Thiên Ca Vô Đối

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Soft the Bells Are Ringing
  • Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối
  • Lời: Eliza M. Sherman
  • Nhạc: George C. Stebbins, 1846-1946
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Soft the Bells Are Ringing
Sweetly, softly sounds the anthem,
For the stone is rolled away;
Glory, honor, give to Jesus,
On this Resurrection day.

Lời Việt

Thiên Ca Vô Đối
Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi
Ta hát một thiên ca vô đối
Chúc Jêsus phục sinh vinh vô cùng
Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo