Tình Yêu Thánh Siêu Việt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Love Divine, All Love Excelling
  • Lời: John Zundel, (1815-1882)
  • Nhạc: Charles Wesley, (1707-1788)
  • Nhịp: 87.87.D
  • Tài liệu: The United Methodist Hymnal

Lời Anh

Love Divine, All Love Excelling
1. Love divine, all loves excelling,
joy of heaven, to earth come down;
fix in us thy humble dwelling;
all thy faithful mercies crown!
Jesus thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art;
visit us with thy salvation;
enter every trembling heart.
2. Breathe, O breathe thy loving Spirit
into every troubled breast!
Let us all in thee inherit;
let us find that second rest.
Take away our bent to sinning;
Alpha and Omega be;
end of faith, as its beginning,
set our hearts at liberty.
3. Come, Almighty to deliver,
let us all thy life receive;
suddenly return and never,
nevermore thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
serve thee as thy hosts above,
pray and praise thee without ceasing,
glory in thy perfect love.
4. Finish, then, thy new creation;
pure and spotless let us be.
Let us see thy great salvation
perfectly restored in thee;
changed from glory into glory,
till in heaven we take our place,
till we cast our crowns before thee,
lost in wonder, love, and praise.

Lời Việt

Tình Yêu Thánh Siêu Việt

1. Nguyền tình yêu thượng giới giáng lâm ngay
Yêu tuyệt đối kia hoan lạc trời
Nguyền đặt ngôi Ngài giữa chúng tôi đây
Nguyền điểm trang ơn thiêng đẹp tươi
Giê-xu ôi! Chân từ ái duy Ngài
Yêu sao thánh khiết sâu thẳm thay!
Cầu Ngài đem sự cứu rỗi không phai
Ngự đến mỗi tâm run sợ đây.
2. Nguyền hà hơi bằng Thánh Linh yêu thương
Vô đầy mỗi tâm đương lo buồn
Nguyền cùng được thừa kế phước vô cương
Nguyền thảy nghỉ yên như dự ngôn
Xin đem xa vi phạm khỏi tâm rày
Xin mau phóng thích tâm chúng tôi
Thành toàn An-pha, Ô-mê-ga nay
Nguồn gốc đức tin duy Ngài thôi.
3. Nguyền thành toàn vật Chúa tái tân nay
Xin làm chúng tôi luôn sạch ngần
Nguyền được xem dòng cứu rỗi láng lai
Nguyền giúp chúng tôi luôn phục hưng
Mong sao khi lên nhận chỗ trên trời
Trông vinh hiển đến vinh hiển luôn
Cùng đội vương miện trước Chúa vui tươi
Ngập bể ái, kinh ngạc tụng tôn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo