Thánh Linh Của Đấng Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thánh Linh Của Đấng Christ (Πνεῦμα Χριστοῦ - Pneuma Christou) là một trong những danh hiệu của Đức Thánh Linh. Danh hiệu này được ghi lại trong I Phi-e-rơ 1:11 và trong Rô-ma 8:9.

Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Khi giải thích về tầm quan trọng của sự cứu rỗi mà người tin Chúa nhận được, tác giả thư I Phi-e-rơ đã nói rằng các tiên tri thời xưa đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho người tin Chúa. Tác giả thư I Phi-e-rơ cho biết các tiên tri thời xưa đã làm những việc đó bởi sự hướng dẫn từ Thánh Linh Của Đấng Christ.

"Về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển dành cho anh em; tra cứu về phương cách hay thời điểm mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ, đã tỏ cho họ biết; tiên đoán về sự thống khổ của Ðấng Christ, và những vinh hiển theo sau" (I Phi-e-rơ 1:10-11).

Sau đó, ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được những người công bố Phúc Âm rao truyền cho những người trong các thế hệ về sau. Những người công bố Phúc Âm đã thực hiện công tác của họ cũng bởi cùng một Đức Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn các tiên tri.

"Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em, bởi những người công bố Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng Ðức Thánh Linh" (I Phi-e-rơ 1:12a).

Và rồi tác giả thư I Phi-e-rơ cho biết Thánh Linh Của Đấng Christ - Đấng đã hướng dẫn các tiên tri cũng như những người công bố Phúc Âm - là Đấng từ trời đến; và Thánh Linh Của Đấng Christ là Đấng rất huyền nhiệm đến nỗi các thiên thần cũng mong ước được nhìn thấy.

"Về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển dành cho anh em; tra cứu về phương cách hay thời điểm mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ, đã tỏ cho họ biết; tiên đoán về sự thống khổ của Ðấng Christ, và những vinh hiển theo sau. Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em, bởi những người công bố Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng Ðức Thánh Linh, Ðấng đã được phái xuống từ trời, là Đấng mà các thiên sứ ước ao được trông thấy." (I Phi-e-rơ 1:10-12).

Trong thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô giải thích Thánh Linh của Ðấng Christ là Đấng ban sự sống và sự bình an cho người tin Chúa.

"Như vậy, hiện nay không còn sự kết án cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ - là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh. Bởi vì luật của Thánh Linh – Ðấng ban sự sống trong Ðức Chúa Jesus Christ - đã giải thoát anh em khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Bởi vì điều gì luật pháp bất lực, do xác thịt làm cho suy yếu, Ðức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính Con Ngài đến trong thân xác giống như xác thịt tội lỗi, và vì tội lỗi, đã đoán phạt tội lỗi trong thân xác đó, để hoàn tất đòi hỏi của luật pháp trên chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh. Thật vậy, những ai theo xác thịt, tâm trí hướng vào những việc thuộc về xác thịt, những ai theo Thánh Linh, hướng vào những việc thuộc về Thánh Linh. Như vậy, hướng tâm trí vào xác thịt đưa đến sự chết, nhưng hướng tâm trí vào Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an, vì tâm trí hướng về xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời - do không chịu, và cũng không thể, thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Những người sống theo xác thịt không thể làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời" (Rô-ma 8:1-8).

Sau đó Sứ đồ Phao-lô nói thêm Thánh Linh của Ðấng Christ là Đấng đang ngự trong những người tin Chúa.

"Nếu Thánh Linh của Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết, cũng sẽ ban sự sống cho thân thể phải chết của anh em, qua Thánh Linh của Ngài, là Ðấng đang ngự trong anh em" (Rô-ma 8:9).

Và Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng Thánh Linh của Ðấng Christ là bằng chứng xác nhận một người thật sự thuộc về Chúa:

"Tuy nhiên, nếu thật sự Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ở trong anh em, anh em không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh. Nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài" (Rô-ma 8:9).

Tài Liệu