Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: We Bless the Name of Christ
  • Tựa đề: Theo Gương Chúa Chịu Báp-Têm
  • Lời: Samuel F. Coffman, 1872-1954
  • Nhạc: Thomas Hastings, 1842
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Theo Gương Chúa Chịu Báp-Têm
1. Ngợi khen danh Jêsus Chúa chí tôn
Tụng chúc Cứu Chúa từng ban thánh ngôn
Vâng ý Chúa Cha, buớc theo công bình
Jêsus treo cao một gương chân chính.
2. Lễ xưa xin tuân hành đúng Thánh Kinh
Như chính Cứu Chúa tại sông Giô-đanh
Đây nước chứng minh đức tin chân thành
Tỏ ra tâm vâng phục Ba Ngôi thánh.
3. Nhờ danh Cha, Con và Đức Thánh Linh
Chịu lễ Báp-têm hiệp theo Thánh Kinh
Do huyết Jêsus, lương tâm yên lành
Nghỉ trong yêu thương, bình an Cha Thánh.
4. Bởi ơn tôi được nhận lãnh Thánh Linh
Gọi Chúa chí thánh là Cha vĩnh sinh
Ơn ấy khiến tôi vui dâng trọn đời
Nguyện yêu thương duy một Jêsus thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo