Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Holy Spirit, While We Bend
  • Lời: G. W. Craffs
  • Nhạc: John P. Hillis (1904)

Lời Anh

Holy Spirit, While We Bend
1. Holy Spirit, while we bend,
Graciously on us descend;
Like a gentle dove appear
To each waiting spirit here.
2. Holy Spirit, come within,
Crucify this heart of sin,
Let it die upon the cross
With its soul defiling dross.

Lời Việt

Thánh Linh Ngự Vào Lòng
1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,
Ngự vào lòng này cách hiển oai;
Đáp xuống như chim bồ câu hiện,
Ở mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.
2. Chúa Thánh Linh, xin đến lòng này,
Đặt tội vào thập giá đóng ngay,
Quyết đóng đinh luôn tội tâm này,
Để tâm linh được sạch sẽ hoài.
3. Chúa Thánh Linh, con đóng đinh rồi,
Nguyện lòng được sự sống Chúa thôi;
Chúa lấy hơi linh đầy năng lực,
Bứt đứt dây muôn tội trói buộc.
4. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời,
Nguyện hằng ngày Ngài ấn chứng con;
Cánh ái nhân nâng hồn thân này;
Đến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo