Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Fully Surrendered
  • Tựa đề: Tận Hiến
  • Lời: Alfred C. Snead
  • Nhạc: Alfred C. Snead
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Fully Surrendered
2. Fully surrendered—Lord, I would be,
Fully surrendered, dear Lord, to Thee.
All on the altar laid,
Surrender fully made,
Thou hast my ransom paid;
I yield to Thee.
2. Fully surrendered—life, time, and all,
All Thou hast given me held at Thy call.
Speak but the word to me,
Gladly I’ll follow Thee,
Now and eternally
Obey my Lord.
3. Fully surrendered—silver and gold,
His, who hath given me riches untold.
All, all belong to Thee,
For Thou didst purchase me,
Thine evermore to be,
Jesus, my Lord.
4. Fully surrendered—Lord, I am Thine;
Fully surrendered, Savior divine!
Live Thou Thy life in me;
All fullness dwells in Thee;
Not I, but Christ in me,
Christ all in all.

Lời Việt

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh / Tận Hiến
1. Xin nguyện dâng chính con, Chúa đoái nhậm lời,
Jê-sus thân ái ôi, quyết dâng trọn đời;
Muôn sự dâng ở bàn thờ,
Xin vui dâng Chúa bây giờ,
Huyết Chúa mua thân, hồn này,
Nguyện đầu phục Ngài.
2. Xin nguyện dâng chính con: sức khỏe, năng tài,
Muôn sự do Chúa ban, hiến Chúa thiên đài;
Mong được nghe Chúa ban lời,
Vui nguyện theo Chúa không rời,
Quyết vâng kim ngôn hiện thời,
Và trọn cuộc đời.
3. Xin nguyện dâng chính con, cả đến bạc, vàng,
Cho Jê-sus, Đấng ban của cải vô ngần;
Muôn sự thuộc Chúa trên trời,
Do Jê-sus cứu con rồi;
Hiến cả thân con từ rày,
Đời đời thuộc Ngài.
4. Xin nguyện dâng chính con, thảy thuộc về Ngài;
Xin toàn dâng chính con, Cứu Chúa thiên đài;
Trong Ngài con sống vui vầy,
Ơn lành nơi Chúa tuôn đầy,
Chúa sống trong con hoài hoài,
Mọi sự là Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo