ngài đã chọn, đứng mũi chịu sào, <br/>Ðể van nài Ngài nguôi ngoai cơn giận mà không diệt họ. <br/>24Kế đến họ lại khinh khi đất hứa; <br/>Họ không tin vào lời hứa của Ngài, <br/>25Trong lều của họ, họ lầm bầm oán trách; <br/>Họ chẳng muốn nghe tiếng CHÚA đã phán truyền. <br/>26.  Thế nên Ngài đã đưa tay ra và thề rằng, <br/>Ngài sẽ cho họ bỏ thây trong sa mạc; <br/>27.  Ngài sẽ rải dòng dõi của họ ra trong các quốc gia, <br/>Và làm cho họ tản lạc khắp nơi trong các nước. <br/>28Ðã thế họ còn thờ lạy Ba-anh Pê-ô, <br/>Rồi họ lại ăn đồ cúng người chết. <br/>29Họ đã dùng các hành động của họ chọc giận Ngài; <br/>Nên ôn dịch đã bộc phát giữa họ. <br/>30May nhờ có Phi-nê-a đứng dậy và cầu thay, <br/>Nên bệnh dịch mới ngừng ngay tại chỗ. <br/>31Ðiều ấy đã được xem như một công đức của ông ta, <br/>Và được nhắc nhở từ đời nầy qua đời khác. <br/>32Họ cũng đã chọc giận Ngài bằng vụ nước uống ở Mê-ri-ba, <br/>Cũng tại vì họ mà -đã mang lụy vào thân, <br/>33Bởi họ đã làm cho tâm thần của ông bực dọc, <br/>Nên ông đã nói những lời thiếu đắn đo suy nghĩ. <br/>34Họ cũng đã chẳng tiêu diệt các dân trong xứ, <br/>Ðể làm đúng theo mạng lịnh CHÚA đã truyền, <br/>35Nhưng họ đã sống chung lộn với các dân tộc ấy, <br/>Và học theo các thói tục của chúng. <br/>36Ðã thế họ còn thờ lạy các thần tượng của chúng; <br/>Các thần tượng ấy đã trở thành một cái bẫy cho họ. <br/>37Thậm chí họ còn dâng các con trai và con gái của họ, <br/>Ðể cúng tế các tà linh ma quỷ. <br/>38Họ đã làm đổ máu vô tội ra, <br/>Tức máu của các con trai và các con gái của họ, <br/>Ðó là những trẻ thơ đã bị làm vật tế thần cho các thần tượng của xứ Ca-na-an; <br/>xứ ấy đã trở nên ô độc vì máu của các trẻ thơ vô tội. <br/>39Như vậy, họ đã tự làm ô uế vì các hành động của họ; <br/>Bởi các hành vi của họ, họ đã tự biến mình thành những kẻ đĩ điếm thuộc linh. <br/>40Vì thế cơn giận của CHÚA đã nổi lên nghịch lại con dân Ngài; <br/>Ngài đã ghê tởm cơ nghiệp của Ngài. <br/>41Ngài đã phó họ vào tay các dân ngoại; <br/>Ngài đã cho những kẻ ghét họ cai trị họ.\ <br/>42Những kẻ thù của họ đã hà hiếp họ; <br/>Họ đã bị khuất phục dưới quyền lực của kẻ thù ghét họ. <br/>43Dù nhiều lần Ngài đã giải cứu họ, <br/>Nhưng họ vẫn cứ bàn với nhau để tính kế phản bội Ngài, <br/>Và cứ thế, họ càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi. <br/>44Dầu vậy, giữa cảnh họ bị khốn cùng bi đát Ngài lại đoái hoài; <br/>Ngài đã lắng nghe lời kêu cầu của họ. <br/>45tương lai của họ, Ngài đã nhớ lại giao ước của Ngài; <br/>Vì đức từ bi vô lượng của Ngài, Ngài đã dủ lòng thương xót họ. <br/>46Ngài đã làm cho họ được người ta thấy tội nghiệp; <br/>Ngài khiến cho những kẻ bắt họ đem lưu đày thương hại họ. <br/>47Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, <br/>Xin giải cứu chúng con, <br/>Xin đem chúng con từ giữa các dân trở về, <br/>Ðể chúng con cảm tạ danh thánh của Ngài, <br/>Và tôn vinh ca ngợi Ngài. <br/>48Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, <br/>Từ đời đời cho đến đời đời. <br/>Xin mọi người hãy nói, “A-men!” <br/>Hãy ca ngợi CHÚA! <br/>
+
'''Dân I-sơ-ra-ên Phản Bội Nhưng CHÚA Xót Thương Giải Cứu'''
 +
 
 +
1 Hãy ca ngợi CHÚA!
 +
 
 +
Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
 +
 
 +
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
 +
 
 +
2 Ai có thể thuật lại những việc quyền năng của CHÚA,
 +
 
 +
Hoặc có thể rao ra tất cả lời ca ngợi về Ngài?
 +
 
 +
3 Phước hạnh thay cho những người duy trì công lý,
 +
 
 +
Tức những người làm điều công chính ở mọi lúc mọi nơi!
 +
 
 +
4 CHÚA ôi, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho dân Ngài;
 +
 
 +
Xin đoái đến con khi Ngài ban ơn cứu rỗi của Ngài,
 +
 
 +
5 Ðể con được thấy sự thịnh vượng của người Ngài chọn,
 +
 
 +
Ðược hân hoan trong niềm vui của người dân trong nước Ngài,
 +
 
 +
Và được vinh hiển với những người hưởng cơ nghiệp Ngài.
 +
 
 +
6 Giống như tổ tiên chúng con, chúng con đã phạm tội;
 +
 
 +
Chúng con đã làm những điều xấu xa tội lỗi;
 +
 
 +
Chúng con đã hành động cách gian tà.
 +
 
 +
7 Khi ở Ai-cập tổ tiên chúng con đã không nghĩ đến những việc diệu kỳ của Ngài;
 +
 
 +
Họ đã chẳng nhớ đến lòng thương xót lớn lao của Ngài;
 +
 
 +
Họ đã chọc giận Ngài bên bờ biển, tức bên bờ Hồng Hải.
 +
 
 +
8 Dầu vậy vì cớ danh Ngài, Ngài đã cứu họ,
 +
 
 +
Ðể quyền năng Ngài được biết đến khắp nơi.
 +
 
 +
9 Ngài quở trách Hồng Hải, và nó liền khô cạn;
 +
 
 +
Ngài dẫn họ qua biển sâu như qua một sa mạc khô khan.
 +
 
 +
10 Ngài giải cứu họ khỏi tay những kẻ ghét họ,
 +
 
 +
Và cứu chuộc họ khỏi tay những kẻ thù của họ.
 +
 
 +
11 Nước biển đã bao phủ những kẻ thù của họ,
 +
 
 +
Không chừa lại ai, dù chỉ một người.
 +
 
 +
12 Bấy giờ họ mới chịu tin lời Ngài;
 +
 
 +
Họ mới cất tiếng chúc tụng Ngài.
 +
 
 +
13 Nhưng chẳng bao lâu họ lại quên các công việc Ngài;
 +
 
 +
Họ chẳng màng đến việc chờ đợi để cầu hỏi ý Ngài.
 +
 
 +
14 Họ chiều theo dục vọng mình quá đỗi trong đồng hoang;
 +
 
 +
dám thách đố cả đến Ðức Chúa Trời trong sa mạc.
 +
 
 +
15 Ngài cho họ những gì họ đòi hỏi,
 +
 
 +
Nhưng cũng sai đến một ôn dịch chết người.
 +
 
 +
16 Trong doanh trại họ ganh tị với Môi-se,
 +
 
 +
Và với A-rôn người thánh của CHÚA.
 +
 
 +
17 Ðất mở miệng ra và nuốt chửng Ða-than,
 +
 
 +
ngoạm lấy đồng bọn của A-bi-ram.
 +
 
 +
18 Một ngọn lửa đã bùng lên giữa đám người phản loạn;
 +
 
 +
Ngọn lửa hừng đã thiêu rụi những kẻ gian tà.
 +
 
 +
19 Họ đã đúc một tượng bò con ở Hô-rếp,
 +
 
 +
Rồi quỳ mọp xuống thờ lạy tượng vàng họ đúc.
 +
 
 +
20 Họ đã đánh đổi vinh hiển mình cho hình tượng một con bò,
 +
 
 +
Một con vật ăn cỏ.
 +
 
 +
21 Họ quên rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu họ,
 +
 
 +
Ðấng làm những việc lớn lao ở Ai-cập,
 +
 
 +
22 Những việc lạ lùng trong xứ của Cham,
 +
 
 +
Những việc kinh hoàng bên bờ Hồng Hải.
 +
 
 +
23 Vì thế Ngài phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ;
 +
 
 +
May nhờ có Môi-se, người Ngài đã chọn, đứng mũi chịu sào,
 +
 
 +
Ðể van nài Ngài nguôi ngoai cơn giận mà không diệt họ đi.
 +
 
 +
24 Kế đến họ khinh chê đất hứa;
 +
 
 +
Họ không tin vào lời hứa của Ngài.
 +
 
 +
25 Trong lều họ, họ lầm bầm oán trách;
 +
 
 +
Chẳng muốn nghe tiếng CHÚA phán truyền.
 +
 
 +
26 Vì thế Ngài đã đưa tay lên và thề rằng,
 +
 
 +
Ngài sẽ cho họ bỏ thây trong sa mạc,
 +
 
 +
27 Rải con cháu họ ra trong các quốc gia,
 +
 
 +
Và làm cho họ tản lạc khắp nơi trong các nước.
 +
 
 +
28 Ðã thế họ còn thờ lạy Ba-anh Pê-ô;
 +
 
 +
ăn đồ cúng cho người chết.
 +
 
 +
29 Họ đã dùng các hành động mình để chọc giận Ngài;
 +
 
 +
Nên ôn dịch đã bộc phát giữa họ.
 +
 
 +
30 May nhờ có Phi-nê-a đứng dậy và cầu thay,
 +
 
 +
Nên bệnh dịch mới ngừng ngay tại chỗ.
 +
 
 +
31 Ðiều ấy được xem công đức của ông ta,
 +
 
 +
Và được ghi nhớ từ đời này sang đời khác.
 +
 
 +
32 Họ đã chọc giận Ngài trong vụ nước ở Mê-ri-ba,
 +
 
 +
Cũng tại vì họ mà Môi-se đã mang lụy vào thân.
 +
 
 +
33 Bởi họ đã làm cho tâm thần ông bực dọc,
 +
 
 +
Nên môi ông đã nói những lời thiếu đắn đo suy nghĩ.
 +
 
 +
34 Họ cũng chẳng tiêu diệt các dân trong xứ,
 +
 
 +
Ðể làm đúng theo mạng lịnh CHÚA đã truyền,
 +
 
 +
35 Nhưng họ đã sống chung lộn với các dân tộc ấy,
 +
 
 +
Và học theo các thói tục của chúng.
 +
 
 +
36 Ðã thế họ còn thờ lạy các thần tượng của chúng;
 +
 
 +
Các thần tượng ấy đã trở thành cái bẫy cho họ.
 +
 
 +
37 Thậm chí họ còn sát tế các con trai và các con gái mình,
 +
 
 +
Ðể cúng tế cho các tà linh ma quỷ.
 +
 
 +
38 Họ đã làm đổ máu vô tội ra,
 +
 
 +
Tức máu của các con trai và các con gái họ,
 +
 
 +
Những trẻ thơ đã bị làm vật tế thần cho các thần tượng xứ Ca-na-an;
 +
 
 +
đất đã bị ô nhiễm vì máu các trẻ thơ ấy.
 +
 
 +
39 Như vậy họ đã làm cho mình ra ô uế vì các hành động của họ;
 +
 
 +
Họ tự biến mình thành những đĩ điếm thuộc linh qua các hành vi của họ.
 +
 
 +
40 Vì thế cơn giận của CHÚA đã nổi lên nghịch lại dân Ngài;
 +
 
 +
Ngài ghê tởm cơ nghiệp Ngài.
 +
 
 +
41 Ngài phó họ vào tay các dân ngoại,
 +
 
 +
Để cho những kẻ ghét họ cai trị họ.
 +
 
 +
42 Những kẻ thù của họ hà hiếp họ;
 +
 
 +
Họ bị khuất phục dưới tay chúng.
 +
 
 +
43 Dù nhiều lần Ngài đã giải cứu họ,
 +
 
 +
Nhưng họ vẫn cứ bàn với nhau để tính kế phản bội Ngài,
 +
 
 +
Và cứ thế họ càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi.
 +
 
 +
44 Dầu vậy Ngài đã đoái xem cảnh khốn cùng của họ,
 +
 
 +
Khi Ngài nghe tiếng họ kêu cầu.
 +
 
 +
45 Vì cớ họ, Ngài nhớ lại giao ước Ngài;
 +
 
 +
Và đoái thương họ vì lòng thương xót lớn lao của Ngài.
 +
 
 +
46 Ngài làm cho họ được người ta thấy tội nghiệp;
 +
 
 +
Ngài khiến cho những kẻ đem họ đi lưu đày thương hại họ.
 +
 
 +
47 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con,
 +
 
 +
Xin đem chúng con từ giữa các dân ngoại trở về,
 +
 
 +
Ðể chúng con cảm tạ danh thánh Ngài,
 +
 
 +
Và tôn vinh ca ngợi Ngài.
 +
 
 +
48 Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
 +
 
 +
Từ đời đời cho đến đời đời.
 +
 
 +
Xin mọi người hãy nói, “A-men!”
 +
 
 +
Hãy ca ngợi CHÚA!
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
 
:* [[Thi Thiên]]
 
:* [[Thi Thiên]]
 +
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 21:32, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, Truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài?
3. Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn!
4. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài; Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi,
5. Hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, Hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài, Và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài.
6. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội; Chúng tôi có phạm sự gian tà, và làm cách hung ác.
7. Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển đỏ.
8. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài.
9. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng.
10. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.
11. Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ; Chẳng còn lại một người.
12. Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.
13. Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài,
14. Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ.
15. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; Nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó.
16. Trong trại quân họ ganh ghét Môi-se Và A-rôn, là người thánh của Đức Giê-hô-va.
17. Đất hả ra nuốt Đa-than, Và lấp bọn A-bi-ran.
18. Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.
19. Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, Thờ lạy trước mặt hình đúc;
20. Họ đổi sự vinh hiển mình Ra hình dạng con bò ăn cỏ.
21. Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, Và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô,
22. Những việc lạ kỳ trong xứ Cham, Và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển đỏ.
23. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, Đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.
24. Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, Không tin lời của Chúa,
25. Song nói lằm bằm trong trại mình, Không nghe tiếng Đức Giê-hô-va.
26. Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng: Sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng,
27. Khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước, Và làm tản lạc họ trong các xứ.
28. Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-ô, Ăn của lễ cúng kẻ chết;
29. Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, Và ôn dịch bèn phát ra giữa họ.
30. Bấy giờ Phi-nê-a chỗi dậy đoán xét, Và ôn dịch bèn ngừng lại.
31. Từ đời nầy qua đời kia việc đó kể cho người là công bình, Cho đến đời đời vô cùng.
32. Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Mê-ri-ba, Nên, vì cớ họ, có tai họa xảy đến cho Môi-se;
33. Ấy vì họ chọc rối trí người, Nên người nói những lời vô-ý.
34. Họ không hủy diệt các dân, Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ;
35. Nhưng lại pha lộn với các dân, Tập theo công việc chúng nó,
36. Và hầu việc hình tượng chúng nó, Là điều gây làm cái bẫy cho mình.
37. Họ bắt con trai con gái mình Mà cúng tế ma quỉ.
38. Làm đổ huyết vô tội ra, Tức là huyết của con trai con gái mình, Mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Ca-na-an; Nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy.
39. Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, Lấy sự làm mình mà thông dâm.
40. Nhân đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình;
41. Ngài phó họ vào tay các ngoại bang; Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ.
42. Kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta. Họ bị phục dưới tay chúng nó.
43. Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, Nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, Và họ hèn mọn vì tội ác của họ.
44. Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ,
45. Nhớ lại vì họ giao ước mình, Và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.
46. Ngài cũng làm cho họ được ơn Bên những kẻ bắt họ làm phu tù.
47. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, Nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, Hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa, úa, Và khoe mình về sự ngợ hen Chúaa.
48. Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi! Cả dân sự khá nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Dân I-sơ-ra-ên Phản Bội Nhưng CHÚA Xót Thương Giải Cứu

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

2 Ai có thể thuật lại những việc quyền năng của CHÚA,

Hoặc có thể rao ra tất cả lời ca ngợi về Ngài?

3 Phước hạnh thay cho những người duy trì công lý,

Tức những người làm điều công chính ở mọi lúc mọi nơi!

4 CHÚA ôi, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho dân Ngài;

Xin đoái đến con khi Ngài ban ơn cứu rỗi của Ngài,

5 Ðể con được thấy sự thịnh vượng của người Ngài chọn,

Ðược hân hoan trong niềm vui của người dân trong nước Ngài,

Và được vinh hiển với những người hưởng cơ nghiệp Ngài.

6 Giống như tổ tiên chúng con, chúng con đã phạm tội;

Chúng con đã làm những điều xấu xa tội lỗi;

Chúng con đã hành động cách gian tà.

7 Khi ở Ai-cập tổ tiên chúng con đã không nghĩ đến những việc diệu kỳ của Ngài;

Họ đã chẳng nhớ đến lòng thương xót lớn lao của Ngài;

Họ đã chọc giận Ngài bên bờ biển, tức bên bờ Hồng Hải.

8 Dầu vậy vì cớ danh Ngài, Ngài đã cứu họ,

Ðể quyền năng Ngài được biết đến khắp nơi.

9 Ngài quở trách Hồng Hải, và nó liền khô cạn;

Ngài dẫn họ qua biển sâu như qua một sa mạc khô khan.

10 Ngài giải cứu họ khỏi tay những kẻ ghét họ,

Và cứu chuộc họ khỏi tay những kẻ thù của họ.

11 Nước biển đã bao phủ những kẻ thù của họ,

Không chừa lại ai, dù chỉ một người.

12 Bấy giờ họ mới chịu tin lời Ngài;

Họ mới cất tiếng chúc tụng Ngài.

13 Nhưng chẳng bao lâu họ lại quên các công việc Ngài;

Họ chẳng màng đến việc chờ đợi để cầu hỏi ý Ngài.

14 Họ chiều theo dục vọng mình quá đỗi trong đồng hoang;

Và dám thách đố cả đến Ðức Chúa Trời trong sa mạc.

15 Ngài cho họ những gì họ đòi hỏi,

Nhưng cũng sai đến một ôn dịch chết người.

16 Trong doanh trại họ ganh tị với Môi-se,

Và với A-rôn người thánh của CHÚA.

17 Ðất mở miệng ra và nuốt chửng Ða-than,

Và ngoạm lấy đồng bọn của A-bi-ram.

18 Một ngọn lửa đã bùng lên giữa đám người phản loạn;

Ngọn lửa hừng đã thiêu rụi những kẻ gian tà.

19 Họ đã đúc một tượng bò con ở Hô-rếp,

Rồi quỳ mọp xuống thờ lạy tượng vàng họ đúc.

20 Họ đã đánh đổi vinh hiển mình cho hình tượng một con bò,

Một con vật ăn cỏ.

21 Họ quên rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu họ,

Ðấng làm những việc lớn lao ở Ai-cập,

22 Những việc lạ lùng trong xứ của Cham,

Những việc kinh hoàng bên bờ Hồng Hải.

23 Vì thế Ngài phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ;

May nhờ có Môi-se, người Ngài đã chọn, đứng mũi chịu sào,

Ðể van nài Ngài nguôi ngoai cơn giận mà không diệt họ đi.

24 Kế đến họ khinh chê đất hứa;

Họ không tin vào lời hứa của Ngài.

25 Trong lều họ, họ lầm bầm oán trách;

Chẳng muốn nghe tiếng CHÚA phán truyền.

26 Vì thế Ngài đã đưa tay lên và thề rằng,

Ngài sẽ cho họ bỏ thây trong sa mạc,

27 Rải con cháu họ ra trong các quốc gia,

Và làm cho họ tản lạc khắp nơi trong các nước.

28 Ðã thế họ còn thờ lạy Ba-anh Pê-ô;

Và ăn đồ cúng cho người chết.

29 Họ đã dùng các hành động mình để chọc giận Ngài;

Nên ôn dịch đã bộc phát ở giữa họ.

30 May nhờ có Phi-nê-a đứng dậy và cầu thay,

Nên bệnh dịch mới ngừng ngay tại chỗ.

31 Ðiều ấy được xem là công đức của ông ta,

Và được ghi nhớ từ đời này sang đời khác.

32 Họ đã chọc giận Ngài trong vụ nước ở Mê-ri-ba,

Cũng tại vì họ mà Môi-se đã mang lụy vào thân.

33 Bởi họ đã làm cho tâm thần ông bực dọc,

Nên môi ông đã nói những lời thiếu đắn đo suy nghĩ.

34 Họ cũng chẳng tiêu diệt các dân trong xứ,

Ðể làm đúng theo mạng lịnh CHÚA đã truyền,

35 Nhưng họ đã sống chung lộn với các dân tộc ấy,

Và học theo các thói tục của chúng.

36 Ðã thế họ còn thờ lạy các thần tượng của chúng;

Các thần tượng ấy đã trở thành cái bẫy cho họ.

37 Thậm chí họ còn sát tế các con trai và các con gái mình,

Ðể cúng tế cho các tà linh ma quỷ.

38 Họ đã làm đổ máu vô tội ra,

Tức máu của các con trai và các con gái họ,

Những trẻ thơ đã bị làm vật tế thần cho các thần tượng xứ Ca-na-an;

Và đất đã bị ô nhiễm vì máu các trẻ thơ ấy.

39 Như vậy họ đã làm cho mình ra ô uế vì các hành động của họ;

Họ tự biến mình thành những đĩ điếm thuộc linh qua các hành vi của họ.

40 Vì thế cơn giận của CHÚA đã nổi lên nghịch lại dân Ngài;

Và Ngài ghê tởm cơ nghiệp Ngài.

41 Ngài phó họ vào tay các dân ngoại,

Để cho những kẻ ghét họ cai trị họ.

42 Những kẻ thù của họ hà hiếp họ;

Họ bị khuất phục dưới tay chúng.

43 Dù nhiều lần Ngài đã giải cứu họ,

Nhưng họ vẫn cứ bàn với nhau để tính kế phản bội Ngài,

Và cứ thế họ càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi.

44 Dầu vậy Ngài đã đoái xem cảnh khốn cùng của họ,

Khi Ngài nghe tiếng họ kêu cầu.

45 Vì cớ họ, Ngài nhớ lại giao ước Ngài;

Và đoái thương họ vì lòng thương xót lớn lao của Ngài.

46 Ngài làm cho họ được người ta thấy tội nghiệp;

Ngài khiến cho những kẻ đem họ đi lưu đày thương hại họ.

47 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con,

Xin đem chúng con từ giữa các dân ngoại trở về,

Ðể chúng con cảm tạ danh thánh Ngài,

Và tôn vinh ca ngợi Ngài.

48 Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Từ đời đời cho đến đời đời.

Xin mọi người hãy nói, “A-men!”

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu