Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Savior's Love
  • Tựa đề: Sự Thương Yêu Lạ Lùng
  • Lời: Charles H. Gabriel
  • Nhạc: Paul Rader, 1879-1938 / Charles H. Gabriel, pub.1905
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Savior's Love
1. I stand amazed in the presence
Of Jesus the Nazarene,
And wonder how He could love me,
A sinner, condemned, unclean.
Refrain:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
And my song shall ever be:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
Is my Savior’s love for me!
4. For me it was in the garden
He prayed: “Not My will, but Thine.”
He had no tears for His own griefs,
But sweat drops of blood for mine.
3. In pity angels beheld Him,
And came from the world of light
To comfort Him in the sorrows
He bore for my soul that night.
4. He took my sins and my sorrows,
He made them His very own;
He bore the burden to Calv’ry,
And suffered and died alone.
5. When with the ransomed in glory
His face I at last shall see,
’Twill be my joy through the ages
To sing of His love for me.

Lời Việt

Sự Thương Yêu Lạ Lùng
1. Jêsus người đang ở với tôi
Tôi nhìn Ngài ngạc nhiên lắm ôi
Lòng tự nghiệm yêu sao lạ lùng thay
Không kể đến dối giả của tôi.
Điệp Khúc:
Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay
Ca thi thiên vui thỏa lắm thay
Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay
Phương pháp cứu rỗi, mãi không tàn phai.
2. Jêsus vườn xưa khẩn thiết tha
Xin nài rằng: “Được nên ý Cha”
Hình thập tự cam tâm ngại gì đâu
Thương thiết hữu huyết đổ cứu ta.
3. Nhơn tôi ngày xưa, khổ Chúa thay
Trên trời tường tận thiên sứ hay
Trần tục tội ô, thiên thượng lìa xa
Lương hữu xuống viếng cảnh khổ ta.
4. Khi nghe kèn vang chốn khoảng không
Dân Ngài cùng gặp đông quá đông
Đồng ngợi sự yêu thương lạ lùng thay
Ai nấy hớn hở hát xướng nay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo