Tôi Dầu Nhỏ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tôi Dầu Nhỏ
  • Lời:
  • Nhạc: Haldor Lilenas
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Dầu Nhỏ
1. Em dầu có bàn tay thật nhỏ, Cũng vui lòng chịu khó;
Xin dùng để hầu lo việc thánh, Đúng ý Cha nhơn lành.
Điệp Khúc:
Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.
2. Em dầu có bàn chơn thật nhỏ, Quyết đi cùng mọi chỗ,
Mong Ngài dắt dìu em càng tới, Chỗ hiển vinh trên trời.
3. Em dầu có miệng môi thật nhỏ, Ước Jê-sus dùng nó;
Đêm ngày giúp vào công việc thánh, Mãi giảng rao Tin-lành.
4. Em dầu có cặp tai thật nhỏ, Lắng nghe Ngài dạy dỗ,
Để thuật tích Jê-sus từ ái, Đấng thiếu nhi yêu hoài.
5. Em dầu trí hèn, thân còn nhỏ, Quyết dâng, không sợ khó,
Mong Ngài đổi thành ra người mới, Sống giúp Cha muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo