Sáng Thế Ký: Chương 39

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Giô-sép bị đem xuống Ai-cập. Phô-ti-pha, một vị quan người Ai-cập của Pha-ra-ôn, là chỉ huy của các vệ binh, đã mua chàng từ những người Ích-ma-ên, là những người đã đem chàng xuống đó. 2. Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sép, cho nên chàng rất thành công. Chàng sống trong nhà của người chủ Ai-cập. 3. Người chủ thấy rằng Đức Giê-hô-va ở cùng chàng, và tất cả những việc chàng làm Đức Giê-hô-va đã làm cho được thành công trong tay của chàng. 4. Vì vậy Giô-sép được ơn trước mặt chủ và được phục vụ ông ta. Ông đã lập chàng làm quản gia và trao tất cả những gì ông có vào trong tay của chàng.

5. Từ khi ông lập chàng làm quản gia và trao tất cả những gì ông có vào trong tay của chàng, Đức Giê-hô-va đã vì Giô-sép mà ban phước cho nhà của người Ai Cập. Phước lành của Đức Giê-hô-va được ban trên tất cả những gì ông có - ở trong nhà cũng như ở ngoài đồng. 6. Vì vậy ông đã trao tất cả những gì ông có vào trong tay của Giô-sép, rồi ông chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ điều gì nữa ngoại trừ việc thích ăn món gì mà thôi.

Giô-sép là người có vóc dáng đẹp và gương mặt đẹp. 7. Sau những việc nầy, vợ của chủ để mắt trên Giô-sép, bà nói: "Hãy nằm với ta." 8. Nhưng chàng đã khước từ và nói với vợ của chủ: “Xin bà hãy xem. Ông chủ của tôi không phải lo lắng với tôi về bất cứ điều gì trong nhà nầy, và ông đã trao tất cả những gì ông có vào trong tay của tôi. 9. Trong nhà nầy, không có ai lớn hơn tôi, và ông cũng không giữ lại bất kỳ điều gì với tôi, ngoại trừ một mình bà, bởi vì bà là vợ của ông. Làm sao tôi có thể làm một việc thật tồi tệ như vậy, và phạm tội với Đức Chúa Trời?” 10. Bà cứ nói với Giô-sép như vậy ngày nầy qua ngày khác, nhưng chàng không chịu nghe lời bà, để nằm với bà hay gần gũi với bà.

11. Và rồi có một lần, Giô-sép đã vào trong nhà để làm công việc của mình, nhưng không có một người nào khác ở trong nhà. 12. Bà đã nắm lấy áo của chàng, rồi nói: “Hãy nằm với ta!” Nhưng chàng đã bỏ áo lại trong tay của bà, rồi chạy trốn ra ngoài. 13. Khi bà thấy chàng đã bỏ áo lại trong tay của bà, rồi chạy trốn ra ngoài, 14. bà đã gọi những người trong nhà đến, rồi nói với họ rằng: “Xem nầy! Ông ấy đã đem vào trong nhà nầy một tên Hê-bơ-rơ để làm nhục chúng ta. Nó đã xông vào ta để nằm với ta, nhưng ta đã la thật lớn. 15. Khi nó nghe ta cất tiếng la thật lớn, nó đã bỏ áo của nó lại với ta, rồi chạy trốn ra ngoài.” 16. Bà giữ áo của chàng bên cạnh mình, cho đến khi chủ của chàng về nhà. 17. Bà đã nói với ông những lời như thế nầy: “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ, mà anh đã mang về nhà chúng ta, đã đến và định làm nhục em. 15. Khi em cất tiếng la thật lớn, nó đã bỏ áo của nó lại với em, rồi chạy trốn ra ngoài.”

19. Khi ông chủ của chàng nghe những lời vợ của ông nói với ông: “Thằng nô lệ của anh đã làm với em như vậy đó” thì ông phừng phừng nổi giận. 20. Vì vậy ông chủ của Giô-sép bắt chàng rồi tống chàng vào nhà ngục, là nơi giam giữ các tội phạm của vua. Chàng đã bị giam trong ngục đó.

21. Nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sép và đã bày tỏ sự nhân từ đối với chàng. Ngài đã ban cho chàng được ơn trước mặt viên cai ngục. 22. Viên cai ngục đã trao tất cả những tù nhân trong ngục vào tay của Giô-sép. Tất cả những gì họ làm tại đó đều phải do chàng điều hành. 23. Viên cai ngục không còn bận tâm lo lắng nữa, bởi vì mọi việc đã được trao vào trong tay của chàng. Bởi vì Đức Giê-hô-va ở với chàng, cho nên bất cứ việc gì chàng làm, Đức Giê-hô-va đều làm cho thành công.

Bản Dịch 1925

1. Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. 2. Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. 3. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. 4. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. 5. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. 6. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.

7. Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. 8. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; 9. trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? 10. Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào.

11. Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, 12. thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. 13. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, 14. bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bay coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. 15. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. 16. Người bèn để áo của Giô-sép bên mình đợi khi chủ về nhà, 17. học lại cùng chủ y như lời trước, rằng: Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi; 18. nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.

19. Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, 20. bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.

21. Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. 22. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. 23. Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.

Bản Dịch 2011

Giô-sép Làm Nô Lệ ở Ai-cập

1 Bấy giờ Giô-sép đã bị đem xuống Ai-cập. Pô-ti-pha, triều thần của Pha-ra-ôn, chỉ huy quân thị vệ, một người Ai-cập, đã mua chàng từ tay những người Ích-ma-ên, những người đã đem chàng xuống đó. 2 CHÚA ở với Giô-sép, và chàng trở thành một người thành công. Chàng ở trong nhà của người Ai-cập chủ chàng. 3 Chủ chàng thấy CHÚA ở với chàng, và CHÚA đã phù hộ cho tất cả những gì tay chàng làm đều thành công tốt đẹp.

4 Vậy Giô-sép được ơn trước mặt chủ chàng và chàng phục vụ người ấy. Ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và đặt mọi sự ông có dưới tay chàng. 5 Kể từ khi ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và cai quản tất cả những gì ông có, thì vì Giô-sép, CHÚA ban phước cho nhà người Ai-cập ấy. Phước hạnh của CHÚA đổ trên mọi sự ông có, từ trong nhà cho đến ngoài đồng. 6 Vậy ông trao mọi sự ông có vào tay Giô-sép, rồi chẳng bận tâm lo nghĩ gì đến nữa, ngoại trừ việc thích ăn món gì mà thôi. Vả, Giô-sép là người có thân hình đẹp đẽ và gương mặt đẹp trai.

Giô-sép Bị Tù Oan

7 Sau các việc ấy, vợ của chủ Giô-sép nhìn chàng với cặp mắt thèm muốn. Bà nói với chàng, “Hãy nằm với tôi.”

8 Nhưng chàng từ chối và nói với vợ chủ, “Xin bà xem, từ khi có tôi ở đây, chủ không phải bận tâm lo nghĩ về bất cứ điều gì trong nhà này nữa. Chủ đã giao hết mọi sự chủ có vào tay tôi. 9 Trong nhà này, không gia nhân nào có quyền hơn tôi. Chủ cũng không giữ lại điều chi đối với tôi, ngoại trừ một mình bà, vì bà là vợ của chủ tôi. Làm sao tôi có thể làm điều đại ác dường ấy và phạm tội đối với Ðức Chúa Trời?”

10 Ngày qua ngày, bà ấy cứ nói với Giô-sép như thế, nhưng chàng không chịu nghe lời bà, để nằm với bà hoặc gần gũi bà. 11 Một ngày kia Giô-sép vào trong nhà để làm nhiệm vụ của chàng, và lúc ấy không có gia nhân nào ở trong nhà. 12 Bà ấy nắm áo chàng và bảo, “Hãy nằm với tôi.” Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, và chạy ra ngoài. 13 Khi thấy chàng đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy ra ngoài, 14 bà kêu các gia nhân đến và nói với họ, “Bay xem đây, ông ấy đã đem vào nhà này một tên Hê-bơ-rơ để làm nhục chúng ta. Nó tính đến hãm hiếp ta, nhưng ta đã la lên. 15 Khi nghe ta cất tiếng la, nó đã bỏ áo nó lại với ta, và chạy trốn ra ngoài.” 16 Rồi bà cứ giữ áo của chàng bên cạnh cho đến khi chủ chàng về nhà.

17 Bà nói với ông những lời thế này, “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ anh đã mang về nhà chúng ta đã đến và tính xâm phạm tiết hạnh của em, 18 nhưng khi nghe em cất tiếng kêu cứu, nó đã bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài.”

19 Khi chủ chàng nghe những lời của vợ ông nói với ông, “Thằng nô lệ của anh đã đối xử với em như vậy đó,” ông đùng đùng nổi giận. 20 Chủ của Giô-sép bắt chàng và tống giam chàng vào ngục, nơi giam giữ các tội phạm của vua. Thế là chàng bị giam trong ngục.

21 Nhưng CHÚA ở với Giô-sép và tỏ lòng thương xót đối với chàng. Ngài ban cho chàng được ơn trước mặt viên cai ngục. 22 Viên cai ngục trao vào tay Giô-sép tất cả tù nhân trong ngục. Bất cứ những gì các tù nhân làm trong đó đều phải theo chỉ thị của chàng. 23 Viên cai ngục không hề bận tâm kiểm soát bất cứ việc gì ông đã trao vào tay Giô-sép, vì CHÚA ở với chàng. Bất cứ việc gì chàng làm, CHÚA đều phù hộ cho thành công.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành