Thánh Linh Của Con Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trích Dẫn

"Bởi vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta" (Ga-la-ti 4:6)

Tài Liệu