Sô-phô-ni: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 19:18, ngày 5 tháng 4 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

1. Hỡi quốc gia chẳng biết xấu hổ!

Các ngươi hãy nhóm họp lại. Phải! Hãy nhóm họp lại,

2. Trước khi sắc lịnh được ban ra,

Khi thời gian thoáng bay như trấu;

Trước khi cơn giận bừng bừng của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi;

Trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi.

3. Tất cả những người nhu mì trong xứ,

Là những người gìn giữ sự công bình của Chúa,

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,

Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự khiêm nhu;

May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.

Sự Đoán Phạt Các Quốc Gia

4. Bởi vì Ga-xa sẽ bị từ bỏ,

Ách-ca-lôn sẽ hoang tàn;

Họ sẽ đuổi Ách-đốt ra giữa trưa,

Và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.

5. Khốn cho cư dân tại miền duyên hải,

Tức là dân Cơ-rết!

Lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi:

Hỡi Ca-na-an, là đất của người Phi-li-tin,

“Ta sẽ tiêu diệt ngươi

Cho đến khi không còn dân cư nữa.”

6. Miền duyên hải sẽ trở thành những đồng cỏ,

Làm chỗ ở cho những người chăn chiên

Và là chuồng cho các bầy súc vật.

7. Vùng đất ven bờ sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa;

Họ sẽ chăn chiên tại đó.

Buổi tối, họ sẽ nằm nghỉ trong những căn nhà của Ách-ca-lôn;

Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ,

Và đem những người bị lưu đày của họ trở về.

8. “Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp,

Lời sỉ vả của các con trai Am-môn;

Chúng nhạo báng dân Ta,

Ngạo mạn đe dọa xâm lấn biên thùy của họ.”

9. Giê-hô-va của các đạo quân,

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán:

“Thật như Ta hằng sống!

Chắc chắn Mô-áp sẽ như Sô-đôm

Và dân Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ;

Phủ đầy cỏ dại và những hầm muối,

Trở thành một chốn hoang vu đời đời.

Phần sót lại của dân Ta sẽ cướp phá chúng,

Dân sót của Ta sẽ chiếm hữu chúng.”

10. Đây là điều chúng đạt được cho sự kiêu ngạo của mình,

Bởi vì chúng đã nhạo báng và ngạo mạn đe dọa

Chống lại dân của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

11. Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ,

Bởi vì Ngài khiến tất cả các thần trên đất trở nên hư không,

Và khiến người ta thờ lạy Ngài - mỗi người ngay tại chỗ của mình,

Trong tất cả bờ cõi của các quốc gia.

12. “Còn ngươi, dân Ê-thi-ô-pi, cũng vậy

Các ngươi sẽ bị giết bởi gươm của Ta.”

13. Và Ngài sẽ giang tay của Ngài chống lại phương bắc,

Hủy diệt A-si-ri,

Và làm cho Ni-ni-ve thành một nơi hoang vu,

Khô khan như sa mạc.

14. Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa thành;

Tất cả những thú hoang trong nước,

Kể cả bồ nông và chim hạc,

Sẽ làm chỗ ở trên những trụ cột của nó.

Tiếng của chúng hót vang trong các cửa sổ,

Sự hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa,

Bởi vì Ngài làm cho chỗ lót gỗ bá hương trở thành trơ trọi.

15. Đây là thành phố vui nhộn,

Đã sống an toàn,

Đã từng nói với lòng mình rằng:

“Ta đây! Ngoài ta không còn ai cả!”

Thế mà bây giờ nó đã trở thành chốn hoang tàn,

Làm chỗ cho muông thú nằm!

Mọi người qua lại đều huýt sáo và khoát tay.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

Hỡi quốc gia chẳng biết xấu hổ!

Các ngươi hãy nhóm họp lại. Phải! Hãy nhóm họp lại,

Trước khi sắc lịnh được ban ra,

Khi thời gian thoáng bay như trấu;

Trước khi cơn giận bừng bừng của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi;

Trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi.

Tất cả những người nhu mì trong xứ,

Là những người gìn giữ sự công bình của Chúa,

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,

Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự khiêm nhu;

May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.

Sự Đoán Phạt Các Quốc Gia

Bởi vì Ga-xa sẽ bị từ bỏ,

Ách-ca-lôn sẽ hoang tàn;

Họ sẽ đuổi Ách-đốt ra giữa trưa,

Và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.

Khốn cho cư dân tại miền duyên hải,

Tức là dân Cơ-rết!

Lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi:

Hỡi Ca-na-an, là đất của người Phi-li-tin,

“Ta sẽ tiêu diệt ngươi

Cho đến khi không còn dân cư nữa.”

Miền duyên hải sẽ trở thành những đồng cỏ,

Làm chỗ ở cho những người chăn chiên

Và là chuồng cho các bầy súc vật.

Vùng đất ven bờ sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa;

Họ sẽ chăn chiên tại đó.

Buổi tối, họ sẽ nằm nghỉ trong những căn nhà của Ách-ca-lôn;

Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ,

Và đem những người bị lưu đày của họ trở về.

“Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp,

Lời sỉ vả của các con trai Am-môn;

Chúng nhạo báng dân Ta,

Ngạo mạn đe dọa xâm lấn biên thùy của họ.”

Giê-hô-va của các đạo quân,

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán:

“Thật như Ta hằng sống!

Chắc chắn Mô-áp sẽ như Sô-đôm

Và dân Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ;

Phủ đầy cỏ dại và những hầm muối,

Trở thành một chốn hoang vu đời đời.

Phần sót lại của dân Ta sẽ cướp phá chúng,

Dân sót của Ta sẽ chiếm hữu chúng.”

Đây là điều chúng đạt được cho sự kiêu ngạo của mình,

Bởi vì chúng đã nhạo báng và ngạo mạn đe dọa

Chống lại dân của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ,

Bởi vì Ngài khiến tất cả các thần trên đất trở nên hư không,

Và khiến người ta thờ lạy Ngài - mỗi người ngay tại chỗ của mình,

Trong tất cả bờ cõi của các quốc gia.

"Còn ngươi, dân Ê-thi-ô-pi, cũng vậy

Các ngươi sẽ bị giết bởi gươm của Ta.”

Và Ngài sẽ giang tay của Ngài chống lại phương bắc,

Hủy diệt A-si-ri,

Và làm cho Ni-ni-ve thành một nơi hoang vu,

Khô khan như sa mạc.

Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa thành;

Tất cả những thú hoang trong nước,

Kể cả bồ nông và chim hạc,

Sẽ làm chỗ ở trên những trụ cột của nó.

Tiếng của chúng hót vang trong các cửa sổ,

Sự hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa,

Bởi vì Ngài làm cho chỗ lót gỗ bá hương trở thành trơ trọi.

Đây là thành phố vui nhộn,

Đã sống an toàn,

Đã từng nói với lòng mình rằng:

“Ta đây! Ngoài ta không còn ai cả!”

Thế mà bây giờ nó đã trở thành chốn hoang tàn,

Làm chỗ cho muông thú nằm!

Mọi người qua lại đều huýt sáo và khoát tay.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi quốc gia chẳng biết xấu hổ!

Các ngươi hãy nhóm họp lại. Phải! Hãy nhóm họp lại,

2. Trước khi sắc lịnh được ban ra,

Thời gian thoáng qua như trấu;

Trước khi cơn giận bừng bừng của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi;

Trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi.

3. Tất cả những người khiêm nhu trong xứ,

Là những người gìn giữ sự công bình của Chúa,

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,

Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự khiêm nhu;

May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.

4. Bởi vì Ga-xa sẽ bị từ bỏ,

Ách-ca-lôn sẽ hoang tàn;

Họ sẽ đuổi Ách-đốt ra giữa trưa,

Và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.

5. Khốn cho cư dân tại miền duyên hải,

Tức là dân Cơ-rết!

Lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi:

Hỡi Ca-na-an, là đất của người Phi-li-tin,

“Ta sẽ tiêu diệt ngươi

Cho đến khi không còn dân cư nữa.”

6. Miền duyên hải sẽ trở thành những đồng cỏ,

Làm chỗ ở cho những người chăn chiên

Và làm chuồng cho các bầy.

7. Vùng đất ven bờ sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa;

Họ sẽ chăn chiên tại đó.

Buổi tối, họ sẽ nằm nghỉ trong những căn nhà của Ách-ca-lôn;

Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ,

Và đem những người bị lưu đày của họ trở về.

8. “Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp,

Lời sỉ vả của các con trai Am-môn;

Chúng nhạo báng dân Ta,

Ngạo mạn đe dọa xâm lấn biên thùy của họ.”

9. Giê-hô-va của các đạo quân,

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán:

“Thật như Ta hằng sống!

Chắc chắn Mô-áp sẽ như Sô-đôm

Và dân Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ;

Phủ đầy cỏ dại và những hầm muối,

Trở thành một chốn hoang vu đời đời.

Phần sót lại của dân Ta sẽ cướp phá chúng,

Dân sót của Ta sẽ chiếm hữu chúng.”

10. Đây là điều chúng đạt được cho sự kiêu ngạo của mình,

Bởi vì chúng đã nhạo báng và ngạo mạn đe dọa

Chống lại dân của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

11. Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ,

Bởi vì Ngài làm cho tất cả các thần trên đất trở nên hư không,

Và khiến người ta thờ lạy Ngài - mỗi người ngay tại chỗ của mình,

Trong tất cả bờ cõi của các quốc gia.

12. “Còn ngươi, dân Cút, cũng vậy

Các ngươi sẽ bị giết bởi gươm của Ta.”

13. Và Ngài sẽ giang tay của Ngài chống lại phương bắc,

Hủy diệt A-si-ri,

Và làm cho Ni-ni-ve thành một nơi hoang vu,

Khô khan như sa mạc.

14. Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó;

Tất cả các thú hoang của quốc gia,

Cả bồ nông và chim hạc,

Sẽ làm chỗ ở trên những trụ cột của nó.

Tiếng của chúng hót vang trong các cửa sổ,

Sự hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa,

Bởi vì Ngài làm cho chỗ lót gỗ bá hương trở thành trơ trọi.

15. Đây là thành phố vui nhộn,

Đã sống an toàn,

Đã từng nói với lòng mình rằng:

“Ta đây! Ngoài ta không còn ai cả!”

Thế mà bây giờ nó đã trở thành chốn hoang tàn,

Làm chỗ cho muông thú nằm!

Mọi người qua lại đều huýt sáo và khoát tay.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! hãy nhóm hiệp lại, phải, hãy nhóm hiệp lại, 2. trước khi mạng lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. 3. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. 4. Thật vậy, Ga-xa sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu; người ta sẽ đuổi dân cư Ách-đốt đang lúc giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.

5. Khốn thay cho dân cư ở miền biển, tức là dân tộc Cơ-rết! Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin, lời của Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi; ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa. 6. Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ, với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên. 7. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa; chúng nó sẽ chăn trong các nơi đó, ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ách-ca-lôn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó, và đem phu tù chúng nó trở về.

8. Ta đã nghe lời Mô-áp chế báng, lời con cái Am-môn sỉ nhục, chúng nó xỉ vả dân ta, khoe mình nghịch cùng bờ cõi nó. 9. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán rằng: Thật như ta hằng sống, Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời; những kẻ sống sót của dân ta sẽ cướp bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm sản nghiệp. 10. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, xỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. 11. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó; vì Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói; và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lạy Ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy.

12. Hỡi dân cư Ê-thi-ô-bi, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. 13. Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt A-si-ri, làm cho Ni-ni-ve hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. 14. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó; hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bò nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ bá hương đã bị dỡ đi. 15. Kìa, thành vui vẻ nầy đã ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng: Ta đây, ngoài ta không còn ai hết! Nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm cho loài thú vật là dường nào! Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cười!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Trở Về Với CHÚA

1 Hỡi dân không còn biết xấu hổ, hãy nhóm họp lại, phải, hãy nhóm họp lại.

2 Trước khi lịnh ban ra,

Trước ngày các ngươi bị vãi ra khắp nơi như rơm rác,

Trước khi cơn giận bừng bừng của CHÚA đến trên các ngươi,

Trước ngày cơn thịnh nộ của CHÚA giáng trên các ngươi.

3 Hãy tìm kiếm CHÚA,

Hỡi tất cả những người khiêm nhu trong xứ,

Hỡi những người thi hành các mạng lịnh Ngài đã truyền.

Hãy tìm sự công chính,

Hãy tìm đức khiêm nhường,

May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày CHÚA nổi giận.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Phi-li-tin

4 Quả thật Ga-xa sẽ bị bỏ rơi,

Ách-kê-lôn sẽ thành nơi hoang vắng,

Ách-đốt sẽ bị trục xuất giữa trưa,

Và Éc-rôn sẽ bị nhổ bật gốc.

5 Khốn thay cho dân sống dọc theo bờ biển, dân Kê-rê-thi!

Lời CHÚA nghịch lại ngươi.

“Hỡi Ca-na-an, xứ của dân Phi-li-tin,

Ta sẽ tiêu diệt ngươi, và sẽ không còn ai trong các ngươi sống ở đó.”

6 Xứ nằm nơi ven biển sẽ thành những đồng cỏ,

Thành những cánh đồng cho bọn chăn chiên,

Và những nơi cho các ràn chiên.

7 Miền duyên hải sẽ thuộc về những người còn sót lại của nhà Giu-đa;

Họ sẽ chăn bầy của họ ở đó.

Ðêm về họ sẽ nằm ngủ trong các nhà ở Ách-kê-lôn.

Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, sẽ chăm nom họ,

Ngài sẽ tái lập vận mạng của họ.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Mô-áp và Am-môn

8 “Ta đã nghe những lời nhục mạ của Mô-áp và những lời sỉ vả của con cái Am-môn,

Những lời chúng sỉ nhục dân Ta và đe dọa xâm lăng biên thùy của họ.

9 Vì thế, như Ta hằng sống,”

CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán,

“Chắc chắn Mô-áp sẽ thành như Sô-đôm, và xứ sở của con cái Am-môn sẽ ra như Gô-mô-ra.

Ðất nước của chúng sẽ thành đất hoang cho cỏ dại, đầy các hầm muối, một vùng hoang phế muôn đời.

Những kẻ còn sót lại của dân Ta sẽ đến cướp lấy chúng,

Những kẻ sót lại của dân Ta sẽ đến chiếm hữu chúng.

10 Ðó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của chúng,

Vì chúng đã sỉ nhục và tự cao tự đại đối với dân của CHÚA các đạo quân.”

11 CHÚA sẽ là cớ kinh hoàng cho chúng,

Vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất.

Bấy giờ người ta sẽ thờ phượng Ngài;

Ai nấy đều thờ phượng Ngài tại địa phương của mình,

Tất cả các dân trên các hải đảo cũng vậy.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Cút

12 “Còn các ngươi, hỡi dân Cút,

Các ngươi sẽ bị gươm của Ta tiêu diệt.”

Lời Tiên Tri Nghịch Lại A-sy-ri

13 Ngài sẽ đưa tay ra chống lại phương bắc và tiêu diệt A-sy-ri;

Ngài sẽ biến Ni-ni-ve thành một nơi hoang phế và khô cằn như sa mạc.

14 Các đàn súc vật sẽ nằm nghỉ giữa thành;

Mọi loài thú sẽ sống ở đó;

Chim bồ nông và chim vạc sẽ ở trên đầu cột các tòa nhà bỏ hoang;

Tiếng chúng kêu sẽ vọng qua các cửa sổ;

Cảnh hoang phế thể hiện rõ nơi các ngạch cửa,

Vì những đồ làm bằng gỗ bá hương đều bị bỏ mặc cho tiêu điều.

15 Ðó là thành trước kia thật tưng bừng nhộn nhịp,

Dân sống an toàn và tự nhủ trong lòng,

“Chẳng có thành nào được như thành của ta.”

Thế mà nay nó biến ra điêu tàn đổ nát,

Thành một nơi cho các loài thú trú thân!

Ai qua lại thấy vậy đều xuýt xoa thương hại,

Phất cánh tay biểu lộ nỗi thất vọng não nề.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành