Khác biệt giữa các bản “Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed *Lời: Ed­win O. Ex­cell *Nhạc: Ed­win O. Ex­cell *Tài Liệu: Echoes of Eden for th…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed  
 
*Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed  
 
 
*Lời: Ed­win O. Ex­cell
 
*Lời: Ed­win O. Ex­cell
 
 
*Nhạc: Ed­win O. Ex­cell
 
*Nhạc: Ed­win O. Ex­cell
 
 
*Tài Liệu: Echoes of Eden for the Sun­day School (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1884)
 
*Tài Liệu: Echoes of Eden for the Sun­day School (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1884)
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Since I Have Been Redeemed '''
 
:'''Since I Have Been Redeemed '''
 
 
:1. I have a song I love to sing,
 
:1. I have a song I love to sing,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Of my Redeemer, Savior King,
 
:Of my Redeemer, Savior King,
 
:Since I have been redeemed.
 
:Since I have been redeemed.
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
Dòng 24: Dòng 16:
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:I will glory in the Savior’s Name.
 
:I will glory in the Savior’s Name.
 
 
:2. I have a Christ Who satisfies
 
:2. I have a Christ Who satisfies
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:To do His will my highest prize,
 
:To do His will my highest prize,
 
:Since I have been redeemed.
 
:Since I have been redeemed.
 
 
:3. I have a witness bright and clear,
 
:3. I have a witness bright and clear,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Dispelling every doubt and fear,
 
:Dispelling every doubt and fear,
 
:Since I have been redeemed.
 
:Since I have been redeemed.
 
 
:4. I have a home prepared for me,
 
:4. I have a home prepared for me,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Where I shall dwell eternally,
 
:Where I shall dwell eternally,
 
:Since I have been redeemed.
 
:Since I have been redeemed.
 
 
:5. I have a joy I can’t express,
 
:5. I have a joy I can’t express,
 
:Since I have been redeemed,
 
:Since I have been redeemed,
 
:All through His blood and righteousness,
 
:All through His blood and righteousness,
 
:Since I have been redeemed.
 
:Since I have been redeemed.
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu'''
 
:'''Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu'''
 
 
:1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,
 
:1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,
 
:Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Từ lúc chính tôi được cứu,
 
:Từ lúc chính tôi được cứu,
Dòng 60: Dòng 44:
 
:Từ lúc chính tôi được cứu,
 
:Từ lúc chính tôi được cứu,
 
:Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.
 
:Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.
 
 
:2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm,
 
:2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,
 
:Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
 
:3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,
 
:3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,
 
:Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,
 
:Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
 
:Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
 
 
:4. Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,
 
:4. Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,
 
:Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,
 
:Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
 
:Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
 
 
:5. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,
 
:5. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Từ lúc thoát ly đường tối,
 
:Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,
 
:Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
:Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/214.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/214.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/214.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 214
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 214
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 358
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 358
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 405
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 405

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed
  • Lời: Ed­win O. Ex­cell
  • Nhạc: Ed­win O. Ex­cell
  • Tài Liệu: Echoes of Eden for the Sun­day School (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1884)

Lời Anh

Since I Have Been Redeemed
1. I have a song I love to sing,
Since I have been redeemed,
Of my Redeemer, Savior King,
Since I have been redeemed.
Refrain
Since I have been redeemed,
Since I have been redeemed,
I will glory in His Name,
Since I have been redeemed,
I will glory in the Savior’s Name.
2. I have a Christ Who satisfies
Since I have been redeemed,
To do His will my highest prize,
Since I have been redeemed.
3. I have a witness bright and clear,
Since I have been redeemed,
Dispelling every doubt and fear,
Since I have been redeemed.
4. I have a home prepared for me,
Since I have been redeemed,
Where I shall dwell eternally,
Since I have been redeemed.
5. I have a joy I can’t express,
Since I have been redeemed,
All through His blood and righteousness,
Since I have been redeemed.

Lời Việt

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
Điệp Khúc:
Từ lúc chính tôi được cứu,
Từ khi Jêsus buông tha,
Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;
Từ lúc chính tôi được cứu,
Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.
2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,
Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
4. Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,
Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
5. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo