Khác biệt giữa các bản “Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 17:44, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Giai Đoạn Trước Khi Đức Chúa Jesus Khởi Hành Chức Vụ

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Tiểu dẫn 1:1-4 1:1-18
2 Báo tin Giăng Báp-tít ra đời 1:5-25
3 Thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh 1:26-38
4 Ma-ri thăm Ê-li-sa-bét 1:39-45
5 Ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri 1:46-56
6 Giăng Báp-tít chào đời 1:57-66
7 Bài ca tụng và lời tiên tri của Xa-cha-ri 1:68-80
8 Đức Chúa Jesus giáng sinh 1:18-25 2:1-7
9 Những người chăn chiên 2:8-20
10 Những nhà thông thái 2:1-12
11 Dâng Hài Nhi Jesus tại Đền Thờ 2:21-40
12 Lánh nạn sang Ai Cập 2:13-23
13 Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ 2:41-52

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus: Giai Đoạn Chuẩn Bị

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chức vụ của Giăng Báp-tít 3.1-12 1:1-8 3:1-18 1:19-34
2 Giăng Báp-tít bị tù 3:19-20
3 Đức Chúa Jesus nhận báp-têm 3:13-17 3:9-11 3:21-22
4 Gia phổ của Đức Chúa Jesus 1:1-17 3:23-38
5 Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ 4:1-11 1:12-13 4:11-13

Khởi Đầu Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Phép lạ đầu tiên 2:1-12
2 Chúa dẹp sạch Đền Thờ 2:13-15
3 Ni-cô-đem gặp Chúa 3:1-21
4 Các môn đệ Chúa làm báp-têm 3:22; 4:1-2
5 Giăng Báp-tít tái xác nhận Chúa 3:23-36
6 Chúa nói chuyện với phụ nữ Sa-ma-ri 4:4-42
7 Chúa về vùng Ga-li-lê 4:12-17 1:14-15 4:14-15 4:43-45
8 Chúa bị người Na-za-rét khước từ lần thứ nhất 4:16-30
9 Chúa gọi các môn đệ đầu tiên 4:18-22 1:16-20 5:1-11 1:35-41
10 Chúa tại nhà hội Ca-bê-na-um 7:28-29 1:21-28 4:31-37 7:46
11 Chúa chữa lành mẹ vợ của Phi-e-rơ 8:14-17 1:29-34 4:38-41
12 Chúa rời Ca-bê-na-um 1:35-38 4:42-43
13 Hành trình truyền giảng tại Ga-li-lê 4:23-25 1:39 4:44

Bài Giảng Trên Núi

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dẫn nhập 5:1-2 6:20
2 Các phước lành 5:3-12 6:20
3 Những lời nguyền 6:24-26
4 Muối và ánh sáng 5:13-16 9:50 11:33-36; 14:34-35
5 Luật pháp 5:17-20 16:16-17
6 Giết người 5:21-26 16:16-17
7 Ngoại tình và tham dục 5:21-26
8 Ly dị 5:21-26 16:18
9 Thề 5:3-42 6:29-30
10 Yêu mến kẻ thù 6:1-8 6:27-28; 32-36
11 Cầu nguyện và bố thí 6:9-15
12 Bài Cầu Nguyện Chúa dạy 6:9-15 11:1-4
13 Sự kiêng ăn và châu báu 6:22-23 12:33-34
14 Tầm quan trọng của mắt 6:24 11:34-36
15 Đầy tớ hai chủ 6:25-34 16:13
16 Lo lắng 7:1-5 12:22-31
17 Đoán xét 7:6 6:37-42
18 Xúc phạm đến Đức Thánh Linh 7:7-11
19 Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện 7:12 11:9-13
20 Luật vàng 7:13-14 6:31
21 Cổng hẹp 7:15-20 13:23-24
22 Nhận biết người tốt 7:21-23 6:43-45
23 Lời cảnh cáo về sự tự hủy hoại 7:21-23 6:46; 13:26-27
24 Nghe và làm 7:28-29 6:47-49
25 Phần kết luận 7:26

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa chữa lành người phung 8:1-4 1:40-45 5:12-16
2 Chúa chữa lành đầy tớ của một sĩ quan La Mã 8:5-13 7:1-10 4:46-54
3 Chúa cứu sống con trai người phụ nữ tại Na-in 7:11-17
4 Muốn Theo Chúa 8:18-22 9:57-62
5 Chúa chữa lành người bại tại Ca-bê-na-um 9:1-8 2:1-12 5:17-26 5:8-9
6 Chúa gọi Ma-thi-ơ 9:9-13 2:13-17 5:27-32
7 Thắc mắc về sự kiêng ăn 9:14-17 2:18-22 5:33-39
8 Chúa chữa lành người bại tại Bết-sai-đa 5:1-47
9 Chúa chữa lành hai người mù 9:27-31
10 Chúa chữa lành người câm 9:32-34 3:22-27 11:14-23
11 Chúa sai mười hai môn đồ ra đi 9:35-10:16 10:1-16 1:42; 4:35
12 Chúa báo trước khó khăn cho người theo Ngài 10:17-25 13:9-13 21:12-17 13:16; 14:26; 15:20
13 Lời khích lệ của Chúa 10:26-33 12:2-12 14:26
14 Sự chia rẽ trong gia đình 10:34-36 12:49-56
15 Điều kiện để làm môn đồ 10:37-39 14:25-33 12:25
16 Kết thúc đối thoại với các môn đồ 10:40-11:1 10:16 5:23; 12:44-45
17 Lời nhận định của Chúa về Giăng Báp-tít 11:7-19 7:24-35
18 Lời nguyền rủa cho các thành phố tại vùng Ga-li-lê 11:20-24 10:13-15
19 Lời cảm tạ Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 3:35; 7:29; 10:14-15; 17:2
20 Lời hứa về gánh nặng 11:28-30
21 Hái lúa vào ngày Sa-bát 12:1-8 2:23-28 6:1-5 5:10
22 Chúa chữa lành người bị teo tay 12:9-14 3:1-6 6:6-11
23 Chúa chữa lành nhiều người 12:15-21 3:7-12 6:17-19
24 Chúa chọn mười hai sứ đồ 10:1-4 3:13-19 6:12-16 1:42
25 Chúa được một phụ nữ xức dầu 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-8
26 Những phụ nữ theo giúp Chúa 8:1-3
27 Những lời vu khống Chúa 12:22-37 3:20-30 11:14-23 7:20; 8:48, 52
28 Cầu xin dấu lạ 12:38-42 8:11-12 11:29-32
29 Tà linh trở lại 12:43-45 11:24-26
30 Những thân nhân của Chúa 12:46-50 3:31-35 8:19-21 15:14
31 Chúa dạy một số ẩn dụ 13:1-52 4:1-34 8:4-18; 10:23-24; 13:18-21 12:40
32 Chúa dẹp yên cơn bão 8:23-27 4:35-41 8:22-25
33 Chúa đuổi quỷ 8:28-34 5:1-20 8:26-39
34 Chúa cứu sống con gái Giai-ru 9:18-26 5:21-43 8:40-56
35 Đức tin của một phụ nữ 9:18-26 5:21-43 8:40-56
36 Chúa bị khước từ lần thứ hai tại Na-xa-rét 13:53-58 6:1-6 4:44; 6:42; 7:5, 15
37 Chúa sai mười hai sứ đồ 9:35; 10:1-11, 14 6:6-13 9:1-6
38 Suy nghĩ của Hê-rốt về Đức Chúa Jesus 14:1-2 6:14-16 9:7-9
39 Giăng Báp-tít bị giết 14:3-12 6:17-29
40 Các sứ đồ truyền giảng trở về 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
41 Chúa hóa bánh cho năm ngàn người 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
42 Chúa đi trên mặt nước 14:22-33 6:45-52 6:15-21
43 Chúa giảng về Bánh Sự Sống 6:22-71
44 Chúa chữa lành tại Ghê-nê-sê-rết 14:34-36 6:53-56
45 Điều làm ô uế con người 15:1-20 7:1-23
46 Lời cầu xin của một phụ nữ Ca-na-an 15:21-28 7:24-30
47 Chúa chữa lành người điếc và câm 15:29-31 7:31-37
48 Chúa hóa bánh cho bốn ngàn người 15:32-39 8:1-10
49 Người Pha-ri-si cầu xin dấu lạ 16:1-4 8:11-13 11:29-32; 12:54-56 6:30
50 Chúa dạy về men 16:5-12 8:14-21 12:1
51 Chúa chữa lành người mù tại Bết-sai-đa 8:22-26 9:1-7
52 Phi-e-rơ xưng nhận Chúa 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
53 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ nhất 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
54 Những điều kiện để theo Chúa 16:24-28 8:34-9:1 9:23-27 12:25
55 Chúa biến hóa 17:1-8 9:2-8 9:28-36 1:14
56 Sự trở lại của Ê-li 17:9-13 9:9-13
57 Chúa chữa lành cậu bé bị phong điên 17:14-21 9:14-29 9:37-43a 14:9
58 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ hai 17:22-23 9:30-32 9:43b-45 7:1
59 Chúa đóng thuế 17:24-27
60 Các môn đồ tranh luận ai là người lớn hơn 18:1-5 9:33-37 9:46-48 3:3, 5; 12:44-45; 13:20
61 Người bị quỷ ám 9:38-41 9:49-50
62 Những cám dỗ 18:6-9 9:42-48 17:1-2
63 Phẩm chất của muối 5:13 9:49-50 14:34-35
64 Chiên lạc 18:10-14 15:1-10
65 Chúa dạy về sự giải hòa 18:15-20 17:3 20:23
66 Sự tha thứ 18:21-22 17:3-4
67 Ẩn dụ về người thiếu lòng nhân từ 18:23-35
68 Chúa đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Lều Tạm 7:1-53
69 Chúa xử người phụ nữ tà dâm 8:1-11
70 Chúa là ánh sáng của thế gian 8:12-59
71 Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh 9:1-41
72 Đấng Chăn Chiên Nhân Từ 10:1-21

Ký Thuật Theo Lu-ca

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dân làng Sa-ma-ri 9:51-56
2 Theo Chúa: Nói và làm 8:18-22 9:57-62
3 Chúa sai bảy mươi môn đệ 9:35-10:16 10:1-16 4:35; 5:23
4 Bảy mươi môn đệ trở về 10:17-20 12:31
5 Đức Chúa Jesus tôn ngợi Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 10:15; 17:2
6 Phước hạnh của các môn đồ 13:16-17 10:236-24
7 Câu hỏi của một người dạy luật 22:34-40 12:28-31 10:25-28
8 Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành 10:29-37
9 Ma-ry và Ma-thê 10:38-42 11:1-3
10 Người bạn nửa đêm 11:5-8
11 Nhậm lời cầu nguyện 7:7-11 11:9-13
12 Tranh luận về Bê-ên-xê-bun 9:32-34; 12:22-30 11:14-23
13 Phước hạnh của người làm mẹ Chúa 11:27-28
14 Dấu hiệu của thế hệ này 12:38-42; 16:1-4 8:11-12 11:29-32
15 Đặc điểm của ánh sáng 5:14-16; 6:22-23 11:33-36
16 Luận về người Pha-ri-si 23:1-36 12:37-40 11:37-12:1
17 Lời khuyên về sự sợ hãi 10:19-33; 12:32 4:22; 8:38 12:2-12 14:26
18 Ẩn dụ về người giàu thiếu khôn ngoan 12:13-21
19 Những quan tâm về đời này 6:16-21, 25-34 12:22-34
20 Tỉnh thức và trung tín 24:43-51 13:32-33 12:35-46 13:4-5
21 Tiền công của người làm thuê 12:47-48
22 Diễn giải về thời hiện tại 10:34-36; 16:1-4 12:49-56 12:27
23 Tích cực giải hòa 5:25-26 12:57-59
24 Ăn năn hay hủy hoại 13:1-9
25 Chúa chữa lành phụ nữ bị còng lưng 13:10-17
26 Ẩn dụ về hạt cải 13:31-33 4:30-32 13:18-21
27 Ẩn dụ về men 13:31-33 4:30-32 13:18-21
28 Bị loại trừ khỏi vương quốc của Chúa 7:13-14; 25:10-12; 7:22-23 13:22-30
29 Rời khỏi Ga-li-lê 13:31-33
30 Thương khóc Giê-ru-sa-lem 23:37-39 13:34-35
31 Chúa chữa lành người bệnh thủy thủng 14:1-6
32 Lời dạy về sự khiêm tốn 14:7-14
33 Ẩn dụ về dạ yến 22:1-14 14:15-24
34 Giá để theo Chúa 10:26-33; 37-39 14:25-35
35 Ẩn dụ về con chiên lạc 18:12-14 15:1-10
36 Ẩn dụ về đồng bạc thất lạc 18:12-14 15:1-10
37 Ẩn dụ về người con trai hoang đàng 15:11-32
38 Người quản lý bất trung 6:24 16:1-13
39 Sự giả hình của người Pha-ri-si 16:14-15
40 Luận về luật pháp 5:17-20, 31-32; 11:12-13 16:16-18
41 Luận về ly dị 5:17-20, 31-32; 11:12-13 16:16-18
42 Người giàu và La-xa-rơ 16:19-31
43 Khiến người khác phạm tội 18:6-9 9:42-48 17:1-2
44 Luận về sự tha thứ 18:15, 21-22 17:3-4
45 Luận về đức tin 17:20 17:5-6
46 Lương của người làm công 17:7-10
47 Chúa chữa lành mười người phung 17:11-19
48 Luận về vương quốc của Đức Chúa Trời 24:23-25 13:21-23 17:20-21
49 Thời điểm của Con Người 24:26-28, 37-41 17:22-37
50 Ẩn dụ về thẩm phán bất công 18:1-8
51 Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế 18:9-14

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giu-đê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Kết hôn và ly dị 19:1-12 10:1-12
2 Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em 19:13-15 10:13-16 18:15-17 3:3, 5
3 Người thanh niên giàu có 19:16-30 10:17-31 18:18-30
4 Ẩn dụ về người làm việc trong vườn nho 20:1-10
5 Lời báo trước lần thứ ba về việc Chúa hy sinh 20:17-19 10:32-34 18:31-34
6 Đức Chúa Jesus và ma quỷ 20:20-28 10:35-45 22:24-27
7 Chúa chữa lành người mù 20:29-34 10:46-52 18:35-43
8 Xa-chê gặp Chúa 19:1-10
9 Ẩn dụ về các ta-lâng 25:14-30 19:11-27

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giê-ru-sa-lem

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem 21:1-17 11:1-11 19:28-46 12:12-50; 2:13-15
2 Lời tiên báo về sự hủy hoại của Giê-ru-sa-lem 21:1-17 11:1-11 19:28-46 12:12-50; 2:13-15
3 Đức Chúa Jesus dự lễ Khánh Thành Đền Thờ 10:22-39
4 Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ 10:40-11:44
5 Chúa gặp các trưởng tế và người Pha-ri-si 11:45-53
6 Đức Chúa Jesus tại Ép-ra-im 11:54-57
7 Chúa quở cây vả 21:18-19 11:12-14
8 Chúa thanh tẩy Đền Thờ 21:12-13 11:15-19 19:45-48 2:13-17
9 Ý nghĩa của cây vả héo khô 21:20-22 11:20-26 14:13-14
10 Chất vấn về thẩm quyền 21:23-27 11:27-33 20:1-8 2:18
11 Ẩn dụ về hai người con trai 21:28-32
12 Ẩn dụ về những người làm thuê gian ác 21:33-46 12:1-12 20:9-19
13 Ẩn dụ về tiệc cưới 22:1-14 14:16-24
14 Vấn đề cống hiến cho Sê-sa 22:15-22 12:13-17 20:20-26 3:2
15 Thắc mắc về sự sống lại 22:23-33 12:18-27 20:27-40
16 Điều răn lớn nhất 22:34-40 12:28-34 10:25-28
17 Con Vua Đa-vít 22:41-46 12:35-37 20:41-44
18 Lời nguyền rủa cho người Pha-ri-si 23:1-36 12:37-40 20:45-47
19 Khóc thương Giê-ru-sa-lem 23:37-39 13:34-35
20 Bà góa dâng hiến 12:41-44 21:1-4
21 Tiên báo về sự hủy hoại Đền Thờ 24:1-3 13:1-4 21:5-7
22 Dấu hiệu tận thế 24:4-8 13:5-8 21:8-11
23 Khởi đầu của những hoạn nạn 24:9-14 13:9-13 21:12-19 14:26; 15:21; 16:2
24 Sự tàn phá hoang tàn 24:15-22 13:14-20 21:20-24
25 Hoạn nạn gia tăng 24:23-25 13:21-23 17:20-23
26 Thời kỷ của Con Người 24:26-28 17:23-24, 37
27 Sự xuất hiện của Con Người 24:29-31 13:24-27 21:25-28
28 Ẩn dụ về cây vả 24:32-33 13:28-29 21:29-31
29 Thời điểm của ngày tận thế 24:34-36 13:30-32 21:32-33
30 Kết thúc Phúc Âm Mác 13:33-37
31 Kết thúc Phúc Âm Lu-ca 21:34-36
32 Nhu cầu tỉnh thức 24:37-41 17:26-27, 34-35
33 Tỉnh thức và trung tín 24:42-51 12:39-46
34 Ẩn dụ về mười cô dâu 25:1-13
35 Ẩn dụ về các ta-lâng 25:14-30 19:12-27
36 Sự phán xét cuối cùng 25:31-46 5:28-29
37 Tóm tắt thời gian tại Giê-ru-sa-lem 21:37-38

Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Âm mưu sát hại Chúa 26:1-5 14:1-2 22:1-2 11:47-53
2 Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-11
3 Giu-đa phản bội Chúa 26:14-16 14:10-11 22:3-6 18:2-5
4 Chuẩn bị lễ Vượt Qua 26:17-19 14:12-16 22:7-13
5 Chúa rửa chân cho các môn đồ 13:1-20
6 Kẻ phản bội 26:20-25 14:17-21 22:14; 21-23 13:21-30
7 Thiết lập lễ Tiệc Thánh 26:26-29 14:22-25 22:15-20
8 Những lời dạy dỗ cuối cùng 29:28; 20:25-28 10:42-45 22:21-38 13:4-5; 12-14; 36-38
9 Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa 29:28; 20:25-28 10:42-45 22:21-38 13:4-5; 12-14; 36-38
10 Những lời từ biệt 13:31-17:26
11 Lời cầu nguyện của Chúa 13:31-17:26
12 Đường đến Ghết-sê-ma-nê 26:30-35 14:26-31 22:39; 22:31-34 18:1; 13:36-38; 16:32
13 Trong vườn Ghết-sê-ma-nê 26:36-46 14:32-42 22:40-46 18:1; 12:27; 14:31; 18:11
14 Chúa bị bắt 16:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12, 20
15 Chúa bị xử trước Tòa Công Luận 26:57-75 14:53-72 22:54-71 18:13-27
16 Phi-e-rơ chối Chúa 26:57-75 14:53-72 22:54-71 18:13-27
17 Chúa bị giải đến Phi-lát 27:1-2 15:1 23:1 18:28-32
18 Giu-đa chết 27:3-10
19 Chúa bị Phi-lát xét xử 27:11-14 25:2-5 23:2-5 18:33-37; 19:6, 9-10
20 Hê-rốt gặp Chúa 23:6-16
21 Chúa bị kết án tử hình 17:15-26 15:6-15 23:17-25 18:38-40; 19:4-16
23 Chúa bị những người lính chế nhạo 27:27-31 15:16-20 19:1-3
24 Đường đến Gô-gô-tha 17:32-44 15:21-32 23:26-43 19:17-24
24 Chúa bị đóng đinh 17:32-44 15:21-32 23:26-43 19:17-24
25 Chúa chết trên thập tự 27:45-61 15:33-47 23:44-56 19:25-42
26 Chúa được chôn cất 27:45-61 15:33-47 23:44-56 19:25-42
27 Phần mộ Chúa bị canh giữ 27:62-66

Đức Chúa Jesus Phục Sinh

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Ngôi mộ trống 28:1-10 16:1-11 24:1-12 20:1-18
2 Lãnh đạo Do Thái hối lộ lính La-mã 28:11-15
3 Đức Chúa Jesus trò chuyện với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út 16:12-13 24:13-35
4 Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem 24:36-49
5 Đức Chúa Jesus xuất hiện với các môn đồ lần thứ hai 20:19-29
6 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ tại Ga-li-lê 21:1-24
7 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi 28:16-20 16:14-16
8 Dấu hiệu của người tin Chúa 16:17-18
9 Chúa thăng thiên 16:19 24:50-53
10 Các môn đồ công bố Phúc Âm 16:20
11 Lời kết luận của Giăng về Phúc Âm 20:30-31; 21:25

Tài Liệu

Liên Kết