Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Must Jesus Bear His Cross Alone?
  • Tựa đề: Thập Tự Jêsus Vác Đi Lao Đao
  • Lời: Thomas Shepherd, 1693
  • Nhạc: George N. Allen, 1850
  • Tài Liệu:
  • The Ober­lin So­cial and Sab­bath School Hymn Book, by George N. Al­len, 1844.
  • Ply­mouth Col­lection of Hymns and Tunes, by Hen­ry W. Beech­er (New York: AMS. Barnes and Burr, 1855).
  • George N. Al­len, in The Ob­er­lin So­cial and Sab­bath Hymn Book, 1844

Lời Anh

Must Jesus Bear His Cross Alone?
1. Must Jesus bear the cross alone,
And all the world go free?
No, there’s a cross for everyone,
And there’s a cross for me.
2. How happy are the saints above,
Who once went sorrowing here!
But now they taste unmingled love,
And joy without a tear.
3. The consecrated cross I’ll bear
Till death shall set me free;
And then go home my crown to wear,
For there’s a crown for me.
4. Upon the crystal pavement down
At Jesus’ piercèd feet,
Joyful I’ll cast my golden crown
And His dear Name repeat.
5. O precious cross! O glorious crown!
O resurrection day!
When Christ the Lord from Heav’n comes down
And bears my soul away.

Lời Việt

Thập Tự Jêsus Vác Đi Lao Đao
1. Thập tự Jêsus vác đi lao đao
Còn mọi người thong thả sao?
Không phải, mỗi người có riêng một cây
Hiện phần tôi cũng vác đây.
2. Đường này ngày xưa thánh dân không lui
Trên trời hiện nay sướng vui
Đang nếm hương vị ái tâm tinh thần
Sạch lệ, thơ thái, vui mừng.
3. Thập tự đời tôi vác đi luôn luôn
Giờ từ trần tôi mới buông
Khi đến thiên đàng Chúa ban kim miện
Dự phần tôi cũng có riêng.
4. Bệ ngọc, kìa nơi Chúa đương kê chân
Tôi phục mình, tâm hỉ hân
Gieo chiếc kim miện thỏa vui tâm thần
Lặp lại danh Đấng chí thân.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo