Thi Thiên: Chương 105

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài!
2. Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.
3. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài; Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc!
4. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.
5. Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, là kẻ tôi tớ Ngài, Hỡi con cháu Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn,
6. Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán.
7. Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi; Sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất.
8. Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, Hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời,
9. Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Đã thề cùng Y-sác,
10. Định cho Gia-cốp làm luật lệ, Và lập cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời,
11. Mà rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, Là phần sản nghiệp các ngươi;
12. Lúc ấy họ chỉ là một số ít người, Không đông đảo và làm khách lạ trong xứ,
13. Đi từ dân nầy đến dân kia, Từ nước nầy qua nước khác.
14. Ngài không cho ai hà hiếp họ; Ngài trách các vua vì cớ họ,
15. Mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta, Chớ làm hại các đấng tiên tri ta.
16. Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ, Và cất hết cả lương thực.
17. Ngài sai một người đi trước Y-sơ-ra-ên, Là Giô-sép bị bán làm tôi mọi.
18. Người ta cột chân người vào cùm, Làm cho người bị còng xiềng,
19. Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người.
20. Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân giải-tha người.
21. Vua lập người làm quản gia, Làm quan cai trị hết thảy tài sản mình,
22. Đặng mặc ý người trói buộc quần thần, Và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão.
23. Bấy giờ Y-sơ-ra-ên cũng vào Ê-díp-tô; Gia-cốp ngụ tại trong xứ Cham.
24. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự Ngài thêm nhiều, Khiến họ mạnh mẽ hơn kẻ hà hiếp họ.
25. Đoạn Ngài đổi lòng người Ê-díp-tô đặng chúng nó ghét dân sự Ngài, Lập mưu hại các tôi tớ Ngài.
26. Ngài sai Môi-se tôi tớ Ngài, Và A-rôn mà Ngài đã chọn.
27. Trong xứ Cham, tại giữa Ê-díp-tô, Hai người làm các dấu kỳ và phép lạ của Ngài.
28. Ngài giáng xuống sự tối tăm và làm ra mờ mịt; Còn họ không bội nghịch lời của Ngài.
29. Ngài đổi nước chúng nó ra máu, Và giết chết cá của chúng nó.
30. Đất chúng nó sanh ếch nhiều lúc nhúc, Cho đến trong phòng cung thất vua cũng có.
31. Ngài phán, bèn có ruồi mòng bay đến, Và muỗi trong các bờ cõi chúng nó.
32. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá, Và lửa ngọn trong cả xứ.
33. Ngài cũng hại vườn nho và cây vả, Bẻ gãy cây cối tại bờ cõi chúng nó.
34. Ngài phán, bèn có châu chấu, Và cào cào bay đến vô số,
35. Cắn-sả hết thảy cây cỏ trong xứ, Và phá hại bông trái của đất chúng nó.
36. Ngài cũng đánh giết hết thảy con đầu lòng trong xứ, Tức là cả cường-tráng sanh đầu của chúng nó.
37. Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng; Chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài.
38. Ê-díp-tô vui vẻ khi dân Y-sơ-ra-ên đi ra; Vì cơn kinh khủng bởi Y-sơ-ra-ên đã giáng trên chúng nó.
39. Ngài bủa mây ra để che chở, Và ban đêm có lửa soi sáng.
40. Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cút đến, Và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê.
41. Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, Chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông.
42. Vì Ngài nhớ lại lời thánh Ngài, Và hồi tưởng Áp-ra-ham, là kẻ tôi tớ Ngài.
43. Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, Dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận.
44. Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, Họ nhận được công lao của các dân;
45. Hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài, Và vâng theo những luật pháp Ngài. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Những Việc Lạ Lùng CHÚA Ðã Làm cho Dân I-sơ-ra-ên

1 Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài;

Hãy rao truyền cho các dân biết các công việc Ngài.

2 Hãy ca ngợi Ngài, hãy ca hát chúc tụng Ngài;

Hãy kể ra tất cả việc lạ lùng của Ngài.

3 Vinh hiển thay cho ai được ở trong danh thánh Ngài;

Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui mừng.

4 Hãy tìm kiếm CHÚA và quyền năng Ngài;

Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.

5 Hãy nhớ mãi những việc lạ lùng Ngài làm,

Tức những việc diệu kỳ và những phán quyết miệng Ngài đã phán,

6 Hỡi dòng dõi của Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài,

Hỡi con cháu của Gia-cốp, những người Ngài chọn.

7 Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta;

Các phán quyết của Ngài là định luật cho cả địa cầu.

8 Ngài ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi;

Lời Ngài truyền có hiệu lực đến ngàn thế hệ về sau;

9 Ấy là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham,

Và lời thề Ngài đã thề cùng I-sác.

10 Sau đó Ngài đã xác nhận với Gia-cốp như một đạo luật,

Với I-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời,

11 Rằng, “Ta sẽ ban xứ Ca-na-an cho các ngươi để làm sản nghiệp,”

12 Trong khi họ chỉ là một số ít người,

Một nhóm thiểu số và kiều dân trong xứ.

13 Họ đã đi lang thang từ nước này sang nước khác,

Từ vương quốc nọ đến vương quốc kia.

14 Nhưng Ngài đã không cho phép ai hà hiếp họ;

Vì cớ họ Ngài đã quở trách các vua,

15 “Ðừng đụng đến những người được xức dầu của Ta,

Chớ làm hại các tiên tri của Ta.”

16 Khi Ngài sai nạn đói đến trong xứ;

Và dẹp hết mọi nguồn lương thực của họ.

17 Thì Ngài đã sai một người ra đi trước họ,

Ấy là Giô-sép, một người bị bán làm nô lệ.

18 Họ tra chân ông vào cùm, khiến ông bị đau đớn;

Họ bắt cổ ông phải mang xích sắt nặng nề,

19 Cho đến khi những gì ông nói được ứng nghiệm;

Lời CHÚA minh xác rằng lời ông đúng hoàn toàn.

20 Do đó vua phải sai người đến thả ông ra;

Kẻ cai trị các dân đã cho ông được tự do.

21 Rồi vua ấy lập ông làm tể tướng của vương quốc mình,

Làm người cai trị trên tất cả cơ nghiệp mình,

22 Ðể ông chỉ huy những người quyền thế mình,

Và bày diệu kế cho các thượng quan mình.

23 Sau đó I-sơ-ra-ên di cư vào Ai-cập;

Gia-cốp đến kiều ngụ trong xứ của Cham.

24 Tại đó CHÚA làm cho dân Ngài gia tăng đông đúc,

Khiến họ mạnh hơn những kẻ thù của họ.

25 Ngài để cho chúng thay lòng đổi dạ ghen ghét dân Ngài,

Và lập mưu hãm hại các tôi tớ Ngài.

26 Ngài sai Môi-se đầy tớ Ngài,

Và A-rôn người Ngài đã chọn.

27 Họ thực hiện những việc diệu kỳ của Ngài giữa chúng,

Và tỏ những phép lạ của Ngài trong xứ của Cham.

28 Ngài giáng tối tăm, khiến cả xứ trở nên đen kịt,

Ðể chúng không nghịch lại lời Ngài.

29 Ngài làm cho nước của chúng trở nên như máu,

Và khiến cá của chúng đều phải chết toi.

30 Ếch nhái nhung nhúc tràn lan khắp xứ,

Chúng tràn tận vào cung thất của nhà vua.

31 Ngài vừa phán, vô số ruồi mòng từ đâu bay đến;

Muỗi vo ve tràn khắp cõi bờ.

32 Ngài cho trận mưa nhưng là mưa đá;

Sấm sét nổ vang, gây hỏa hoạn khắp nơi.

33 Ngài quật ngã cây nho và cây vả của chúng,

Khiến cây cối của chúng ngã rạp khắp xứ.

34 Ngài phán nữa, vô số cào cào từ đâu bay đến;

Chấu chấu phủ tràn lan, không thể đếm cho cùng.

35 Chúng cắn phá mọi cỏ cây trong xứ;

Chúng cắn ăn mọi sản vật của đất đai.

36 Ngài cũng đánh hạ các con đầu lòng trong xứ chúng,

Những đứa con sinh ra khi sức lực chúng dồi dào.

37 Sau đó Ngài đem dân I-sơ-ra-ên ra đi với biết bao vàng bạc;

Chẳng có ai chùn chân trong các chi tộc của Ngài.

38 Ai-cập vui mừng khi họ lìa khỏi xứ,

Vì nỗi sợ hãi họ giáng trên chúng khắp nơi.

39 Ngài giăng đám mây che mát trên đầu họ,

Và ban lửa hồng soi sáng lúc đêm về.

40 Họ đòi thịt, Ngài mang đến họ chim cút nhiều vô kể;

Và họ được no nê bằng bánh đến từ trời.

41 Ngài mở vầng đá, và nước ngọt tuôn ra lai láng;

Nước phun trào giữa nơi khô hạn tựa dòng sông.

42 Vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh của Ngài,

Tức lời hứa với Áp-ra-ham tôi tớ Ngài.

43 Vậy Ngài đã đem dân Ngài ra đi trong vui mừng hớn hở;

Ðem những người Ngài chọn xuất hành với tiếng vui vẻ reo hò.

44 Ngài ban xứ sở của các dân cho họ làm sản nghiệp;

Và cho họ hưởng công lao làm lụng của các dân,

45 Ðể họ vâng giữ luật lệ Ngài,

Và tuân theo luật pháp Ngài.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu