Sáng Thế Ký: Chương 49

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 18:16, ngày 7 tháng 12 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.

2. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; Nghe lời Y-sơ-ra-ên, cha của các con.

3. Hỡi Ru-bên! con là trưởng nam của cha, Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.

4. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó!

5. Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn.

6. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.

7. Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, Tan lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.

8. Hỡi Giu-đa! các anh em sẽ khen ngợi con, Tay con sẽ chận cổ quân nghịch, Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.

9. Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?

10. Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.

11. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, Lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo xống mình vào rượu nho, Cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình.

12. Mắt người đỏ vì cớ rượu, Răng người trắng vì cớ sữa.

13. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.

14. Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, Nằm nghỉ giữa chuồng;

15. Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, Và đất-đai đẹp lắm thay. Người đã rùn vai vác gánh nặng, Phải vâng phục những điều sưu-dịch.

16. Đan sẽ xử đoán dân chúng mình, Như một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên.

17. Đan sẽ là một con rắn trên đường, Một con rắn lục trong chốn nẻo cùng, Cắn vó ngựa, Làm cho kẻ cỡi phải té nhào.

18. Hỡi Giê-hô-va! tôi trông ơn chửng cứu của Ngài!

19. Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh, Nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.

20. Do nơi A-se có thực vật ngon, Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua.

21. Nép-ta-li là nai cái thả chuồng Nói bày nhiều lời văn hoa.

22. Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.

23. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, Bắn tên vào, và hãm đánh;

24. Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp, Nên cung người vẫn bền-chắc; Nhờ Đấng Chăn chiên, là Đá của Y-sơ-ra-ên, Nên hai tay người thêm mạnh.

25. Đức Chúa Trời của Cha sẽ giúp đỡ con; Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, Cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, Phước lành của vú, và của lòng mẹ.

26. Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên Cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, Cho đến các chót núi đời đời: Các phước nầy sẽ ở nơi đầu Giô-sép, Nơi trán của chúa các anh em mình.

27. Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu xé; Ban mai đi đánh chết mồi, Chiều phân chia mồi đã được.

28. Các người đó là đầu trưởng của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy.

29. Đoạn, người ra lịnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít, 30. tức là hang đá ở trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn 31. Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người; Y-sác và Rê-be-ca, vợ người; mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa. 32. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ Hếch vậy.

33. Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.

Bản Dịch 2011

Gia-cốp Chúc Phước Các Con Ông

1 Bấy giờ Gia-cốp gọi các con cụ đến và nói, “Các con hãy tụ họp lại đây, để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con sau nầy.

2 Hỡi các con của Gia-cốp, hãy tụ họp nhau lại nghe,

Hãy lắng nghe lời của I-sơ-ra-ên cha các con nói:

3 Ru-bên, con là con đầu lòng của cha,

Là sức mạnh và tinh hoa đầu tiên của sức lực cha,

Ðịa vị con cao trọng hơn tất cả, và quyền lực con cũng cao trọng hơn các em con.

4 Nhưng như nước đụng đâu chảy đấy, con sẽ không còn trỗi hơn ai nữa,

Vì con đã lên giường cha; con đã lên chõng cha và làm hoen ố nó.

5 Si-mê-ôn và Lê-vi là hai anh em;

Lưỡi gươm chúng là khí giới bạo tàn.

6 Nguyện linh hồn cha không đồng mưu với chúng;

Nguyện danh dự cha không hiệp với chúng;

Vì chúng giết người trong cơn nóng giận;

Trong lúc nổi xung chúng cắt nhượng bò tơ.

7 Ðáng nguyền rủa thay là cơn giận của chúng, vì nó thật dữ dằn!

Ðáng nguyền rủa thay là cơn thịnh nộ của chúng, vì nó thật bạo tàn!

Cha sẽ chia cách chúng ra trong nhà Gia-cốp,

Cha sẽ cho chúng tản mác trong khắp cả I-sơ-ra-ên.

8 Hỡi Giu-đa, các anh em con sẽ khen ngợi con;

Tay con sẽ chận cổ quân thù;

Các con trai của cha con sẽ phủ phục trước mặt con.

9 Giu-đa là một sư tử tơ;

Con ơi, khi con bắt được mồi mang về,

Con nằm xuống, thế nằm khác nào sư tử đực,

Giống như sư tử cái canh mồi,

Ai dám chọc nó đứng lên?

10 Vương trượng sẽ không lìa khỏi Giu-đa;

Gậy chỉ huy sẽ không rời khỏi hai gối nó,

Cho đến khi Ðấng mọi người thần phục sẽ đến,, shaylo )]

Tức Ðấng muôn dân vâng phục lệnh của Người.

11 Người buộc lừa mình vào cây nho,

Người buộc lừa con mình vào cây nho quý;

Người giặt y phục mình trong rượu nho đỏ thẳm,

Lấy máu trái nho để giặt áo choàng mình.

12 Mắt Người đỏ hơn rượu nho,

Răng Người trắng hơn sữa.

13 Xê-bu-lun sẽ định cư bên bờ biển;

Nó sẽ là bến an toàn cho những thuyền bè,

Ranh giới nó sẽ xa tận đến Si-đôn.

14 I-sa-ca là con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng;

15 Nó thấy được một nơi nghỉ ngơi tốt đẹp,

Và vùng đất lại xinh tươi;

Nên nó bằng lòng quằn vai gánh nặng,

Chấp nhận làm vất vả như một lao nô.

16 Ðan sẽ xét xử dân tộc mình, như một chi tộc trong các chi tộc I-sơ-ra-ên.

17 Ðan sẽ là một con rắn bên đường,

Một con rắn lục nằm dọc theo lối đi,

Cắn vào gót chân ngựa,

Khiến người cỡi ngựa té bật ngửa ra sau.

18 Lạy CHÚA, con trông đợi ơn giải cứu của Ngài.

19 Gát sẽ bị quân cướp đến cướp bóc,

Nhưng nó sẽ đuổi theo bén gót và cướp lại quân thù.

20 A-se sẽ có đầy những món ăn béo bổ,

Nó sẽ cung cấp cao lương mỹ vị cho các vua.

21 Náp-ta-li là con nai cái tự do bay nhảy,

Sinh những nai con trông thật dễ thương.

22 Giô-sép là một cây sai trái,

Một cây sai trái bên dòng suối,

Có các cành vươn quá bờ tường.

23 Những xạ thủ đã tấn công nó dữ dội;

Chúng bắn vào nó và cố áp đảo nó;

24 Nhưng nhờ tay Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp,

Nhờ danh Ðấng Chăn Chiên, Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên,

Cây cung nó vẫn luôn vững chắc,

Cánh tay nó luôn vững mạnh phi thường.

25 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của cha con phù hộ con,

Nguyện xin Ðấng Toàn Năng ban phước cho con,

Bằng những phước hạnh từ trời cao đổ xuống,

Bằng những phước hạnh nằm sâu dưới lòng đất trào lên,

Và bằng những phước hạnh của vú sữa và dạ con.

26 Những phước hạnh cha chúc cho con thật trổi hơn các núi non vạn cổ,

Và vượt hơn những gò nổng thiên thu.

Nguyện những phước hạnh ấy ở trên đầu Giô-sép,

Ở trên trán của người được biệt riêng ra khỏi anh em mình.

27 Bên-gia-min là chó sói cắn xé dữ dằn,

Buổi sáng nó ra đi hạ sát con mồi,

Chiều về nó phân chia mồi bắt được.”

28 Tất cả những người ấy là tộc trưởng của mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên, và đó là những lời cha họ chúc phước cho họ. Cụ chúc cho mỗi người một lời chúc phước riêng.

Gia-cốp Qua Ðời và Ðược An Táng

29 Sau đó cụ dặn dò họ, “Cha sắp quy về với tổ tiên. Các con hãy chôn cha chung với các tổ tiên của cha trong hang nơi cánh đồng của Ép-rôn người Hít-ti, 30 tức trong hang đá nơi cánh đồng Mạch-pê-la, gần Mam-rê, trong xứ Ca-na-an; cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti làm nghĩa địa. 31 Nơi đó Áp-ra-ham và Sa-ra bà cố các con đã được chôn; nơi đó I-sác và Rê-be-ca bà nội các con đã được chôn; và nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a. 32 Cánh đồng và hang đá ở trong đó đã được mua của người Hít-ti.”

33 Khi Gia-cốp đã dặn dò các con cụ xong, cụ rút chân lên giường, trút hơi thở cuối cùng, và được quy về với tổ tiên mình.

Tài Liệu