Sáng Thế Ký: Chương 50

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Giô-sép cúi xuống mặt của cha mình, khóc thảm thiết, rồi hôn người. 2. Giô-sép truyền cho các y sĩ phục vụ mình tẩm liệm cho cha của ông. Vì vậy các y sĩ đã tẩm liệm cho Y-sơ-ra-ên. 3. Phải mất bốn mươi ngày để tẩm liệm cho ông, bởi vì đó là thời gian cần thiết để tẩm liệm. Dân Ai-cập đã khóc thương ông bảy mươi ngày.

4. Khi những ngày tang chế đã qua rồi, Giô-sép nói với các triều thần của Pha-ra-ôn: “Nếu tôi được ơn trước mắt của quý vị, xin hãy tâu với Pha-ra-ôn rằng: 5. Thân phụ của tôi có bảo tôi thề và nói rằng: 'Ta sắp qua đời. Ta đã đào ngôi mộ cho mình trong xứ Ca-na-an. Con hãy chôn ta tại đó.' Vì vậy xin hãy cho phép tôi lên đó để chôn cất cha của tôi, rồi tôi sẽ trở lại.” 6. Pha-ra-ôn đáp: “Hãy đi lên đó, chôn cất cha của ngươi, như điều người đã buộc ngươi thề.”

7. Vì vậy Giô-sép đã đi lên để chôn cất cha của ông. Toàn thể triều thần của Pha-ra-ôn, những bậc trưởng thượng trong triều, và tất cả các trưởng thượng trong nước Ai-cập cùng đi lên với ông, 8. và mọi người trong gia đình của Giô-sép, những anh em của ông, và gia đình của cha ông. Chỉ có những trẻ con, những đàn chiên, và những đàn bò còn ở lại trong xứ Gô-sen. 9. Các xe chiến mã và những kỵ binh cùng đi với ông để đi lên nơi đó. Đó là một đoàn người thật đông.

10. Khi họ đến sân đập lúa của A-tát, ở bên kia của Giô-đanh, họ đã cử hành tang lễ thật trọng thể và than khóc thật thảm sầu. Giô-sép đã để tang cho cha của mình bảy ngày. 11. Cư dân trong xứ là người Ca-na-an, khi thấy đám tang trong sân đập lúa của A-tát, họ nói: “Đây là một đám tang long trọng của người Ai-cập.” Vì vậy người ta gọi nơi nầy là A-bên Mích-ra-im, thuộc về phía bên kia của Giô-đanh.

12. Như vậy các con trai của Gia-cốp đã làm cho ông theo như những gì ông đã truyền dặn. 13. Bởi vì các con trai của ông đã đưa ông về xứ Ca-na-an, chôn cất ông trong cái hang thuộc cánh đồng Mặc-bê-la, gần Mam-rê, mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, người Hê-tít, để có chủ quyền và dùng làm nơi an táng. 14. Sau khi đã chôn cha của mình, Giô-sép đã trở lại Ai-cập - ông và các anh em của ông, cùng tất cả những người đã đi lên với ông để chôn cha của ông.

15. Khi các anh của Giô-sép thấy cha họ đã chết, họ nói với nhau: “Có thể Giô-sép sẽ ghét chúng ta, và sẽ báo trả chúng ta về tất cả sự gian ác mà chúng ta đã làm cho nó?” 16. Vì vậy họ đã chuyển lời đến Giô-sép rằng: “Trước khi qua đời, cha của ngài có truyền dặn rằng: 17.‘Các con hãy nói điều nầy với Giô-sép: 'Cha xin con hãy tha thứ sự sai phạm và tội lỗi của các anh con, về sự gian ác mà chúng đã làm cho con.’ Vì vậy, bây giờ xin em tha thứ tội lỗi cho các đầy tớ của Ðức Chúa Trời của cha em.” Khi nghe họ nói như thế, Giô-sép bật khóc. 18. Các anh của ông đã đến, sấp mình xuống trước mặt ông, rồi họ nói: “Nầy, chúng tôi là nô lệ của ngài.” 19. Giô-sép nói với họ: “Các anh đừng sợ! Tôi có thể thay vào chỗ của Đức Chúa Trời được sao? 20. Các anh toan tính hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan tính điều tốt, để cứu mạng sống của nhiều người, như Ngài đã hoàn tất ngày hôm nay. 21. Vì vậy, xin các anh đừng sợ. Tôi sẽ chu cấp cho các anh và cho con cái của các anh.” Ông đã an ủi họ, rồi dùng lời tử tế nói với họ.

22. Giô-sép và gia đình của cha mình đã cư ngụ Ai-cập. Giô-sép đã sống được một trăm mười tuổi. 23. Ông đã thấy con cháu của Ép-ra-im đến đời thứ ba. Các con trai của Ma-ki, con trai Ma-na-se, được nuôi nấng trên đầu gối của Giô-sép.

24. Giô-sép đã nói với các anh em của mình: “Tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, và đem anh em ra khỏi xứ nầy, để đến xứ mà Ngài đã thề hứa với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” 25. Giô-sép bắt con cháu của Y-sơ-ra-ên thề rằng: “Khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, anh em hãy đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ nầy.”

26. Giô-sép qua đời lúc một trăm mười tuổi. Người ta tẩm liệm ông, rồi đặt trong một quan tài tại Ai-cập.

Bản Dịch 1925

1. Giô-sép bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. 2. Đoạn, Giô-sép biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình, dùng thuốc thơm xông cho xác cha; thầy thuốc bèn xông cho Y-sơ-ra-ên. 3. Bốn mươi ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc; dân Ê-díp-tô khóc người trong bảy mươi ngày.

4. Khi mãn tang rồi, Giô-sép bèn nói cùng quần thần Pha-ra-ôn rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời nầy cho Pha-ra-ôn nghe: 5. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng: Nầy, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Ca-na-an. Vậy bây giờ, tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống. 6. Pha-ra-ôn bèn phán rằng: Hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời người đã bắt thề đó.

7. Giô-sép dời xác cha mình trở lên chôn; quần thần Pha-ra-ôn, các bực trưởng lão trong đền, các bực trưởng lão trong xứ Ê-díp-tô, 8. hết thảy nội nhà Giô-sép, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người; trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên, cùng bò của họ mà thôi. 9. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa: thật là một đám xác rất đông thay! 10. Khi đến sân đạp lúa của A-tát, ở bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó; đoạn, Giô-sép để tang cha trong bảy ngày. 11. Dân Ca-na-an, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tát, thì nói rằng: Ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ê-díp-tô đó! Bởi cớ ấy người ta gọi cái sân nầy tên là A-bên-Mích-ra-im ở bên kia sông Giô-đanh.

12. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, 13. dời xác người về xứ Ca-na-an, chôn trong hang đá của đồng Mặc-bê-la ngang Mam-rê, mà Áp-ra-ham đã mua luôn với đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít, để dùng làm mộ địa.

14. Chôn cha xong rồi, Giô-sép cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha, đều trở xuống xứ Ê-díp-tô.

15. Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. 16. Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: 17. Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc. 18. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. 19. Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? 20. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. 21. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ.

22. Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi. 23. Người thấy được các con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se, nữa. 24. Kế, Giô-sép nói cùng các anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. 25. Giô-sép biểu các con trai của Y-sơ-ra-ên thề mà rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy. 26. Đoạn, Giô-sép qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ê-díp-tô.

Bản Dịch 2011

Giô-sép và Người Ai-cập Than Khóc Gia-cốp

1 Bấy giờ Giô-sép cúi xuống ôm mặt cha ông, hôn ông cụ, và khóc. 2 Giô-sép truyền cho các y sĩ phục vụ ông tẩm liệm thi thể của cha ông bằng thuốc thơm. Vậy các y sĩ ấy tẩm liệm thi thể của I-sơ-ra-ên. 3 Họ mất bốn mươi ngày mới hoàn tất công việc ấy, vì đó là thời gian cần có để thực hiện công việc tẩm liệm bằng thuốc thơm. Người Ai-cập khóc thương cụ bảy mươi ngày.

4 Khi thời kỳ khóc thương cụ đã mãn, Giô-sép nói với triều thần Pha-ra-ôn, “Nếu tôi được ơn trước mặt các ngài, xin các ngài tâu với Pha-ra-ôn giúp tôi: 5 Cha tôi có bắt tôi thề rằng, ‘Này cha sắp qua đời. Con hãy chôn cha trong ngôi mộ mà cha đã đục sẵn cho cha trong xứ Ca-na-an.’ Vậy bây giờ xin cho tôi đi lên đó để chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại.”

6 Pha-ra-ôn đáp, “Hãy đi lên đó, chôn cha ngươi, như người đã bắt ngươi thề.”

7 Vậy Giô-sép đi lên, chôn cha ông. Toàn thể triều thần của Pha-ra-ôn, tức các đại quan trong triều, và tất cả các trưởng lão trong nước Ai-cập đi lên với ông. 8 Cùng đi theo có mọi người trong gia đình của Giô-sép, các anh em ông, và gia đình cha ông. Chỉ có các trẻ con, các đàn chiên, và các đàn bò còn ở lại trong xứ Gô-sen. 9 Ngoài ra cũng có các xe chiến mã và các kỵ binh đi theo hộ tống. Thật là một đoàn người đông đảo. 10 Khi họ đến sân đập lúa của A-tát ở bên kia Sông Giô-đanh, họ cử hành tang lễ rất trọng thể và than khóc cách bi ai. Giô-sép để tang cho cha ông bảy ngày tại đó. 11 Khi người Ca-na-an trong xứ thấy tang lễ trọng thể nơi sân đập lúa của A-tát, họ bảo nhau, “Ðó là một tang lễ thật trọng thể của người Ai-cập.” Vì vậy nơi ấy được gọi là A-bên Ai-cập, một nơi ở bên kia Sông Giô-đanh.

12 Như vậy các con trai của Gia-cốp đã làm cho cụ những gì cụ dặn bảo. 13 Họ đưa thi hài cụ về xứ Ca-na-an và chôn cụ trong cánh đồng Mạch-pê-la, là cánh đồng gần Mam-rê mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti để dùng làm nghĩa địa. 14 Sau khi đã chôn cha ông ở đó, Giô-sép trở về Ai-cập, ông và các anh em ông, cùng tất cả những người đã đi lên với ông để chôn cha ông.

Giô-sép Tha Thứ cho Các Anh

15 Khi các anh của Giô-sép thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, “Biết đâu Giô-sép vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó?” 16 Vậy họ đến với Giô-sép và nói, “Trước khi qua đời, cha em đã căn dặn điều này, 17 ‘Hãy nói với Giô-sép, “Cha xin con tha thứ những tội ác và những điều sai trái các anh con đã đối với con.”’ Vậy bây giờ xin em tha thứ những tội lỗi cho các đầy tớ của Ðức Chúa Trời của cha em.” Khi nghe họ nói như thế, Giô-sép bật khóc. 18 Các anh ông cũng khóc. Họ sấp mình xuống trước mặt ông và nói, “Này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em.”

19 Nhưng Giô-sép đáp với họ, “Các anh đừng sợ! Bộ tôi dám thay quyền Ðức Chúa Trời sao? 20 Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. 21 Vậy xin các anh đừng sợ. Chính tôi sẽ cung cấp cho các anh và cho con cái các anh.”

Ông dùng cách ấy làm cho họ an lòng, rồi ông chuyện trò thân mật với họ.

Giô-sép Qua Ðời

22 Vậy Giô-sép đã ở tại Ai-cập, ông và gia đình của cha ông. Giô-sép hưởng thọ một trăm mười tuổi. 23 Giô-sép thấy được con cháu của Ép-ra-im đến thế hệ thứ ba. Các con của Ma-khia con trai Ma-na-se được ông nâng niu trên đầu gối ông.

24 Sau đó Giô-sép nói với anh em ông, “Tôi sắp sửa qua đời, nhưng Ðức Chúa Trời sẽ viếng thăm anh em, và sẽ đem anh em lên khỏi xứ này để về xứ Ngài đã thề với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.”

25 Vậy Giô-sép bắt người I-sơ-ra-ên thề rằng, “Khi nào Ðức Chúa Trời viếng thăm anh em, anh em sẽ mang hài cốt tôi lên theo khi ra khỏi xứ này.”

26 Ðoạn Giô-sép qua đời, hưởng thọ một trăm mười tuổi. Thi thể ông được tẩm liệm bằng thuốc thơm và được đặt trong một quan tài tại Ai-cập.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành