Tình Yêu Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sons of God
  • Lời: James Thiem
  • Nhạc: James Thiem
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Sons of God
Chorus:
Sons of God, hear His holy Word!
Gather 'round the table of the Lord!
Eat His Body, drink His Blood.
And we'll sing a song of love:
Allelu, allelu, allelu, alleluia!
1. Brothers, sisters, we are one,
And our life has just begun,
In the Spirit we are young;
We can live forever.
2. If we want to live with Him,
We must also die with Him,
Die to selfishness and sin,
And we'll rise forever.
3. Jesus gave a new command
That we love our fellow man.
Till we reach the promised land,
Where we'll live for ever.

Lời Việt

Tình Yêu Trời
Điệp Khúc:
Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời;
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau,
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng,
Ngợi khen Đấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.
1. Nguồn tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Đoái thương tôi tội lỗi vấn vương;
Lòng trần ước được nên con thánh,
Soi bừng ánh vinh quang trời.
2. Từ thượng thiên sức sống vô biên,
Chứa chan tâm hồn Chúa kết liên;
Lời vàng nhắc hằng yêu nhân thế,
Yêu bằng chính thương yêu trời.
3. Nguyện lòng luôn ghi nhớ ơn trời,
Hiến tâm linh phục ý Chúa hoài;
Làm việc Chúa bằng tâm tươi mới,
Bên Ngài sống muôn muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo