Tại Chốn Trận Tiền

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: At the Battle's Front
  • Tựa đề: Tại Trận Tiền
  • Lời: Lelia Naylor Morris, 1862-1929
  • Nhạc: Lelia Naylor Morris, 1862-1929
  • Tài Liệu:

Lời Anh

At the Battle's Front
1. I’ve enlisted for life in the army of the Lord,
Though the fight may be long, and the struggle fierce and hard;
With the armor of God and the Spirit’s trusty sword,
At the front of the battle you will find me.
Refrain:
Hear the tramp! tramp! tramping of the army,
The triumph shouting, the foe we’re routing;
Hear the tramp! tramp! tramping of the army,
Marching on to victory;
I’m in this army, this glorious army,
And the God of battles will defend me;
I’m in this army, this glorious army,
At the front of the battle you will find me.
4. With the banner of love and of holiness unfurled,
Full salvation proclaim to a sinful, dying world;
Though the darts thick and fast from the enemy be hurled,
At the front of the battle you will find me.
3. Is your name, friend, enrolled with the loyal ones and true?
Will you dare now to stand with the Savior’s faithful few?
Will you join with me now and the covenant renew?
At the front of the battle you will find me.

Lời Việt

Tại Trận Tiền
1. Đời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn
Dầu giao chiến còn trường kỳ, Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn
Mặc áo giáp nịt gọn gàng, Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến
Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.
Điệp Khúc:
Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng
Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng
Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng
Nổi khúc thắng ca nơi tận trung
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây
Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!
Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến
Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.
2. Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên rợp một vùng trời
Lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời
Dầu địch quân mạnh bực nào, lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến
Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.
3. Bạn thân mến chần chờ gì ký tên gia nhập thập tự đoàn
Cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Jêsus vẹn toàn?
Bạn theo tôi, nhập đội nầy, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến
Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo